Toplantı Türleri ve Önemli Noktalar

Firmalar, ticari hayatlarında (toplantı türleri ve önemli noktalar); hedeflerini belirlemek, stratejilerini oluşturmak ve sürdürülebilir kararlar almak için kendi aralarında toplanır.

Toplantı Türleri:

 • Konferans,
 • Panel,
 • Seminer,
 • Şirket içi ve dışı toplantılar,
 • Bütçe toplantıları,
 • Yıl sonu toplantıları,
 • Ürün, hizmet ve teknoloji toplantıları,
 • AR-GE toplantıları,
 • Online toplantılar,
 • Yönetim kurlu toplantıları,
 • Departman toplantıları,
 • Yıllık hedef belirleme toplantıları

gibi birçok toplatı türleri vardır.

Temek Hedef:

Elde edilen bilgilerin paylaşılması ve yeni bilgiler elde edilmesidir.

Toplantı Türleri ve Çeşitleri:

Konferans:

Bilgilendirmek amacıyla, alanında uzman olan bir kişinin topluluk karşısında yaptığı konuşmadır.

Sempozyum:

Belli bir konuda, çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı toplantıdır.

·    Eğitim amaçlıdır.

·    Katılımcılar, sempozyum süresince, ilgili konuda görüşlerini ve sorularını, diğer katılımcılarla da paylaşırlar.

Ulusal Sempozyumlar:

Yurt içinden konuşmacılarla yapılır.

·    Bilimsel bilgiler içerir ve sohbet havasında geçer.

·    Konuşmacılar, konuyu kendi uzmanlık alanları açısından ele alırlar.

Amaç:

Konuyla ilgili yeni bakış açılarını ortaya koymak ve sorunlarla ilgili çözüm yolları bulmaktır.

Seminer:

Araştırma sonuçları hakkında bilgi vermek ve bu bilgileri tartışmak amacıyla yapılır.

Çalıştay:

Ön hazırlık yapmak üzere, belli bir konuda bilim insanları ve uzmanların katıldığı, inceleme ve değerlendirme toplantısı.

·    Konusu iyi tespit edilmiş,

·    Katılımcıların konuya göre seçildiği,

·    Problem çözme sürecinde adım adım ilerlenen,

·    Özel analiz tekniklerinin kullanıldığı toplantıdır.

Karar alma:

·    Planlama süreci:

Önemli konularda, bilgi değeri taşıyan kararlar alınabilmesi için, katılımcı bir ortamda konunun irdelenmesidir.

·    Planlama:

Yapılması gereken işlerin saptanması ve izlenecek yolların seçilmesidir.

·    Geleceğe yönelik olası seçenekleri saptama sürecidir.

·    Geleceği bugünden kontrol etme.

Sınırsız ihtiyaçlar ile sınırlı kaynaklar arasında bir denge sağlama mekanizmasıdır.

·    Neyin yapılacağının,

·    Nasıl yapılacağının,

·    Ne zaman harekete geçileceğinin,

Sorumluların belirlenmesidir.

·    Uygulama:

Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi gerçek hayata tatbik etmektir.

·    Raporlama:

Bir konuyu, süreci, belgeye bağlamak ve kayıt altına almaktır.

Açık Oturum:

Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, bir başkan yönetiminde ve dinleyiciler önünde, konuyla ilgili farklı düşüncelere sahip uzmanlar tarafından tartışıldığı konuşmalar.

Moderatör önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve kendi belirlediği sıraya göre söz verir.

·    Konuşmacılar, sırayla, 2-3 tur konuşurlar.

·    Başkanın konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

·    Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir,

·    Gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar.

Panel:

Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalar.

Panelde Amaç; bir konuda karara varmaktan ziyade, sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Yuvarlak Masa Toplantısı:

Bir sorunun tartışılması için, toplanıp açıklamalarda bulunmak.

Beyin Fırtınası:

Yeni fikirler oluşturmak üzere, düşüncelere sınır koymaksızın, yapılan fikir yaratma sürecidir.

·    Fikirler akla gelir gelmez söylenir.

·    Fikirler yargılanmaz.

·    Hiçbir fikir, saçma olarak değerlendirilmez.

Komisyon tarafından hazırlanan rapora ortak rapor denir.

Raporların hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler:

·    Konunun uzmanı olmak,

·    Raporun konusunu iyi kavramış olmak,

·    Konuyla ilgili kaynakları taramak,

·    Objektif davranmak,

·    Rapor içeriğinde öne sürülen olumlu ya da olumsuz görüşleri, kesin kanıtlara dayandırmak,

·    Raporları bir plân dahilinde hazırlayabilmek,

·    Panelin sonunda, konuyu özetlemek,

·    Dinleyenlere söz hakkı vermek,

·    Konuşmacılara rahat bir ortam hazırlamak.

Kongre:

Çeşitli ülkelerden yöneticilerin ve temsilcilerin katılmasıyla yapılan toplantı.

Kurultay:

Yerel bağlamda, dernek, siyasal parti gibi kuruluşların, ortak sorunların görüşülmesi, karara bağlanması ve yöneticilerin seçilmesi amaçlarla belirli zamanlarda ya da olağanüstü durumlarda yaptıkları genel kurul toplantısı.

Konferans, Sempozyum, Seminer ve Çalıştay Farkı Nedir:

 • Konferans, konusunda uzman bir kişinin konusu hakkında topluluk önünde yaptığı konuşmaya denir,
 • Seminer, birden fazla yetkilinin üzerinde araştırma yaptıkları konular hakkında bilgi vermek ve üzerinde tartışmak amacıyla yaptıkları toplantılara denir,
 • Sempozyum, daha çok bilimsel ağırlıklı, kendi alanlarında uzman kişilerin bilgilerini katılımcılara sundukları toplantıdır,
 • Çalıştay, daha çok ön hazırlık veya inceleme yapılmak için soru cevap şeklinde ilerleyen bilim insanları ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen toplantı türüdür,
 • Sempozyumlar genellikle eğitim amaçlıdır,
 • Sempozyuma çağrılan konuşmacılar, hazırladıkları sunumları katılımcılara sunarlar,
 • Seminer, genellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yaptıkları araştırmaların rapor halinde yetkili kişilere sunulması olabilir,
 • Çalıştaylar genellikle problem çözmeye odaklı toplantılardır,
 • Çalıştaylar karar alma ve plan yapma toplantılarıdır,

Pazarlama ve Satış Eğitimleri, Neuro Marketing Eğitimi (Nöro Pazarlama, Algı Yönetimi ve İkna Stratejileri), Alfa Kuşağı ve Jenerasyonlar, Yapay Zeka ve Teknolojiler, Kariyer Yönetimi, Girişimcilik, İtibar Yönetimi, Marka ve Kişisel Markalaşma ve Mentor eğitim konu başlıklarına linkten ulaşabilirsiniz.

Eğitim hakkında detaylı bilgileri serkanuygur.marketing@gmail.com adresinden alabilirsiniz.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

%d blogcu bunu beğendi: