Serkan UYGUR

Reel piyasa koşullarında, Pazarlama Sektöründe Rekabet Analiz Teknikleri sürdürülebilir çalışmalar yapabilmek için; en basit analiz yönteminden en yoğun analiz türüne kadar, bilgi sahibi olunmalı ve uygulanmalıdır.

Analiz Türleri,

 • SWOT,
 • SCP Framework (Structure-Conduct-Performance),
 • ADL Matrisi,
 • Porter’ın 5 güç modeli, 
 • Sektör maliyet eğrisi,
 • Net değer,
 • Boşluk matrisi, 
 • PEST,
 • Dönüm noktası analizi,
 • Hiper rekabet,
 • Gelecek Pazar büyükliği öngörüsü ve analizi,
 • Pazar büyüklüğünü değerlendirmek ve öngörmek,
 • Ömür değeri analizi,
 • Arz ve talep eğrisi,
 • Müşteri incelemesi,
 • Müşteri yolculuk haritası,
 • Karakter (persona) analizi,
 • Değer zincili analizi,
 • Büyüme yolu analizi,
 • Üç ufuk analizi,
 • Büyüme merdivenleri,
 • Özgürlüğün 7 derecesi,
 • Yönlü politika (GE) matrisi,
 • BCG Matrisi,
 • Ansoff Matrisi,
 • Strateji elması,
 • Aşinalık matrisi,
 • Temel yetkinlik analizi,
 • Finansal analiz,
 • ROCE Ağacı,
 • Maliyet yapısı karşılaştırması,
 • Monte Carlo simulasyonu,
 • Rakip yönetim ekibi profile,
 • Myers Briggs’ rakip yönetim ekibi psikolojik profili,
 • Güç yapısı,
 • Gelecek trendleri analizi,
 • Yabancı gözü analizi,
 • Senaryo planlama,
 • Trend haritası,
 • Belirsizlik değerlemesi, 
 • Öncü analizi,
 • Rekabet strateji keşfi,
 • Mavi okyanus stratejisi,
 • İş modeli üretme,
 • 3-C analizi,
 • Üç değer disiplini,
 • Yenilikçilik tutkusu matrisi,
 • Stratejik kör noktalar,
 • Stratejik satranç tahtası,
 • Rakiplerin gelecek stratejilerini tahmin etmek,
 • Porter’ın 4 köşe analizi,
 • Değer performans analizi,
 • Savaş oyunu,
 • Oyun teorisi,

İşletmeler, analiz tekniklerinden istediklerini seçerek kendi sektörlerine uygulayabilirler.

Önemli bir bilgi, günümüzdeki yaşanan şartlar baz alınmalı ve gerekirse analizler en baştan yapılandırılarak günümüz teknolojilerine uyarlanmalıdır.

Güncellenmiş bilgiler çerçevesinde yapılan çalışmalar, neden sonuç ilişkileri ile bizlere daha gerçekçi bilgiler verecektir.

Analiz türleri, rekabet piyasasında işletmelerin kendilerini sorgulamalarını ve piyasa ekonomisinde tam olarak nerde konumlandıklarını görmelerini sağlayan önemli bir çalışma yöntemleridir.

2020 yılı itibari ile yeni analiz türleri global şirketlerin hizmetlerine sunulacaktır.

Yapay Zeka ile biçimlenmiş Big Data merkezli çalışmalar, analiz çalışmalarında önemli bir ivme kazandıracaktır.

İşletmeler, analiz çalışması yaparken hem kendi şirketlerini hem de rekabet ettiği firmayı; konumlandırma ve tutundurma stratejilerinden detaylı inceleme fırsatı bulacaktır.

Dünya piyasa ekonomisi ölçümleme becerimiz daha gelişmiş ve çözüm üretme kabileyetimiz daha hızlı olacaktır.

İşletmeler; sürdürülebilir kurumsal kalkınma planları çalışmalarını verim odaklı yapacaklardır.

Competition Analysis Techniques in Marketing Sector

In real market conditions, Competition Analysis Techniques in Marketing Sector to make sustainable studies; From the simplest analysis method to the most intense analysis type, information should be acquired and applied.

Analysis Types,

 • SWOT,
 • SCP Framework (Structure-Conduct-Performance),
 • ADL Matrix,
 • Porter’s 5 power models,
 • Sector cost curve,
 • Net worth,
 • Space matrix,
 • PEST,
 • Milestone analysis,
 • Hyper competition,
 • Future market size prediction and analysis,
 • Evaluating and predicting the size of the market,
 • Life value analysis,
 • Supply and demand curve,
 • Customer review,
 • Customer journey map,
 • Character (persona) analysis,
 • Value chain analysis,
 • Growth path analysis,
 • Three horizon analysis,
 • Growth stairs,
 • 7 degrees of freedom,
 • Directional policy (GE) matrix,
 • BCG Matrix,
 • Ansoff Matrix,
 • Strategy diamond,
 • Familiarity matrix,
 • Basic competence analysis,
 • Financial analysis,
 • ROCE Tree,
 • Comparison of cost structure,
 • Monte Carlo simulation,
 • Competitor management team profile,
 • Myers Briggs’ competitor management team psychological profile,
 • Power structure,
 • Analysis of future trends,
 • Foreign eye analysis,
 • Scenario planning,
 • Trend map,
 • Uncertainty valuation,
 • Lead analysis,
 • Competition strategy discovery,
 • Blue ocean strategy,
 • Producing a business model,
 • 3-C analysis,
 • Three disciplines of value,
 • Innovation passion matrix,
 • Strategic blind spots,
 • Strategic chessboard,
 • To predict the future strategies of competitors,
 • Porter’s 4 corner analysis,
 • Value performance analysis,
 • War game,
 • Game theory,

Businesses can choose what they want from analysis techniques and apply them to their industries.

An important information should be based on the current conditions and if necessary, the analyzes should be structured from the beginning and adapted to today’s technologies.

Studies conducted within the framework of updated information will give us more realistic information with cause and effect relationships.

Analysis types are an important working method that enables businesses to question themselves in the competitive market and see exactly where they are positioned in the market economy.

As of 2020, new analysis types will be available to global companies.

Big Data-centered studies shaped with Artificial Intelligence will provide significant momentum in analysis studies.

Businesses, while doing analysis, both their own companies and the company they compete with; will find the opportunity to examine the positioning and promotion strategies in detail.

Our ability to measure the world market economy will be more advanced and our clan to produce solutions will be faster.

Businesses; Sustainable corporate development plans will focus on efficiency.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Pazar yapısında, iktisat ve işletme gibi bilim dallarının içinde yer alan Dirsekli Rekabet sektörlere göre olgunluk göstermektedir.

Gelin size dirsekli rekabet anlayışını, tali yoldan yani yardımcı yoldan açıklayarak anlatayım.

Piyasa tıkanma noktasına geldiğinde, ürün ve hizmetler toplum arz ve talebine sunulduğunda işletmeler çok farklı rekabet çeşitleri kendi finansal yapılarına uygun olarak uygulamaktadırlar.

Dünya piyasasında çok farklı ekonomiler ve çok çeşitli rekabet türleri yer bulmaktadır.

Basitçe anlatmak gerekirse; bir ürün piyasa şartlarında, 10 birim, 9,5 birim ve 10,5 birimden görücüye çıkar.

Piyasada 4 işletme olduğunu düşünelim. Bu işletmeler, birimlerini kendi piyasa koşullarına göre belirlerken sadece bir işletme belirlenen birim koşullarına uymadan, kendi finansal yapısına uygun çalışmalar yaparak piyasaya girer.

Bu firma 6 birim ile piyasaya girerek, Dirsekli Rekabet uygular.

Sürdürülebilir bir politika olmamak ile birlikte, finansal yapısı çok güçlü işletmeler bu taktiği uygular.

Şimdi size gerçek hayattan bir bakış açısı sunmam gerekirse;

İşletmelerin piyasa talebine sunacakları birçok ürün ve hizmet çeşitleri yer almaktadır.

Bu ürün ve hizmetlerin piyasaya girişi; zamana ve koşullara bağlı olarak değişim gösterecektir.

Piyasa şartları,

 • Doğal koşulların bozulması,
 • Ekonomik kriz,
 • Toplam arz ve talepte yaşanan konjoktürel dalgalanmalar veya düşmeler,
 • Alışkanlıkların sürdürülmesi,
 • Misyon yaklaşımının devamı,
 • Piyasaya güvenin azalması,
 • Yatırımların durması veya yavaşlaması,
 • Yeniliklerin fark edilememesi,
 • Startup çalışmalarına ilginin azalması veya düşüş göstermesi,

gibi birçok neden sonuç ilişkisi çıkartılabilir.

Ürün ve Hizmet grupları, belirli zaman aralıklarında piyasanın arz ve talebine sunulur.

Piyasanın, ilgili ürünlere ve hizmetlere vereceği tepkiler; incelenir, ölçülür ve analizi yapılır.

Ürün ve Hizmet yapılarına uygun olarak;

1 yıl içinde,

 • 4 aylık periyodik dönemlerden bir tanesi seçilebilir. (Ocak, Mart, Haziran, Eylül),
 • 6 aylık dönem. (Ocak, Haziran),
 • Ürün ve Hizmet yapısına uygun dönem ve koşullar,

Piyasa yapısına uygun ürün ve hizmet, her yılın eylül ayında piyasanın arz ve talebine sunulur.

Toplum bireylerinin göstereceği talep, pazar veya piyasa analizciler’ i tarafından incelenir ve hesaplanır.

Bu yaşanılan durum herkesçe bilinir.

Piyasa koşullarında, dirsekli rekabetin oluştuğu diğer bir şekli ile alışkanlıklarımızın ve algımızın farklı bir çalışma ile dizayn edilmesi veya algı yönetiminin oluşturulmasıdır.

Ürün veya hizmet grupları, piyasa şartlarında işletmeler tarafından her yılın eylül ayında lansmanı yapılmak üzere, toplam talebe sunulması amacıyla hazırlıklar yapılacaktır.

Piyasa koşullarında yer edinen bir firmanın, eylül ayı yerine ağustos ayında sahne alması, tüm sektörü derinden etkileyecek olup dirsekli rekabet başlatılmış olacaktır.

Bu yaşanılacak durum, piyasa alışkanlığını sarsarak ekonomik koşullarda yeni bir fizilibitenin oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

Rakipler hiç beklemediği bu atak karşısında, stratejilerini yeniden revize edecek veya kurumsal kimlik yapısından taviz vermeyerek hedeflerinden ödün vermeyecektir.

Burada yaşanılan tartışma konusu;

 • Ürün ve Hizmet piyasaya erken mi sunulmalı,
 • Ürün ve Hizmet piyasaya planlananlar doğrultusunda mı sunulmalı,

Piyasaya giren veya yeni giriş yapan bir firma, yaptığı hamle ile bütün gözleri üstüne çekecektir.

Kurumsal işletmeler, müşteri ve tüketici gözünde GÜVEN elde ettikleri ve itibara sahip oldukları için, çevresini her an gözlemleyecek değişik yapılanmalar karşısında,

 • Reaktif,
 • Proaktif,

planlamalarını hazır bulunduracaktır.

Kurumsal işletmeler bu tür piyasa koşullarında planlamalarında taviz vermezler.

Bu tür yaşanan süreçler, piyasa koşullarında belirli yazısız norm’ ları tetikleyebilir.

İşletmeler yapılarında ve ticari faaliyetlerinde, dikkatli hamleler yapmalı ve stratejik çalışmalarını sürdürülebilir planlar ile konumlandırmalıdır.

Elbow Competition

In the market structure, Elbow Competition, which is included in disciplines such as economics and business, shows maturity according to the sectors.

Let me explain to you the kinked competition understanding by explaining it from the secondary way.

When the market reaches the bottleneck point, when products and services are offered to society’s supply and demand, businesses apply very different types of competition in accordance with their financial structures.

There are many different economies and various types of competition in the world market.

To put it simply; a product makes its debut at market conditions from 10 units, 9.5 units and 10.5 units.

Let’s assume there are 4 businesses in the market. While these enterprises determine their units according to their own market conditions, only one enterprise enters the market by not complying with the determined unit conditions and by working in accordance with its financial structure.

This firm enters the market with 6 units and implements Dirbowed Competition.

Although it is not a sustainable policy, businesses with very strong financial structures apply this tactic.

Now if I need to give you a real life perspective;

There are many types of products and services that businesses can offer to market demand.

Entry of these products and services into the market; It will change depending on time and conditions.

Market conditions,

• The deterioration of natural conditions,

•          Economic crisis,

• Conjectural fluctuations or decreases in total supply and demand,

• Maintaining habits,

• Continuation of the mission approach,

• Loss of confidence in the market,

• Cessation or slowdown of investments,

• Innovations not being noticed,

• Decline or decrease in interest in startups,

Many cause and effect relationships can be deduced.

Product and Service groups are offered to the supply and demand of the market at certain time intervals.

Reactions of the market to related products and services; It is examined, measured and analyzed.

In accordance with the product and service structures;

in 1 year,

• One of the 4-month periodic periods can be selected. (January, March, June, September),

• 6 month period. (January, June),

• Terms and conditions suitable for the product and service structure,

Products and services suitable for the market structure are offered to the supply and demand of the market in September of each year.

The demand of the members of society is examined and calculated by the market or market analysts.

This situation is known to everyone.

In market conditions, another form of elbow competition is the design of our habits and perception with a different study or the creation of perception management.

Preparations will be made to present the product or service groups to the total demand, to be launched by the enterprises in September of each year under market conditions.

The fact that a company, which has a place in the market conditions, takes the stage in August instead of September will deeply affect the whole sector and the elbow competition will be initiated.

This situation to be experienced will shake the market habit and pave the way for a new feasibility in economic conditions.

In the face of this unexpected attack, the competitors will revise their strategies again or will not compromise their targets by not compromising their corporate identity structure.

The subject of discussion here;

• Should the product and service be introduced to the market early,

• Should the product and service be offered to the market in line with what is planned,

A company entering the market or a new entry will draw all eyes on it with its move.

As corporate businesses gain TRUST in the eyes of customers and consumers and have a reputation, they are faced with different structures that will observe their environment at any time,

• Reactive,

• Proactive,

will have their plans ready.

Corporate businesses do not compromise in their planning in such market conditions.

Such processes can trigger certain unwritten norms in market conditions.

Businesses should make careful moves in their structures and commercial activities and position their strategic work with sustainable plans.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Hepimizin, hayatta kendisine ait mükemmel hayalleri var olup, yapabileceğimiz ölçütlerde de Hayallerini Kendin Yarat için çalışmalıyız.

Bireyler, hayalleri ile varlığını devam ettirir ve umutları için yaşamlarını sürdürür.

Umut, bizleri hayata bağlayan en önemli motivasyonumuzdur.

İş hayatımızda ve kariyerimizde, önemli çalışmalara ve başarı veya başarısızlıklara imza atmışızdır.

Eğitim bizi şekillendiren, vizyonumuz geleceğimize yön veren en önemli etkenlerdir.

Geçmiş yıllarda aldığımız birçok eğitimlerde, örneklemeler masal kahramanlarından verilir ve bu masal kahramanlarının olgularından ders çıkarmamız bizlere tavsiye edilirdi.

Toplum bireylerinin; AR-GE ve Teknoloji odaklı çalışmaları, insan beyninin nasıl öğrendiğini bizlere detaylı olarak göstermektedir.

İş Hayatında, belirli bir geçmişi olan ve saha çalışmalarında bulunmuş, yıllarca müşteri ilişkilerini yüz yüze yürütmüş tecrübeli kişilerin, eğitimlerde bize anlattıkları aklımızda kalıcı yaşanmış deneyimler olarak öğrenmemize neden olmakta ve beynimizde kalıcı olarak yer edinmektedir.

Hayatımızda; hangi adımları atacağımızı, misyonumuzu seçme özgürlüğü ve vizyoner odaklı düşünceye sahip olabilmek adına, Hayallerini Kendin Yarat ki, kendi hayallerin ile mutluluğa ve başarıya ulaşabilirsin.

Hayal kurmak farklı bir dünyada olmak değil,

Bizleri;

 • Motive eden,
 • Başarıya ulaşma azmi veren,
 • Umut veren,
 • Heyecanlandıran,
 • Adrenalin salgılatan,
 • Çevremize mutlu bir bakış ile bakmamızı sağlayan,
 • Pozitif bir bakış açısı içeren,
 • İlham veren,
 • Çevremize de huzur verdiren,

bir birey oluruz.

Kurduğumuz hayallerimiz, vücud ve beyin yapımızı pozitif etkilemekte, gerçek yaşamda başarıyı elde edebilme gücünü tetiklemektedir.

Kendi kendimize motive olacağımız için de, yaratıcı düşünce gücümüz devreye girerek, belki de zorlanacağımız bir işi yapabilmek sandığımızdan daha kolay olacaktır.

Hayallerimiz ve Düşüncelerimiz bizi başarılı olmaya iten ve Çevremizdekileri de etki altına alan önemli bir Güçtür.

Geçmişte yaşanılan bir deneyim, karşımızda ki farklı profesyoneller ile paylaşılınca her profesyonel tarafından süreç çok farklı yorumlanacağından yeni inovatif fikirler doğacaktır.

Elde edilen inovasyon odaklı yeni düşüneler, olumlu ya da olumsuz olabilir.

Fikirlerin çıkış süreci zaman içinde olgunlaşacağından hiç tahmin edemediğimiz yeni inovasyonların çıkışına zemin hazırlayabilir, yeni çözümler inovatif düşüncelerden hayat bulabilir.

Hayatınız boyunca Hayal kurun ki, hayatınız boyunca başarılar sizinle olsun.

Sizler; Hayalleriniz ile yaşayın, Hayalleriniz ile kendinize ilham verin ve Yaşatın.

Create Your Dreams

We all have their own perfect dreams in life, and we must work for Create Your Dreams by the criteria we can do.

Individuals survive with their dreams and live their lives for their hopes.

Hope is our most important motivation that connects us to life.

In our business and career, we have accomplished important works and successes or failures.

Education is the most important factors that shape us, and our vision leads our future.

In many trainings we have received in the past years, the examples are given from fairy tale heroes, and it was recommended that we learn from the facts of these fairy tale heroes.

Community members; R&D and Technology oriented studies show us in detail how the human brain learns.

In business life, experienced people who have a certain history and have been working in the field, who have been conducting customer relations for years, cause us to learn as permanent experiences in our minds that they tell us in the trainings and take a permanent place in our brain.

In our lives; In order to have the freedom to choose what steps we take, our mission and to have a visionary-focused thought, Create Your Dreams Yourself, you can achieve happiness and success with your own dreams.

To dream is not to be in a different world,

We are;

• Motivates,

• Gives the determination to succeed,

• Promising,

• Exciting,

• Adrenaline-releasing,

• Enabling us to look around our environment with a happy look,

• Containing a positive perspective,

• Inspirational,

• It also gives peace to our environment,

we become an individual.

Our dreams positively affect our body and brain structure and trigger the power to achieve success in real life.

Since we will be motivated by ourselves, it will be easier than we think, to engage in our creative thinking power, and perhaps to do a job that we will have difficulties.

Our Dreams and Thoughts are an important Force that pushes us to succeed and influence those around us.

When an experience in the past is shared with different professionals, new innovative ideas will emerge because each process will be interpreted differently.

The new ideas focused on innovation can be positive or negative.

Since the process of emergence of ideas will mature over time, it can prepare the ground for the emergence of new innovations that we can not predict, and new solutions can come to life from innovative thoughts.

Imagine throughout your life that success will be with you throughout your life.

You; Live with your dreams, inspire and live with your dreams.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Global şirketlerin yeni referans yol haritası DMSM olacaktır.

Uluslararası firmalar, sürdürülebilir yönetim haritasını baştan sona revize ederek B2B başta olmak üzere B segmenti sektöründe yönetim hamlelerine yeni bir aksiyon kazandıracaklardır.

Ticari faaliyet sistemine dayalı her işletme DMSM stratejilerini; Üretim, Hizmet ve Duygusal yönetim metodolojilerine ekleyeceklerdir.

Sizlerin de bildiği gibi,

 • X kuşağı,
 • Y kuşağı,
 • Z kuşağı

   ve

 • Alpha, Alfa kuşağı

ticari sektörünü tetikleyen ve temel hedef noktası olan kuşaklardır.

Bir de, X kuşağı öncesi Baby Boomer kuşağı yer almaktadır.

Belirli bir yaşın üstünde olan bu grup, ticari faaliyetlerini Algı Yönetimi sistemi uygulayıp hedef kitlesine satınalma güdüsünü harekete geçirirdi.

2010 yılından itibaren teknolojik değişim ve yenilikler Neuro Marketing olarak Algı Yönetimi yönetim sürecini modern anlama kavuşması ile şekillenmiştir.

2020 yılı itibari ile Yapay Zeka çağının başlaması, Dijital mecraların artış göstermesi sonucu; DMSM, Digital Marketing and Sales Management yani Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi günlük hayatımızın içine girmiştir.

Dijital mecraların gelişmesi, hedef kitleye olan önemi azaltmış yerine Potansiyel Hedef Kitle yönetimini içeriğe aktarmıştır.

Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi,

Potansiyel Hedef Kitle bazında,

 • Zaman tasarrufu,
 • Emek tasarrufu,
 • Ticari Kazanç,
 • Pazar Analizi,
 • Ürün, Hizmet ve Duygusal İhtiyaçların Ticari Mevduata dönüşmesi,
 • Sanal Ticaretin İvme kazanması,
 • Döviz Transferinin saniyeler içinde gerçekleşmesi,
 • Dijital ve Sanal Paraların ticarette kullanılabilirliği,

gibi bir çok yenilik ve kolaylıklar sağlamaktadır.

Toplumlar arası etkileşim 2020 yılında geçici bir süre askıya alınmış olsa dahi, Pazarlama ve Satış Yönetim Stratejilerimde bilimsel ve örgütsel çalışmalar literatüre ve reel iş hayatına eklentiler olsa da, WOMM, Ağızdan Ağıza Pazarlama Klasik anlamda hiçbir zaman modern metodolojide yerini kaybetmeyecektir.

Toplum bireyleri; istek, ihtiyaç ve duygusal dürtüleri ile satınalma yaparken, birbirleri ile olan etkileşimlerini hiçbir zaman kaybetmeyecektir.

Dijital arenada var olmak demek; Sanal Kurumsal Alanda yerini alabilmek, görünür olmak dünya toplumları global ticari sektörde yer edinebilmek demektir.

Süreç yerel ilişkilerinizi global mecralara taşımanız ile, ihtiyaçlardaki sürdürülebilir tedariki sağlamanızı da mümkün kılmaktadır.

Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi Stratejileriniz,

 • Güncel tutmanız,
 • İçeriklerinizin potansiyel hedef kitlenize hitap etmesi,
 • İçeriklerinizi yeni inovatif fikirler ile desteklemeniz,
 • Sektörde liderlik yapmanızı,
 • Ticari alışkanlıklarda önder olmanızı sağlayacaktır.

Bilmeniz gereken en önemli konu, dünyada olduğu gibi dijital mecralarda birçok rakibiniz yer almaktadır.

Rakipleriniz arasında fark yaratmak için, sanal kurumsal mecranızı fikirleriniz ile takviye edebilir, ticari rekabette fark yaratan oyuncu olabilirsiniz.

Dijital Kurumsal Sayfanızı dinamikleştirerek, teknolojik değişimlere açık tutun.

Teknolojiyi kurumsal mecranızda ne kadar kontrol edilebilir tutarsanız, sürdürülebilir stratejilere imza atabilirsiniz.

Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi, sizlerin ticari faaliyet alanınızı genişleterek her sektörden firmalar ile etkileşime girmenizi sağlayacak ve sektörel çalışma alanınızı genişletecektir.

DMSM

DMSM will be the new reference road map of global companies.

International companies will revise the sustainable management map from start to finish and bring a new action to management moves in the B segment sector, especially B2B.

Every business based on the commercial activity system will be able to implement DMSM strategies; They will add to Production, Service and Emotional management methodologies.

As you know,

• Generation X,

• Generation Y,

• Generation Z,

   and

• Alpha, Alpha Generation,

are the generations that trigger the commercial sector and are the main target point.

There is also the Baby Boomer belt before the X generation.

This group, which is over a certain age, would implement the Perception Management system and stimulate the purchasing motive for its target audience.

As of 2010, technological changes and innovations have been shaped by Neuro Marketing with the modern understanding of the Perception Management management process.

As of 2020, the age of Artificial Intelligence began, and as a result of the increase in digital channels; DMSM, Digital Marketing and Sales Management, namely Digital Marketing and Sales Management, has entered our daily lives.

The development of digital channels has reduced the importance of the target audience and transferred the potential target audience management to the content.

Digital Marketing and Sales Management,

On the basis of potential target audience,

• Saving time,

   Labor saving,

• Commercial Earnings,

• Market Analysis,

• Transformation of Products, Services and Emotional Needs into Commercial Deposit,

• Acceleration of Virtual Trade,

• Realization of Foreign Exchange Transfer in seconds,

• The availability of Digital and Virtual Coins in trade,

provides many innovations and conveniences.

Even if the inter-communal interaction has been suspended in 2020 temporarily, while scientific and organizational studies in my Marketing and Sales Management Strategies are additions to the literature and real business life, WOMM will never lose its place in the modern methodology in the classical sense.

Community individuals; will never lose their interactions with each other while purchasing with their desires, needs and emotional impulses.

It means to exist in the digital arena; Being able to take place in the Virtual Institutional Area and to be visible means to be able to take place in the global commercial sector of the world societies.

The process also enables you to carry your local relations to global channels and ensure sustainable supply of needs.

Your Digital Marketing and Sales Management Strategies,

• Keeping up to date,

• Your content appeals to your potential target audience,

• Supporting your content with new innovative ideas,

• Leading the industry,

• It will enable you to be a leader in commercial habits.

The most important thing you should know is that there are many competitors in digital channels like in the world.

In order to make a difference between your competitors, you can reinforce your virtual corporate environment with your ideas and become a player that makes a difference in commercial competition.

Make your Digital Corporate Page dynamic and open to technological changes.

No matter how controllable you keep the technology in your corporate environment, you can sign sustainable strategies.

Digital Marketing and Sales Management will enable you to interact with companies from every sector by expanding your business area and expand your sectoral work area.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Yaşamımızın her anı yeni teknolojik devrimlere sebep oluyor.

Teknoloji alanında yaşanılan değişimler, yeni ihtiyaç mecraların oluşturmasına zemin hazırlamaktadır.

Gelir gruplarına göre her türlü hedef kitleye hiyap eden teknolojik oyuncaklar, kullanımımız alanına girmektedir.

 • Sürdürülebilir Şarjlı Arabalar,

10 dakikayı aşmayan şarj ile 500 km mesafe menzilli araçlar,

Güneş enerjisi ile çalışan 100 km üstün de ise yakıt ile çalışmasını sürdüren cihazlar,

 • Otonom Uçan Hava Araçları PAL-V,

Geliştirilen teknolojiye bağlı olarak yenilenen araç konforundaki makinalar,

 • Multi-Mix Product,

Yapay Zekaya Sahip Bor Teknolojili Cihazlar,

 • Doğaya Saygılı 3B Havasız Lastik,

Teknoloji çerçevesinde dizayn edilmiş elastik ve doğada dönüşüme uğrayan katkısız ürünler.

 • Yapay Zeka Sürücü Asistanı (AI Smart Product),

AR-GE teknolojileri ile geliştirilmiş, insanların konfor alanına hitap eden, etkileşim tabanlı hem otonom hem kontrol edilebilir (isteğe bağlı) araç dinamikleridir.

 • Yapay Zeka ve Otonom Kargo Teslimi,

Teknolojinin gelişmesi sonucu, ürünlerinizin hangi aşamada olduğunu ve sürecini kendinizin takip edebileceği App sistemidir.

 • Otomobiller Yollardan Veri Toplayacak,

Yapay Zeka tabanlı teknolojiler ile Bilgi Merkezi siz hareket halindeyken çevresel şartların bilgilerini uydu ile iletişim kurup size aracınız ile seyir halindeyken gereken bilgilendirmeleri yapabilmesidir.

 • Kendini Şarj Edebilen Otomobiller,

Otomobiller konumu her ne olursa olsun yenilebilir enerjiler sayesinde sistemini şarj edebilecektir.

 • Merdiven Çıkan Engelsiz Tekerlekler,

Engelli dostlarımıza engelsiz bir hayat sunmak için özel dizayn edilmiş ürünledir.

 • Bütçe Dostu Wi-Fi Alışveriş Sepetleri,

Temel ihtiyaçlarınız ve Duygusal bağ kurduğunuz  ürünlerin alışverişini yaparken size kısıtlama koyan akıllı sepetlerdir.

 • Otonom Dükkan,

Birçok Dijital App uygulaması bulunmaktadır. Alışverişinizi; ister arabada oturarak, ister geniş bir alanda yaparak, Price QR Barkod veya Dijital App ile kasasız, sırasız zaman tasarrufu sağlayan alışveriş fırsatları sunmaktadır.

 • Hızlı Alışveriş Teknolojisi,

Mağaza içinde Fijital Teknolojiden yararlanılarak ürün deneyimini tecrübe edebilir, satınalama yaparken QR Barkod teknolojisi ile üretim sürecini izleyebilir ve ödeme yapabilirsiniz.

 • E-ticaret sitelerinde Hologram QR Kod ile alışveriş,
 • Bulunduğunuz bir yerden veya evinizden web destekli yaşanmış müşteri deneyimi ile alışveriş imkanı,
 • Yapay Zeka destekli Raf Düzeni denetimi,
 • Önce Öde Sonra Teslimat Ürün Yönetimi,
 • Akıllı Giysiler ile Kişisel Yaşam Yönetimi,
 • AR-GE ve Arttırılmış Sanal Gerçeklik Çalışmaları
 • Kişilerin Duygularına İnteraktif Tepki Veren Giysiler,
 • Yer ve Alan Seçmeksizin Online İnternet,
 • Gerçek Zamanlı Satış,
 • Alışveriş Tercihlerinizin Analizi,
 • Pazarlama Karması ile Müşteri Geri Kazanımı,
 • Yapay Zeka Teknolojisine dayalı Geçmiş Alışveriş Tercihi ve Kişisel Zevk Tercihleri,
 • Dijital App ve TechTatoo ile Vücut Değer Ölçümü Analizi,
 • Health Teknolojileri,
 • Yaşlılara Yönelik Akıllı İlaç Kutuları,
 • Vücut Vitamin Değerini Ölçen Giyilebilir Ürünler,
 • Sanal Gerçeklik ile Spor Yapmak,
 • Neuro Marketing,
 • Geçmiş Alışveriş Alışkanlıklarınızın Analizi,
 • Göz Taraması ile Müzik Tercihleri,
 • Spor Ayakkabıları Tüketici Merkezli 4D Üretim,
 • Tüketici Odaklı Saç Türü Şampuanları,
 • Kullanıcı Kendi Ekosistemini Yaratıyor,
 • Markalar Kurumsal Sosyal Sorumluluk Gereği Firmalarını Tüketici Odaklı Belirliyor,
 • Akıllı kulaklıklar ile birçok 40 dilde çeviri,

Alpha, Alfa kuşağı teknoloji çalışmalarına yön vererek, toplum ihtiyaç ve tüketim alışkanlıklarında belirleyici olacaktır.

Technological Revolutions

Every moment of our life causes new technological revolutions.

The changes experienced in the field of technology prepare the ground for the creation of new need channels.

Technological toys that are suitable for all kinds of target groups according to income groups are included in our field of use.

 • Sustainable Charged Cars,

Vehicles with a range of 500 km with a charge not exceeding 10 minutes,

 • Autonomous Vehicles with Hybrit Technology,

Devices working with solar energy 100 km superior and continue working with fuel,

 • Autonomous Flying Aircraft PAL-V,

Machines with the comfort of vehicles renewed depending on the technology developed,

 • Multi-Mix Product,

Boron Technology Devices with Artificial Intelligence,

 • Nature-Free 3D Airless Tire,

Elastic and pure products that are transformed in nature, designed within the frame of technology.

 • Artificial Intelligence Driver Assistant (AI Smart Product),

They are interaction-based both autonomous and controllable (optional) vehicle dynamics developed with R&D technologies that appeal to the comfort area of people.

 • Artificial Intelligence and Autonomous Cargo Delivery,

As a result of the development of technology, it is the App system where you can follow the stage of your products and the process yourself.

 • Cars Will Collect Data From Roads,

With Artificial Intelligence-based technologies, the Information Center is the ability to communicate the information of the environmental conditions with the satellite while you are on the move and provide you with the necessary information on the go with your vehicle.

 • Self Charging Cars,

Cars will be able to charge their system regardless of their location, thanks to renewable energies.

 • Accessible Wheels with Stairs,

It is a product specially designed to offer a disabled life to our disabled friends.

 • Budget Friendly Wi-Fi Shopping Baskets,

These are smart baskets that put restrictions on you when shopping for your basic needs and emotional products.

 • Autonomous Shop,

There are many Digital App applications. Your purchase; Whether sitting in the car or in a large area, it offers safe, unordered, time-saving shopping opportunities with the Price QR Barcode or Digital App.

 • Fast Shopping Technology,

You can experience the product experience by using Fital Technology within the store, while purchasing, you can monitor the production process and pay with QR Barcode technology.

 • Shopping on e-commerce sites with Hologram QR Code,

The opportunity to shop with a web supported customer experience from your home or home,

 • Artificial Intelligence-supported Rack Layout control,

Pay First, Then Delivery Product Management,

 • Personal Life Management with Smart Clothes,

R&D and Augmented Virtual Reality Studies

 • Clothes that Interactive Response to the Emotions of the People,

Online Internet without Selecting Location and Area,

 • Real Time Sales,

Analysis of Your Shopping Preferences,

 • Customer Recovery with Marketing Mix,

Past Shopping Preference and Personal Pleasure Preferences based on Artificial Intelligence Technology,

 • Body Value Measurement Analysis with Digital App and TechTatoo,
 • Health Technologies,
 • Smart Medicine Boxes for the Elderly,
 • Wearable Products Measuring Body Vitamin Value,
 • Playing Sports with Virtual Reality,
 • Neuro Marketing,
 • Analysis of Your Past Shopping Habits,
 • Music Preferences with Eye Scan,
 • Sports Shoes Consumer Centered 4D Production,
 • Consumer Oriented Hair Type Shampoos,
 • The User Creates His Own Ecosystem,

Brands Determine Corporate Social Responsibility Requirement Companies with a Consumer Focus,

 • Translation in many 40 languages ​​with smart headphones,

Alpha will be the determinant of community needs and consumption habits by directing the Alpha generation technology studies.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consultant

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Yerel piyasada ve uluslararası mecralarda birçok analiz türleri yer almakta, 2020 yılı analiz türleri revize edilerek güncellenecektir.

Mart ayı içerisinde yaşadığımız ve tüm dünyayı etkisi altına alan süreçler sonucu, dünya toplumlarının yaşam şekilleri tamamıyla değişmiştir.

İnsan olmanın temel şartı olan; iletişim, dokunma ve hissetme yerini demografik yapımıza uygun olmayan iletişim yöntemlerine bırakmıştır.

Eski Alışkanlıklar Zor Ölür, Yeni Alışkanlıklar Zor Öğrenilir

Teknoloji devi global aktörler yaşantımızın içine kadar girmiştir.

Global ve Yerel piyasalardaki firmalar, eski alışkanlıklarını revize ederek yenilecek veya tarih sahnesinden yavaşça silinmeyi göze alacaklardır.

Her ne olursa olsun, geçiş dönemleri zor ve sancılıdır.

Geçiş süreçleri maliyetli ve pahalıdır.

Yaşadığımız süreç de; bilgi ve tecrübelerimizde değişim yaratarak, fark yaratan ve yaratıcılık odaklı analiz süreçlerini karşımıza çıkaracaktır.

Bilinen Analiz Türleri,

 • Sektör Analizi, Sector Analysis
 • Pazar Analizi, Market Analysis
 • Müşteri Analizi, Customer Analysis
 • Rakip Analizi, Competitor Analysis
 • Rekabet Analizi, Competition Analysis
 • Ürün Analizi, Product Analysis
 • Hizmet Analizi, Service Analysis
 • Tedarikçi Analizi, Supplier Analysis
 • Temel Analiz, Basic Analysis
 • Durum Analiz, Case Analysis
 • Duygu Analizi, Emotional Analysis
 • Müşteri Davranışları Analizi, Customer Behavior Analysis
 • Pazarlama Planı Analizi, Marketing Plan Analysis
 • Fiyat Analizi, Price Analysis
 • Konuşma Analizi, Speech Analysis
 • Yapay Zeka Analizi, Artificial İntelligence Analysis
 • Müşteri Sadakat Analizi, Customer Loyalty Analysis
 • Müşteri Deneyimi Analizi, Customer Experience Analysis
 • Finansal Analiz, Financial Analysis
 • Hedef Kitle Analizi, Target Audience Analysis
 • Etkileşim Analizi, İnteraction Analysis
 • İçerik Pazarlama Analizi, Content Marketing Analysis
 • Değer Analizi, Value Analysis
 • Risk Analizi, Risk Analysis
 • İş Planı Analizi, Business Plan Analysis
 • Dijital Pazarlama Analizi, Digital Marketing Analysis
 • Sosyal Medya Pazarlama Analizi, Social Media Marketing Analysis
 • Yeni Nesil Müşteri Deneyimi Analizi, New Generation Customer Experience Analysis
 • SWOT,
 • DRAGON,
 • PEST,
 • 5 C Analizi 

Bilinmesi gereken; yaratıcı ve güncellenmiş analiz çalışmaları.

 • 5G,
 • Sosyal İnternet,
 • Yapay Zeka Çağında Müşteri Deneyimi e-ticareti,
 • E-ticaret Sitelerinde Kullanıcı Deneyimi Hedefleme,
 • Müşteri ve Tüketici Gruplarına Kişisel Özel Reklam,
 • Teknolojik Cihazlarda Dijital App yerine Mikroçip,
 • Deniz Aşarı Ticarette Online Toplantı ve Anlaşmalar,
 • Fiziki Para yerine Barkod Para veya Sanal Para kullanımı,
 • Ticari Arenada Döviz Transferi yaparken haftalarca beklemek yerine sanal para ile 3 saniyede transferi gerçekleştirebilmek,

Yapılandırılan güncelleme ile iletişim ve duyu bazlı sektörel çalışmalar yerini dijital kurgulara çevrilerek, cari devir hızı arttırılmaya çalışılmaktadır.

Günümüzde birçok analiz danışmanlığı yapanlar stratejileri değiştirerek, günümüze uygun çalışmalar yapmak zorunda kalacaklardır.

Strateji Planlamasının ilk aşaması; dijital mecraları incelemek, müşteri ve tüketici potansiyel hedef kitlesini analiz ederek çözüm süreçlerini üretmekten geçmektedir.

Geçmiş yıllarda yerel piyasa hacmi ölçümlenirken, günümüzde Global gruplar; offline, online ve sanal mecralarda analiz edilmesi gerekmektedir.

Types of Analysis for 2020

There are many types of analysis in the local market and international channels, and 2020 analysis types will be revised and updated.

As a result of the processes that we experienced in March and affected the whole world, the World societies’ life styles have completely changed.

The basic condition for being human; communication, touch and feel to our demographic structure left to inappropriate communication methods.

Old Habits Die Hard, New Habits Learn Hard

Technology giant global actors have entered our lives.

Firms in the Global and Local markets will be eaten or revised by revising their old habits they will risk being erased slowly from the stage.

Regardless, the transition periods are difficult and painful.

Transition processes are costly and expensive.

Known Analysis Types,

 • Sektör Analizi, Sector Analysis
 • Pazar Analizi, Market Analysis
 • Müşteri Analizi, Customer Analysis
 • Rakip Analizi, Competitor Analysis
 • Rekabet Analizi, Competition Analysis
 • Ürün Analizi, Product Analysis
 • Hizmet Analizi, Service Analysis
 • Tedarikçi Analizi, Supplier Analysis
 • Temel Analiz, Basic Analysis
 • Durum Analiz, Case Analysis
 • Duygu Analizi, Emotional Analysis
 • Müşteri Davranışları Analizi, Customer Behavior Analysis
 • Pazarlama Planı Analizi, Marketing Plan Analysis
 • Fiyat Analizi, Price Analysis
 • Konuşma Analizi, Speech Analysis
 • Yapay Zeka Analizi, Artificial İntelligence Analysis
 • Müşteri Sadakat Analizi, Customer Loyalty Analysis
 • Müşteri Deneyimi Analizi, Customer Experience Analysis
 • Finansal Analiz, Financial Analysis
 • Hedef Kitle Analizi, Target Audience Analysis
 • Etkileşim Analizi, İnteraction Analysis
 • İçerik Pazarlama Analizi, Content Marketing Analysis
 • Değer Analizi, Value Analysis
 • Risk Analizi, Risk Analysis
 • İş Planı Analizi, Business Plan Analysis
 • Dijital Pazarlama Analizi, Digital Marketing Analysis
 • Sosyal Medya Pazarlama Analizi, Social Media Marketing Analysis
 • Yeni Nesil Müşteri Deneyimi Analizi, New Generation Customer Experience Analysis
 • SWOT,
 • DRAGON,
 • PEST,
 • 5 C Analizi 

To be known; creative and updated analysis studies.

• 5G,

• Social Internet,

• Customer Experience e-commerce in the Age of Artificial Intelligence,

• User Experience Targeting on E-commerce Sites,

• Personal Private Advertising for Customer and Consumer Groups,

• Microchip instead of Digital App in Technological Devices,

• Online Meetings and Agreements in Offshore Trade,

• Using Barcode Money or Virtual Money instead of Physical Money,

• When transferring foreign currency in the commercial arena, instead of waiting for weeks, to make the transfer in 3 seconds with virtual money,

With the updated update, communication and sensory-based sectoral studies are turned into digital fiction, and current turnover rate is tried to be increased.

Today, many analysts will have to change the strategies and have to work according to the present day.

The first stage of Strategy Planning; It involves examining digital channels, analyzing potential customers and consumers, and producing solution processes.

While the local market volume was measured in the past years, today Global groups; It needs to be analyzed in offline, online and virtual channels.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

İşletmeler reklamlarını topluma entegre ederken, Reklamın Pazarlaması Olmaz, Reklam Satışları Canlandırmak İçin Yapılır sözünden hareketle, toplum bireylerinin algılarında iz bırakmak için yapılmaktadır.

Toplumları oluşturan bireyler dünyaya gelip ilk adım attıklarında, ilk önce çevrelerini incelerler ve tanımaya çalışırlar. (Çevre Analizi)

Her birey yaşama ilk tutunduğunda bencildir. Alt beyni hayatta kalmaya programlı, temel gereksinimleri olan biyolojik ihtiyaçlarını tatmin etme güdüsüne sahiptir.

Bireyler öncelikle kendi ihtiyaçlarını giderme güdüsüne sahip oldukları için kendi istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek, bireysel özelliklerini kullanarak hayati ihtiyaçlarını gidermek isteyeceklerdir. (Pazarlama Döngüsü)

Bir işletmenin marka olabilmesi ve toplum nezlinde bir değer yaratabilmesi için toplum ihtiyaçlarına uygun; ürün ve hizmet üretebilmesi, ürün ve ürünün temel özelliklerinde kalite barındırması ve bireylerin algısında seçicilik oluşturması ile mümkündür.

Marka, zaman sürecinde minunmum 10 senelik bir geçmişe sahip olması, günümüze kadar birçok negatif süreçleri atlatarak sürdürülebilir çalışmalar ile geleceğe yönelik planlar yapması, toplumu oluşturan; müşteri ve tüketici nezlinde bir faydaya ve itibara sahip olması gerekmektedir.

Reklam, toplumda oluşmuş marka değerini insan algısında yeniden konumlandırarak satınalma dürtüsünü harekete geçirmek için yapılır.

Yapılanma;

 • Ürün ve Hizmet de Re-Marketing,
 • Global ve Yerel Pazarda Sürdürülebilirlik,
 • Tutundurmayı Güçlendirmek,
 • Omnichanel Yönetimi,
 • BPİ ile İnteraktif Çeşitlilik Oluşturmak,
 • Ürün ve Hizmet Gruplarını Segmente Edebilmek,
 • Toplum Bilincinde Algıda Seçicilik Oluşturmak,
 • Yeni Medyayı Etkileşim Odaklı Kullanabilmek,
 • Teknolojik Gelişmelerden Faydalanmak,

Reklam Pazarlama Politikası aracı değildir.

Tutundurmayı teşvik edici özelliklere sahiptir.

İşletmelerde;

 • Pazarlama Departmanı,
 • Satış Departmanı,

yer alır.

Satış departmanı tutundurmadan sorumludur.

Global firmalar, şirket politikaları gereği yeni medyada reklam çalışması yapmaya; ihtiyaç duymazlar veya istekli değillerdir.

Şirketler yılda bir kez yeni medyada potansiyel hedef kitlesine; düşündürücü veya etki uyandırıcı reklam stratejileri uygulayarak algıda seçiciliği arttırırlar.

Teknolojik Stratejik Gelişmeler,

 • Web Sayfası Yaşanmış Müşteri Deneyimi,
 • Hologram,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Yapay Zeka,
 • Chatbot Tutundurma,
 • Kullanıcı Deneyimi Yönetimi (UXM),
 • Stratejik Pazarlama Yöntemleri,
 • Sürdürülebilir Dijital Alışkanlık Yönetimi,
 • Konumlandırılmış Müşteri ve Tüketici Deneyimi (SCCM),
 • İsteğe Odaklı Reklam,

Reklam Türleri,

 • Geleneksel Reklamlar,
 • Ticari Reklamlar,
 • Mevsimsel Reklamlar,
 • İtibari Reklamlar,
 • Dijital Reklamlar,
 • Teknolojik reklamlar,
 • Propaganda Reklamlar,
 • Algıya Yönetimine Dayalı Reklamlar,

çeşitleri daha fazla arttırabiliriz.

Bilim ve Teknolojilerin ilerlemesine bağlı olarak reklam sektörleri kendi içinde çeşitlilik göstermeye devam edecektir.

Görsel Basın olsun, Yazılı Basın olsun ve Dijital Teknoloji Yönetimi olsun, her alanda reklam sektörü bireylerin algısında etki uyandırarak, algıda seçiciliğe uygun tepkiler yaratmakta, insanların satınalma dürtüsünü harekete geçirmektedir.

Yapay Zeka Çağına geçiş yaptığımız 2020 yılının bu günlerinde, reklam sektöründe önemli gelişmeler yaşanacak ve satınalama karalarımızda daha fazla etkin roller üstlenecektir.

Dünya toplumları Yapay Zeka Çağında, sektörel mecralarda reklam stratejilerini teknolojik stratejilerin yapılanmasına uygun entegre ederek daha fazla müşteri ve tüketici gruplarına hitap edecek çalışmalar yapacaklardır.

Advertising Is No Marketing, Advertising Is Made To Revive Sales

While the businesses integrate their advertisements to the society, the advertisement is made to leave a mark on the perceptions of the society individuals, based on the words “There is no marketing, advertising is done to revive sales”.

When the individuals who make up the societies come to the world and take the first step, they first examine their environment and try to get to know them. (Environmental Analysis)

Every individual is selfish when he first clings to life. Its lower brain is programmed to survive, it has the drive to satisfy its basic needs, biological needs.

Since individuals have the motive to satisfy their own needs, they will want to satisfy their own wishes and needs and to fulfill their vital needs by using their individual features. (Marketing Cycle)

In order for a business to become a brand and create value in the eyes of the society, it is suitable for the needs of the society; It is possible to produce products and services by having quality in the basic features of the product and the product and creating selectivity in the perception of individuals.

The brand has a minimum of 10 years of history in the process of time, making plans for the future with sustainable works, bypassing many negative processes until today, forming the society; customer and consumer should have a benefit and reputation.

Advertising is made to activate the purchasing impulse by repositioning the brand value formed in the society in human perception.

Restructuring;

• Re-Marketing in Products and Services,

• Sustainability in Global and Local Markets,

• Strengthening the Promotion,

• Omnichanel Management,

• Creating Interactive Diversity with BPI,

• To be able to segment product and service groups,

• Creating Perception Selectivity in Community Awareness,

• Being able to use new media with an interaction focus,

• Utilizing Technological Developments,

Ad Marketing Policy is not a tool.

It has promoting properties.

in Business;

• Marketing Department,

• Sales Departmant,

takes place.

The sales department is responsible for promotion.

Global companies, in accordance with the company policies, to advertise in new media; they don’t need or are not willing.

The companies will reach their target audience in the new media once a year; they increase selectivity in perception by implementing thought-provoking or stimulating advertising strategies.

Technological Strategic Developments,

• Web Page Experienced Customer Experience,

• Hologram,

• Augmented Virtual Reality,

• Artificial intelligence,

• Chatbot Promotion,

• User Experience Management (UXM),

• Strategic Marketing Methods,

• Sustainable Digital Habit Management,

• Positioned Customer and Consumer Experience (SCCM),

• Demand Oriented Advertising,

Ad Types,

• Traditional Ads,

• Commercial Ads,

• Seasonal Ads,

• Nominal Ads,

• Digital Ads,

Technological advertisements,

• Propaganda Ads,

• Perception Management Ads,

we can increase the varieties more.

The advertising sectors will continue to vary within themselves, depending on the progress of Science and Technologies.

The advertising sectors will continue to vary within themselves, depending on the progress of Science and Technologies.

In every field, whether it is Visual Press, Print Media or Digital Technology Management, the advertising sector creates an appropriate reaction to the perception of selectivity in the perception of individuals and activates the purchasing motive of people.

In these days of 2020, when we transitioned to the Age of Artificial Intelligence, there will be significant developments in the advertising industry and will take on more effective roles in our purchasing decisions.

World societies will carry out studies that will appeal to more customers and consumer groups in the period of Artificial Intelligence by integrating advertising strategies in line with the structuring of technological strategies.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Günümüz ekonomi ve ticari yapısı, 2020 yılı itibari ile değişmiş Yapay Zeka Pazarlaması hayatımızın merkezinde yerini almıştır.

Dünya toplumları, kullandıkları cihazlar ile manuel kullanım yapmadan kendi ses gücü ile her türlü işlemlerini ellerini kullanmadan yapacaklardır.

Yapay Zeka teknolojisi toplumlara sınırsız ihtiyaçlarını ve duygusal güdülerini tatmin imkanı verirken, dijital teknoloji insanların teknolojik kullanımlarını basitleştirmek için yapılandırılmıştır.

 • Chatbot ile konuşarak işlemleri yapabilme kolaylığı,
 • Eye Tracking ile mobil gazete dergi kitap okuma yapabilme ve video izleyebilme,
 • Fijital teknoloji ile alışverişlerde deneme odaları kullanmadan ayna karşısında ürün deneyebilme,
 • Hologram teknolojisi kullanarak ürün modelleri incelemeleri,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik teknolojileri ile toplantılar daha verimli yapılacak,
 • Duygu Pazarlaması işletmelerin kişiye özel ürünlerin üretilmesinde kullanıma sunulacak,

Şirketlerde önemli kararlar toplantılar yapılarak verilmektedir. Günümüzde sosyalleşme ve para kazanma sıkıntılar yaşanmakta, tüm dünya milletleri sağlıklarını koruma peşine düşmüştür.

Bu durum tüm sektörleri sosyal ağlardan iletişime geçişi hızlandırmış, bütün sektörler online modele geçmiştir.

Sosyal mecraların kullanım alanı genişleyince, pazarlama stratejileri dijital mecralara kaymış ve çeşitlilik bakımından gelişmeler yaşanmıştır.

 • 5G teknolojisinin kullanıma sunumu,
 • Kullanıcı Deneyimi Yönetimi,
 • Web sayfalarında yaşanmış müşteri deneyimi uygulamaları,
 • Kod yazmaya verilen önemin çok fazla talep görmesi,
 • Yapay Zeka odaklı merkezi pazarlama,

Toplum olarak kullanacağımız bütün; ürün, hizmet ve duygusal güdüler yapay zeka odaklı hizmetimize girecektir.

 • X kuşağı, Y kuşağı bu teknolojilere uyum sağlamada zorlanırken,
 • Z kuşağı değişen teknoloji merkezli yapının içinde yer aldığından uyum ve uyumlaştırmayı kolaylaştıracaklardır,
 • Alpha, Alfa kuşağı teknolojileri son hızla kullanıp geliştireceklerdir,

Ticari işletmeler, Duyguların ön planda olacağı pazarlama stratejileri geliştirerek, müşteri guruplarına etki edeceklerdir.

Web sayfaları, e-ticaret siteleri ve sosyal mecralarda;

 • Renk,
 • İlgi alanı,
 • Konum,
 • Alışkanlıklar,
 • Kişiye uygun reklamlar,
 • Kişisel Markalama,
 • Takip edilen mecralar,
 • Geleneksel medya alışkanlıkları,
 • Zevk,
 • Tüketim,

gibi bir çok kişisel tüketim alışkanlıkları yapay zeka tarafında bizler çalışma yaparken önümüze bilgi olarak otomatik getirilecektir.

Kişiliğimize yönelik algılama, sosyal hayatımızın içinde yer alacağından kullanım alışkanlıklarımızla örtüşerek istek ve ihtiyaç odaklı olmaktan ziyada duygusal tatmine dayalı olarak gelişecektir.

Yapay Zeka, hayatımızın her alanında yer alarak bizlerin doğru seçimler yapabilmemize destek olacak ve alışkanlıklarımıza uygun önerileri bizlere sunacaktır.

Artificial Intelligence Marketing

Artificial Intelligence Marketing, which has changed since 2020, has taken its place in the center of our lives.

World societies will do all kinds of operations with their own sound power without using their hands without using manual devices.

While Artificial Intelligence technology enables societies to satisfy their unlimited needs and emotional motives, digital technology is structured to simplify the technological uses of people.

• Ease of making transactions by talking to Chatbot,

• Reading mobile newspapers, books and watching videos with Eye Tracking,

• To be able to try products in front of the mirror without using trial rooms in shopping with the fijital technology

• Product models reviews using hologram technology,

• Meetings will be held more efficiently with Augmented Virtual Reality technologies,

Emotion Marketing will be made available to businesses in the production of customized products,

Important decisions are made at companies by holding meetings. Nowadays, there are difficulties in socializing and making money, all the nations of the world have pursued to protect their health.

This situation accelerated the transition from social networks to all sectors, and all sectors switched to the online model.

All we will use as a society; products, services and emotional motives will enter our service focused on artificial intelligence.

Generation X and Generation Y have difficulty in adapting to these technologies,

Z generation will facilitate adaptation and adaptation as it is located within the changing technology-centered structure,

• They will use Alpha and Alpha generation technologies at full speed.

Commercial enterprises will influence customer groups by developing marketing strategies where emotions will be at the forefront.

On web pages, e-commerce sites and social media;

• Color,

• Interest,

• Location,

• Habits,

• Personalized ads,

• Personal Branding,

• Following channels,

• Traditional media habits,

• Pleasure,

• Consumption,

Many personal consumption habits such as artificial intelligence will be brought to us as information automatically while working.

Since the perception of our personality will take place in our social life, it will develop based on emotional satisfaction rather than being desire and need oriented, overlapping our usage habits.

Artificial Intelligence will support our ability to make the right choices by taking part in every aspect of our lives and will present us with suggestions suitable for our habits.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Yaşadığımız bu günlerde, sürdürülebilir bir gelecek yaşamı için çok fazla çaba sarf ediyoruz.

Şubak.2020 de yaşadığımız sıkıntılı günler Dünya toplumlarını en derinden sarstı.

Global ticaret durma noktasına geldi.

Sürdürülebilir olmanın temel prensibi; uzun bir geçmişe, her türlü tsunami’ lere karşı dinamik ve dayanıklı olmayı, birey bilincinde pozitif bir algı oluşturabilmek ile mümkündür.

İtibarlı Markalar, Şirketler ve Yöneticiler, yaşanan zaman diliminde kendilerini hemen belli ederler.

Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar, gelecek çalışmalarımızın devamlılığı için büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz ve işletmelerimiz açısından, itibar sağlamak ve çevremizdeki sektörlerde iş birliği yapılandırmak istiyorsak,

Sürdürülebilir Bir Gelecek

şarttır.
Temel hedefler,

• Planlama,

• Programla,

• Aksiyon,

Yapılandırma aşamasında,

• Reaktif Tedbirler,

• Proaktif Tedbirler,

temel ana konulardır.

Dünya genelinde yaşanan değişimler ile birlikte, temel hedeflerimizde yeni aksiyon odak noktaları gelişmiştir.

• Potansiyel Hedef Kitle,

• AR-GE Stratejileri,
• Stratejik Analiz,

Teknoloji yapılandırması,

• 5G Teknolojileri,
• Yapay Zeka,
• Hologram,
• Arttırılmış Sanal Gerçeklik,

• Yaşanmış Müşteri Deneyimi,

• Ağızdan Ağıza Pazarlama,

• Mikro Çipler,
• Neuro Marketing Bilimi,

Dünyada yaşanacak olan Resesyon, ilerleyen zaman diliminde telafisi zor olacak bir ekosisteme, girmemize sebep olacaktır.

Ürün, Hizmet ve Duygusal Pazar yapısı, Dünya ticaretinde toplumlara farklı bir ticaret ivmesi yaşatacaktır.

Pazarlama ve Satış matriksi, son 3 ayda müthiş bir gelişme kaydetti.

Evden çalışma (Home Ofice), yaşanan süreçteki Dezavantajı Avantaja çevirdi.

Mantık, Analiz ve Strateji, Startup yapılarına pozitif yansıyarak sektörel iş birliklerinin doğmasına zemin hazırladı.

Dünya ticaret faaliyetlerine baktığımızda, ticaret hacminde durmalar yaşandı ise de süreç te, aksiyon çalışmaları hız kazandı.

2010 yılından bu günlere Dijital Teknoloji ile yaşamayı çok verimli olmamak ile birlikte yönetiyorduk.

2019 yılı itibariyle, Dijital Çağ bitmiş Yapay Zeka Çağı başlayarak, tüm Dünya toplumları yeni zaman dilimine hızlı bir geçiş yaptı.

Stratejik kriter,

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Şirket Politikaları,
 • İtibar,
 • Marka Değeri, Fiyatlama, Kişisellik ve Sadakat,
 • Gelecek Planlama Stratejileri,
 • Demografik AI Çözümleri,
 • Yeşil Pazarlama Yönetimi (Green Marketing Management)
 • Pazarlama Stratejik Güven Endeksi, İşletmeler, Pazar payında lider konumda olabilmek adına Müşteri Deneyimi Yol Haritası yerine Müşteri Deneyimi Duygusal Yol Haritası ekleyeceklerdir.

2020 ve ilerleyen yıllarda, işletmeler Sürdürülebilir Değerler ve Sadakat Analiz Raporları çıkarılacaklardır.

Yapılandırılacak raporlama ile işletmeler, birbirileri ile iş ilişkisi kurarak Müşterilerin gözünde GÜVENİLİR olarak anılacaklar.

Sürdürülebilir işletmeler İTİBARLI ve GÜVENİLİR yapılardır.

Dünya ticaret piyasası işlem hacminde; iş yapılabilir, aksiyonu yüksek, imajı ve algısı oluşturularak çalışma yapılabilir raporları sunulacak.

A Sustainable Future

A sustainable future life these days we live

we make a lot of effort.

The troubled days we experienced on Feb. 2020 shocked the world societies deeply.

Global trade has come to a halt.

The basic principle of being sustainable; It is possible to be dynamic and durable against a long history and all kinds of tsunamis by creating a positive perception in the individual consciousness.

Reputable Brands, Companies and Managers immediately show themselves during the time period.

The work we do and do is of great importance for the continuity of our future work.

If we want to establish a reputation for our country and our businesses and to establish cooperation in the sectors around us,

A Sustainable Future

It is essential.

The main objectives are,

• Planning,

• Programming,

• Action,

In the configuration phase,

 • Reactive Measures,
 • Proactive Measures,

are the main issues.

With the changes taking place around the world, new action focal points have developed in our main goals.

• Potential Target Group,

• R&D Strategies,

• Strategic Analysis,

Technology configuration,

• 5G Technologies,

• Artificial intelligence,

• Hologram,

• Augmented Virtual Reality,

• Experienced Customer Experience,

• Word of Mouth Marketing,

• Micro Chips,

• Neuro Marketing Science,

Recession that will be experienced in the world will cause us to enter an ecosystem that will be difficult to compensate in the following period.

Product, Service and Emotional Market structure will give communities a different momentum of trade in world trade.

The Marketing and Sales matrix has improved tremendously in the past 3 months.

Working from home (Home Ofice) turned the Disadvantage into Advantage.

Logic, Analysis and Strategy reflected positively to the Startup structures and paved the way for sectoral collaborations.

When we look at the world trade activities, although the trade volume has stopped, the action works have accelerated in the process.

Since 2010, we have been managing to live with Digital Technology, although it is not very efficient.

As of 2019, the Digital Age has begun, the Age of Artificial Intelligence has begun, and all world communities have made a rapid transition to the new time zone.

Strategic criterion,

SUSTAINABILITY

• Company Policies,

• Reputation,

• Brand Value, Pricing, Personality and Loyalty,

• Future Planning Strategies,

• Demographic AI Solutions,

• Green Marketing Management

  (Green Marketing Management)

• Marketing Strategic Confidence Index,

Enterprises will add Customer Experience Emotional Roadmaps instead of Customer Experience Roadmaps in order to be a leader in market share.

Businesses Sustainable Values and Loyalty Analysis Reports will be issued in 2020 and the following years.

With the reporting to be structured, businesses will establish a business relationship with each other and will be referred to as RELIABLE in the eyes of Customers.

Sustainable businesses are RESPONSIBLE and RELIABLE structures.

In the world trade market transaction volume; workable, high action, image and perception will be created and workable reports will be presented.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Comsulting

Marketing and Sales Amalysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Tecrübe, Deneyim ve Öğrenilenler; Pazar ekosisteminde sürdürülebilir ve öncü olmanın temel yapı taşları,

 • Rakiplerinizin kim olduklarını biliyor musunuz,
 • İşletmeniz kendi sektörünü mü yoksa bütün sektörü mü takip ediyor,
 • BPİ, Omnichanel, 360 derece ve Dijital mecraları kullanıyor musunuz,
 • Web sitenize SEO çalışması yaptırıyor musunuz,
 • Web siteniz güncel mi,
 • Pazarınızın lideri kim,
 • İşletmeniz Pazar lideri olmak için neler yapıyor,
 • Fiyatlandırma politikalarınız,
 • Sürdürülebilir Kurumsal Kalkınma Politikalarınız,
 • İtibar değeriniz ve Online İtibar değeriniz,
 • Marka değeriniz,
 • Piyasaya ekosistemine kim veya kimler yön veriyor,
 • Rakiplerinden farkınız nedir,
 • AR-GE çalışmalarınız var mı,
 • Müşteri deneyimi çalışmalarınız var mı,
 • Konumlandırma stratejileriniz nelerdir,
 • Ürünler hakkında geri bildirim (feedback) alıyor musun,
 • Web sayfanızı; hangi ülkeler ve hangi şirketler takip ediyor,
 • Potansiyel Hedef kitleniz ve Hedef kitleniz kimler,
 • Web sayfanız hangi saatler arası yoğun trafik yaşıyor,
 • Yeni müşteri kazanmak için hangi çalışmaları yapıyorsunuz,
 • Eski müşterilerinizi nasıl elde tutuyorsunuz,
 • Hangi yaş gruplarına hitap ediyorsunuz,
 • Hangi cinsiyet grupları sizleri takip ediyor,
 • Promosyon günleri yapıyor musun,
 • Web siteniz de etkinlik düzenliyor musunuz,
 • Müşterilerinizle iletişim kuruyor musunuz,
 • Müşterileriniz siteniz hakkında ne düşünüyor,
 • Müşteriler siteniz hakkında WOMM yapılandırıyor mu,
 • Arama motorlarındaki görünürlüğünüz nedir,
 • Sosyal medyayı aktif kullanıyor musunuz,
 • Sadık ve Kemik müşterileriniz var mı,
 • Web sitenizde haber segmentine yer veriyor musunuz,
 • Problemlere çözüm odaklı mı yaklaşıyorsunuz,
 • Web sitende canlı eğitimler veriyor musunuz,
 • Site güvenliğinizi nasıl sağlıyorsunuz,
 • Siteniz güncel mi,
 • Sitenizde ArtDizayn kullanıyor musunuz,
 • Marketing Mix 4P teoremini nasıl yönetiyorsunuz,
 • Ücretli ve Ücretsiz etkinliklerin var mı,
 • Organize ettiğiniz eğitimlere ilgi ne düzeyde,
 • Müşterileriniz size rahat ulaşabiliyor mu,
 • Sitenize reklam alıyor musunuz,
 • Sitenize aldığınız reklamlar işiniz ile mi ilgili,
 • Green Marketing ile ilgili çalışmalarınız nelerdir,
 • Reaktif ve Proaktif çalışmalar yapıyor musunuz,
 • Pazarlama ve Satış şirket politikalarınız nelerdir,
 • Stratejileriniz nelerdir,
 • Kısa, Orta ve Uzun vadeli planlarınız nelerdir,
 • İş Protokolü yapıyor musunuz,
 • Kontrollü programlama yapıyor musunuz,
 • İş Takvimi kullanıyor musunuz,
 • Sunumu nasıl yapıyorsunuz,
 • Müşteri sorularına verdiğin cevaplar tatmin edicimi,
 • Sitenizde görsel dizaynı nasıl kullanıyorsunuz,
 • Content Marketing oluşturuyor musunuz,
 • Fresh içerik mi kullanıyorsunuz,
 • Web siteniz dijital çağa uygun mu,
 • Sitenizde iş modelinize uygun Hologram kullanıyor musunuz,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik (AVR) kullanıyor musunuz,
 • İşletmeniz; P2M veya M2M iletişim kullanıyor mu,
 • İşletmeniz rakiplerinizi analiz etmiş mi,
 • Kaç yıllık kalkınma programı oluşturdunuz,
 • Pazar payı konumlandırması hakkında bilgi sahibimiziniz,
 • Neuro Marketing çalışması yapılıyor musunuz,
 • Re-Marketing çalışmaları yapıyor musunuz,
 • Gündem Lideri işletmeniz mi,
 • Takip eden misiniz, takip edilen mi,
 • Olaylara büyük resimden mi bakıyorsunuz yoksa detaylardan mı,
 • Kararlarınız duygusal mı, mantıksal mı,
 • Öz eleştiri yapıyor musunuz,
 • Firma içi iletişiminiz hangi düzeyde,
 • Çalışanlar ile aynı yerde aynı masada yemek yiyor musunuz,
 • Çalışanlarınızın sorunları ile ilgileniyor musunuz,
 • Rakipleriniz sizi nasıl tanımlar,
 • Ülke ticareti için, rakipleriniz ile toplantı yapıyor musunuz,
 • Önemli kararları bireysel mi yoksa danışmanlarınız ile mi veriyorsunuz,
 • Rekabet koşullarında nasıl bir karar politikanız var,
 • Robotlaşma sürecinde şirket olarak neredesiniz,
 • Geleceğe nasıl yatırım yapıyorsunuz,
 • AR-GE çalışmalarınız var mı, bütçeden kaynak ayırıyor musunuz,
 • Globalleşen teknolojiyi takip ediyor musunuz,
 • İK politikanız nasıl (Kronolojik cv mi, dijital cv mi),
 • Pazarlama departmanınız var mı,
 • Satış departmanınız var mı,
 • Pazarlama ve Satış departmanı arasında ki iletişim nasıl,
 • Hangi sıklıkla toplantı yapıyor sunuz,
 • Şirket içi ve dışı eğitime önem veriyor musunuz,

Yapay Zeka Çağı

 • İşletmeniz 5G Teknolojisi kullanıyor mu,
 • İşletme içi ve dışı toplantılarınızı online ortamda mı yapıyorsunuz,
 • Ürün ve Hizmet sektöründeyseniz, çalışmalarınızda Hologram kullanıyor musunuz,
 • Oyun sektörü dünyanın en büyük ticari faaliyetidir. İşletmeniz oyun sektöründe ise AVR (Arttırılmış Sanal Gerçeklik) kullanıyor mu,
 • Dünya ticaret faaliyetlerine baktığımızda, işletmeler hizmet sektöründe (Real Time Novigation) Gerçek Zamanlı Navigasyon kullanıyor. İşletmeniz Yapay Zeka uyumlu Navigasyon kullanıyor mu,
 • Yapay Zeka faaliyetlerinizi hangi sektörel gruplara entegre edebildiniz,
 • Web sitenizde yaşanmış müşteri deneyimlerine yer veriyor musunuz,
 • İşletmenizin: ürün, hizmet, lojistik ve tedarik zinciri programlarında ChatBot kullanıyor musunuz,
 • ChatBot teknolojiniz; manuel mi yoksa handsfree olarak mı kullanıyorsunuz,
 • Outlet sektöründe Fijital teknolojiyi kullanıyor musunuz,
 • Ürünlerinizde 3D kullanımına geçtiniz mi,
 • Neuro Marketing çalışmalarında hangi düzeydesiniz,
 • Neurocode sistemi için yazılım ekibiniz bilgi sahibi mi,
 • AR-GE çalışmaları için yatırım yapıyor musunuz,

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

UYGUR Consulting

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Dünyada yaşanan değişimlere baktığımızda, 2020 Ocak ayından itibaren, Kağıt Ambalaj Sektörü ve Dünya Ekonomisinde Değişen Dengelere yakından tanıklık ediyoruz.

Yaşanılan bazı sıkıntılar, dünya genelinde A’ dan Z’ ye üretim ve hizmet alanında ki, bütün sektörlerin durma noktasına gelmesine sebep olmuş ve hatta durmuştur.

Bazı ülkeler, ekonomik paket programları açıklayarak, toplum sağlığı ve yaşamını sürdürülebilir kılmak için, her türlü çalışmaları yapmaktadırlar.

Sektörel tüketim ürünlerini analiz ettiğimizde, hangi sektör olursa olsun sağlık için kağıt ambalajlı tüketim ürünlerine geçiş; hızlı ve seri bir şekilde gerçekleşmiştir.

İnsanlar arasındaki yakınlık ve temas sosyal mesafe kuralını ortaya çıkarmış, bireyler tükettiği ürünleri tek kullanımlık olarak yararlanacaklardır.

Karşımıza çıkan tek kullanımlık ve sağlıklı ürünleri tüketmek için Kağıt Ambalaj üretimi, dünya genelinde hızlıca kullanıma geçmiştir.

Kağıt Ambalaj, Satınalma ve Tedarik Zincirinde Dünya Ticaretine damga vurmuştur.

Hijyen ve Temizlik, yaşam standartlarımızın vazgeçilmezlerindendir.

Yiyecek ve İçeceklerimizi, tek kullanımlık kağıt ambalajlardan tüketip, sağlığımızı hep birlikte koruyacağız.

Kullan At

Kağıt Ambalaj Sektörü 2020 yılında büyük bir yükseliş yaşayacaktır.

Bir çok ürünlerin kullanıma kağıt ambalaj şeklinde sunulması, dünya ticaretinin hareketlilik kazanmasına yol açacaktır.

Kağıt ambalajlı ürünlerin tüketiminin artış göstermesi doğada oluşan dönüşümü hızlandıracak ve temiz çevreye olan duyarlılık, toplum genelinde sürdürülebilir alışkanlıklar yaratacaktır.

Temiz çevrenin oluşması ve doğanın kendi kendini temizleyip yenilemesi, sağlığımızı da yakından ilgilendirmektedir.

Yeşil çevreye olan hassasiyet artış göstereceğinden, yenilebilir ürün gurupları gelişmiş toplumlarda her zaman tercih konusu olacaktır.

Kağıt Ambalaj kullanımının, tükettiğimiz ürünlerin doğada çabuk olarak dönüşmesine neden olurken, çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacaktır.

Sağlığımızı koruyarak, hem gelecek kuşakların hem de bizden önceki kuşakların yaşam alanını genişletmiş olacağız.

Global ekonomiye destek olup, ürün ve hizmet sağlayan işletmeler Kağıt Ambalaj tüketimine geçtiklerinde işletme çalışanlarının ve çevrelerinin temizliğine de pozitif etkiler yapılmasına öncülük etmiş olacaklardır.

Dünya ekonomisi zaman içinde büyük değişim gösterirken, toplum olarak bizlerinde bu evrimsel süreçte alışkanlıklarımızı yeni süreçte yavaş geçiş yaparak kendi sağlığımız için bu değişime uyum sağlamalıyız.

Kağıt Ambalaj tüketimi, ürünleri tek kullanımlık olarak kullanmamıza olanak sağlarken, kullanılmış kağıtların geri dönüşümü ile tekrar insanlığın kullanımına sunulması ile fayda sağlanacaktır.

Paper Packaging Industry and the World Economy Changing Balances

Hello my friends,

When we look at the changes in the world, we have been witnessing the Paper Packaging Industry and the Changing Balance in the World Economy since January 2020.

Some difficulties experienced have caused all sectors in the production and service field from A to Z to come to a standstill and even stopped.

Some countries are doing all kinds of works to make public health and life sustainable by explaining economic package programs.

When we analyze the sectoral consumer products, the transition to paper packaged consumer products for health regardless of the sector; It happened quickly and rapidly.

Proximity and contact among people have revealed the social distance rule, and individuals will benefit from the products they consume as disposable.

In order to consume the single-use and healthy products we encounter, the production of Paper Packaging has been used rapidly worldwide.

Paper Packaging has marked the World Trade in the Purchasing and Supply Chain.

Hygiene and Cleaning are indispensable of our living standards.

We will consume our Food and Beverages from disposable paper packaging and protect our health together.

Disposable

The Paper Packaging Sector will experience a great rise in 2020.

The introduction of many products in the form of paper packaging will lead to the mobility of world trade.

Increasing consumption of paper packaging products will accelerate the transformation in nature and sensitivity to clean environment will create sustainable habits throughout the society.

The formation of a clean environment and self-cleaning and renewal of nature also concern our health closely.

As sensitivity to the green environment will increase, edible product groups will always be the subject of choice in developed societies.

While the use of Paper Packaging causes the products we consume to transform quickly in nature, environmental pollution will also be prevented.

By protecting our health, we will expand the living space of both future generations and generations before us.

When businesses that support the global economy and provide products and services switch to Paper Packaging consumption, they will also lead to positive effects on the cleanliness of their employees and their environment.

While the world economy has changed greatly over time, we, as society, must adapt to this change for our own health by making our habits pass slowly in this evolutionary process.

While Paper Packaging consumption allows us to use the products for single use, it will be beneficial by recycling the used papers and presenting them to the use of humanity.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım, Dünya, yıllardır beklenen yeni bir çağ olan Yapay Zeka Çağı na giriş yaptı.

Dünyayı teslim alan salgın, ülke devlet toplumlarına zor zamanlar yaşatıyor.

Teknolojik açıdan baktığımızda;

 • Web 1,
 • Web 2,
 • Web 3,
 • Web 4,

yaşayan bir dünya olarak, yeni bir süreç olan,

 • Web 5 e giriş yaptık.

Temeli 60 Ghz ile çalışan teknoloji ve süreçleridir.

 • Yapay Zeka donanımla cihazlar,
 • Otonom ve Sürücüsüz Araçlar,
 • İnsansız Hava Araçları,
 • Çip ler,

Alt yapının baştan aşağıya değişmesi olarak yorumlayabiliriz.

Bundan sonraki görüşlerimizi;

 • 2020 yılı öncesi,
 • 2020 yılı sonrası,

olarak ayıracağımızı düşünüyorum.

Dünyadaki teknolojiyi ve yaşanan gelişmeleri incelediğimizde;

2019 yılının ortalarında Neuro Marketing Biliminde yaşanan devrimsel değişiklikleri sizler ile paylaşmıştım.

Kısaca üzerinden geçecek olursak;

Neuro Marketing Bilimi,

Özellikle kasım ayından itibaren;

 • Renkler,
 • Paketleme,
 • Siyasal Algı,
 • Videolar,
 • Reklamlar,
 • Satınalma Davranışları,
 • Pazarlama ve Satış Stratejileri,
 • İkna Sanatı,
 • Duygusal Yönetim,
 • Teknoloji,

gibi ölçütleri sıralayabiliriz.

Dünya yeni yapılanma içinde, endüstri alanında da yeni gelişmelere sahne olmaktadır.

Endüstri 5.0 yeni düzende yerini alarak, yeni girişimlere konu olacaktır.

Dünya toplumlarında hızla artan dijital mecraların kullanımı, eğitim alanında da önemli gelişme ivmesi yakalayacaktır.

Online eğitim sisteminin önemli derecede çıkış yakalaması,

 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Hologram,

Teknolojilerinin devreye girmesi ile, özellikler Alfa kuşağı eğitimini aldığı ve öğrendiği konuları Deneyimleyerek daha basit ve kolay öğrenecektir.

Bireylerin ihtiyaç hissettikleri ürün ve hizmetler Müşteri Deneyimi ile şekillenecek.

Toplumların satınalma davranışlarında artış yaşanarak dijital mecralarda ve fiziki alanlarda;

 • Dijital Para,
 • Sıcak Para,

daha fazla etkisini hissettirecek.

Ödeme sistemleri;

 • Kredi Kartı,
 • QR Kare Barkod,
 • Temassız Ödeme,

şeklinde gerçekleşecek.

Müşteri ve Tüketici grupları, ürün ve hizmetler hakkında Chatbot larında hayatımızın içinde yer alması ile, daha fazla bilgi sahibi olacaklar.

Yapay Zeka Entegreli Chatbot lar sayesinde, bilgiye ulaşma hızımız saniyeler içinde olacak.

Chatbot lar ile her istediğimiz işlemler ve satınalmalarımız konuşarak fiziki bir temas olmadan daha basit ve rahat olacak şekilde kullanabileceğiz.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yapay Zeka teknolojisi ile tasarruf ettiren yaklaşımlar yapılandırılarak, mesafeler kısalacak ve niche sektörler denenmeye başlanacaktır.

Teknolojik olarak yapılanan dünya ekosisteminde her işletmenin canlı kalması ve varlığını ilerleyen süreçlere aktarabilmesi hayati önem taşımaktadır.

Süreci takip etmek durumunda olan; KOBİ veya daha küçük boyutta iş yapanlar, kendilerini dijital Mecralarda hissettirmek ve dünyaya açılan kapıda yerlerini alması süreklilik için en önemli çalışmalar olacaktır.

Hep birlikte hayatın içinde yaşıyoruz. Zaman geçtikçe yaşanan gelişmeleri toplumlar olarak deneyimleyip yaşayarak tecrübe edeceğiz.

The Age of Artificial Intelligence

Hello my friends,

The world has entered the Age of Artificial Intelligence, a new era expected for years.

The epidemic that took over the world is giving the country state societies a hard time.

From a technological point of view;

 • Web 1,
 • Web 2,
 • Web 3,
 • Web 4,

as a living world, a new process,

• We logged on to Web 5.

The basis is technology and processes working with 60 Ghz.

• Devices with Artificial Intelligence,

• Autonomous and Driverless Vehicles,

• Unmanned Aerial Vehicles,

• Chips,

We can interpret it as a complete change of infrastructure.

Our views from now on;

• Before 2020,

• After 2020,

I think we will separate.

When we examine the technology and developments in the world;

In mid-2019, I shared the revolutionary changes in Neuro Marketing Science with you.

If we go over it briefly;

Neuro Marketing Science,

Especially since November;

•      Colors,

• Packaging,

Political Perception

•      Videos,

•      Ads,

• Purchasing Behaviors,

• Marketing and Sales Strategies,

• The Art of Persuasion,

Emotional Management,

•      Technology,

We can sort the criteria like.

The world is witnessing new developments in the field of industry in the new restructuring.

Industry 5.0 will be the subject of new initiatives by taking its place in the new order.

Significant output of the online education system,

• Augmented Virtual Reality,

• Hologram,

With the introduction of technologies, the features will learn simpler and easier by experiencing the issues that Alpha training has learned and learned.

The products and services that individuals need will be shaped by the Customer Experience.

By increasing the purchasing behavior of societies, in digital channels and physical fields;

• Digital Money,

• Hot Money,

it will feel more impact.

Paying system;

• Credit card,

• QR Square Barcode,

• Contactless Payment,

will take place.

Customer and Consumer groups will have more information about products and services by taking part in our lives in Chatbots.

Thanks to Artificial Intelligence Integrated Chatbots, our speed of access to information will be in seconds.

By talking to chatbots, we can use our transactions and purchases in a simpler and more comfortable manner without any physical contact.

Saving approaches with Logistics and Supply Chain Artificial Intelligence technology will be structured, distances will be shortened and niche sectors will be tried.

It is vital for every business to remain alive and transfer its existence to progressive processes in the technologically structured world ecosystem.

Who has to follow the process; SMEs or smaller businesses will be the most important studies for making themselves felt in digital channels and taking their place at the door opening to the world.

We all live in life together. As time goes by, we will experience and experience the developments as societies.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com