Serkan UYGUR

Yaşadığımız bu günlerde, sürdürülebilir bir gelecek yaşamı için çok fazla çaba sarf ediyoruz.

Şubak.2020 de yaşadığımız sıkıntılı günler Dünya toplumlarını en derinden sarstı.

Global ticaret durma noktasına geldi.

Sürdürülebilir olmanın temel prensibi; uzun bir geçmişe, her türlü tsunami’ lere karşı dinamik ve dayanıklı olmayı, birey bilincinde pozitif bir algı oluşturabilmek ile mümkündür.

İtibarlı Markalar, Şirketler ve Yöneticiler, yaşanan zaman diliminde kendilerini hemen belli ederler.

Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar, gelecek çalışmalarımızın devamlılığı için büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz ve işletmelerimiz açısından, itibar sağlamak ve çevremizdeki sektörlerde iş birliği yapılandırmak istiyorsak,

Sürdürülebilir Bir Gelecek

şarttır.
Temel hedefler,

• Planlama,

• Programla,

• Aksiyon,

Yapılandırma aşamasında,

• Reaktif Tedbirler,

• Proaktif Tedbirler,

temel ana konulardır.

Dünya genelinde yaşanan değişimler ile birlikte, temel hedeflerimizde yeni aksiyon odak noktaları gelişmiştir.

• Potansiyel Hedef Kitle,

• AR-GE Stratejileri,
• Stratejik Analiz,

Teknoloji yapılandırması,

• 5G Teknolojileri,
• Yapay Zeka,
• Hologram,
• Arttırılmış Sanal Gerçeklik,

• Yaşanmış Müşteri Deneyimi,

• Ağızdan Ağıza Pazarlama,

• Mikro Çipler,
• Neuro Marketing Bilimi,

Dünyada yaşanacak olan Resesyon, ilerleyen zaman diliminde telafisi zor olacak bir ekosisteme, girmemize sebep olacaktır.

Ürün, Hizmet ve Duygusal Pazar yapısı, Dünya ticaretinde toplumlara farklı bir ticaret ivmesi yaşatacaktır.

Pazarlama ve Satış matriksi, son 3 ayda müthiş bir gelişme kaydetti.

Evden çalışma (Home Ofice), yaşanan süreçteki Dezavantajı Avantaja çevirdi.

Mantık, Analiz ve Strateji, Startup yapılarına pozitif yansıyarak sektörel iş birliklerinin doğmasına zemin hazırladı.

Dünya ticaret faaliyetlerine baktığımızda, ticaret hacminde durmalar yaşandı ise de süreç te, aksiyon çalışmaları hız kazandı.

2010 yılından bu günlere Dijital Teknoloji ile yaşamayı çok verimli olmamak ile birlikte yönetiyorduk.

2019 yılı itibariyle, Dijital Çağ bitmiş Yapay Zeka Çağı başlayarak, tüm Dünya toplumları yeni zaman dilimine hızlı bir geçiş yaptı.

Stratejik kriter,

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  • Şirket Politikaları,
  • İtibar,
  • Marka Değeri, Fiyatlama, Kişisellik ve Sadakat,
  • Gelecek Planlama Stratejileri,
  • Demografik AI Çözümleri,
  • Yeşil Pazarlama Yönetimi (Green Marketing Management)
  • Pazarlama Stratejik Güven Endeksi, İşletmeler, Pazar payında lider konumda olabilmek adına Müşteri Deneyimi Yol Haritası yerine Müşteri Deneyimi Duygusal Yol Haritası ekleyeceklerdir.

2020 ve ilerleyen yıllarda, işletmeler Sürdürülebilir Değerler ve Sadakat Analiz Raporları çıkarılacaklardır.

Yapılandırılacak raporlama ile işletmeler, birbirileri ile iş ilişkisi kurarak Müşterilerin gözünde GÜVENİLİR olarak anılacaklar.

Sürdürülebilir işletmeler İTİBARLI ve GÜVENİLİR yapılardır.

Dünya ticaret piyasası işlem hacminde; iş yapılabilir, aksiyonu yüksek, imajı ve algısı oluşturularak çalışma yapılabilir raporları sunulacak.

A Sustainable Future

A sustainable future life these days we live

we make a lot of effort.

The troubled days we experienced on Feb. 2020 shocked the world societies deeply.

Global trade has come to a halt.

The basic principle of being sustainable; It is possible to be dynamic and durable against a long history and all kinds of tsunamis by creating a positive perception in the individual consciousness.

Reputable Brands, Companies and Managers immediately show themselves during the time period.

The work we do and do is of great importance for the continuity of our future work.

If we want to establish a reputation for our country and our businesses and to establish cooperation in the sectors around us,

A Sustainable Future

It is essential.

The main objectives are,

• Planning,

• Programming,

• Action,

In the configuration phase,

  • Reactive Measures,
  • Proactive Measures,

are the main issues.

With the changes taking place around the world, new action focal points have developed in our main goals.

• Potential Target Group,

• R&D Strategies,

• Strategic Analysis,

Technology configuration,

• 5G Technologies,

• Artificial intelligence,

• Hologram,

• Augmented Virtual Reality,

• Experienced Customer Experience,

• Word of Mouth Marketing,

• Micro Chips,

• Neuro Marketing Science,

Recession that will be experienced in the world will cause us to enter an ecosystem that will be difficult to compensate in the following period.

Product, Service and Emotional Market structure will give communities a different momentum of trade in world trade.

The Marketing and Sales matrix has improved tremendously in the past 3 months.

Working from home (Home Ofice) turned the Disadvantage into Advantage.

Logic, Analysis and Strategy reflected positively to the Startup structures and paved the way for sectoral collaborations.

When we look at the world trade activities, although the trade volume has stopped, the action works have accelerated in the process.

Since 2010, we have been managing to live with Digital Technology, although it is not very efficient.

As of 2019, the Digital Age has begun, the Age of Artificial Intelligence has begun, and all world communities have made a rapid transition to the new time zone.

Strategic criterion,

SUSTAINABILITY

• Company Policies,

• Reputation,

• Brand Value, Pricing, Personality and Loyalty,

• Future Planning Strategies,

• Demographic AI Solutions,

• Green Marketing Management

  (Green Marketing Management)

• Marketing Strategic Confidence Index,

Enterprises will add Customer Experience Emotional Roadmaps instead of Customer Experience Roadmaps in order to be a leader in market share.

Businesses Sustainable Values and Loyalty Analysis Reports will be issued in 2020 and the following years.

With the reporting to be structured, businesses will establish a business relationship with each other and will be referred to as RELIABLE in the eyes of Customers.

Sustainable businesses are RESPONSIBLE and RELIABLE structures.

In the world trade market transaction volume; workable, high action, image and perception will be created and workable reports will be presented.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Comsulting

Marketing and Sales Amalysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Tecrübe, Deneyim ve Öğrenilenler; Pazar ekosisteminde sürdürülebilir ve öncü olmanın temel yapı taşları,

  • Rakiplerinizin kim olduklarını biliyor musunuz,
  • İşletmeniz kendi sektörünü mü yoksa bütün sektörü mü takip ediyor,
  • BPİ, Omnichanel, 360 derece ve Dijital mecraları kullanıyor musunuz,
  • Web sitenize SEO çalışması yaptırıyor musunuz,
  • Web siteniz güncel mi,
  • Pazarınızın lideri kim,
  • İşletmeniz Pazar lideri olmak için neler yapıyor,
  • Fiyatlandırma politikalarınız,
  • Sürdürülebilir Kurumsal Kalkınma Politikalarınız,
  • İtibar değeriniz ve Online İtibar değeriniz,
  • Marka değeriniz,
  • Piyasaya ekosistemine kim veya kimler yön veriyor,
  • Rakiplerinden farkınız nedir,
  • AR-GE çalışmalarınız var mı,
  • Müşteri deneyimi çalışmalarınız var mı,
  • Konumlandırma stratejileriniz nelerdir,
  • Ürünler hakkında geri bildirim (feedback) alıyor musun,
  • Web sayfanızı; hangi ülkeler ve hangi şirketler takip ediyor,
  • Potansiyel Hedef kitleniz ve Hedef kitleniz kimler,
  • Web sayfanız hangi saatler arası yoğun trafik yaşıyor,
  • Yeni müşteri kazanmak için hangi çalışmaları yapıyorsunuz,
  • Eski müşterilerinizi nasıl elde tutuyorsunuz,
  • Hangi yaş gruplarına hitap ediyorsunuz,
  • Hangi cinsiyet grupları sizleri takip ediyor,
  • Promosyon günleri yapıyor musun,
  • Web siteniz de etkinlik düzenliyor musunuz,
  • Müşterilerinizle iletişim kuruyor musunuz,
  • Müşterileriniz siteniz hakkında ne düşünüyor,
  • Müşteriler siteniz hakkında WOMM yapılandırıyor mu,
  • Arama motorlarındaki görünürlüğünüz nedir,
  • Sosyal medyayı aktif kullanıyor musunuz,
  • Sadık ve Kemik müşterileriniz var mı,
  • Web sitenizde haber segmentine yer veriyor musunuz,
  • Problemlere çözüm odaklı mı yaklaşıyorsunuz,
  • Web sitende canlı eğitimler veriyor musunuz,
  • Site güvenliğinizi nasıl sağlıyorsunuz,
  • Siteniz güncel mi,
  • Sitenizde ArtDizayn kullanıyor musunuz,
  • Marketing Mix 4P teoremini nasıl yönetiyorsunuz,
  • Ücretli ve Ücretsiz etkinliklerin var mı,
  • Organize ettiğiniz eğitimlere ilgi ne düzeyde,
  • Müşterileriniz size rahat ulaşabiliyor mu,
  • Sitenize reklam alıyor musunuz,
  • Sitenize aldığınız reklamlar işiniz ile mi ilgili,
  • Green Marketing ile ilgili çalışmalarınız nelerdir,
  • Reaktif ve Proaktif çalışmalar yapıyor musunuz,
  • Pazarlama ve Satış şirket politikalarınız nelerdir,
  • Stratejileriniz nelerdir,
  • Kısa, Orta ve Uzun vadeli planlarınız nelerdir,
  • İş Protokolü yapıyor musunuz,
  • Kontrollü programlama yapıyor musunuz,
  • İş Takvimi kullanıyor musunuz,
  • Sunumu nasıl yapıyorsunuz,
  • Müşteri sorularına verdiğin cevaplar tatmin edicimi,
  • Sitenizde görsel dizaynı nasıl kullanıyorsunuz,
  • Content Marketing oluşturuyor musunuz,
  • Fresh içerik mi kullanıyorsunuz,
  • Web siteniz dijital çağa uygun mu,
  • Sitenizde iş modelinize uygun Hologram kullanıyor musunuz,
  • Arttırılmış Sanal Gerçeklik (AVR) kullanıyor musunuz,
  • İşletmeniz; P2M veya M2M iletişim kullanıyor mu,
  • İşletmeniz rakiplerinizi analiz etmiş mi,
  • Kaç yıllık kalkınma programı oluşturdunuz,
  • Pazar payı konumlandırması hakkında bilgi sahibimiziniz,
  • Neuro Marketing çalışması yapılıyor musunuz,
  • Re-Marketing çalışmaları yapıyor musunuz,
  • Gündem Lideri işletmeniz mi,
  • Takip eden misiniz, takip edilen mi,
  • Olaylara büyük resimden mi bakıyorsunuz yoksa detaylardan mı,
  • Kararlarınız duygusal mı, mantıksal mı,
  • Öz eleştiri yapıyor musunuz,
  • Firma içi iletişiminiz hangi düzeyde,
  • Çalışanlar ile aynı yerde aynı masada yemek yiyor musunuz,
  • Çalışanlarınızın sorunları ile ilgileniyor musunuz,
  • Rakipleriniz sizi nasıl tanımlar,
  • Ülke ticareti için, rakipleriniz ile toplantı yapıyor musunuz,
  • Önemli kararları bireysel mi yoksa danışmanlarınız ile mi veriyorsunuz,
  • Rekabet koşullarında nasıl bir karar politikanız var,
  • Robotlaşma sürecinde şirket olarak neredesiniz,
  • Geleceğe nasıl yatırım yapıyorsunuz,
  • AR-GE çalışmalarınız var mı, bütçeden kaynak ayırıyor musunuz,
  • Globalleşen teknolojiyi takip ediyor musunuz,
  • İK politikanız nasıl (Kronolojik cv mi, dijital cv mi),
  • Pazarlama departmanınız var mı,
  • Satış departmanınız var mı,
  • Pazarlama ve Satış departmanı arasında ki iletişim nasıl,
  • Hangi sıklıkla toplantı yapıyor sunuz,
  • Şirket içi ve dışı eğitime önem veriyor musunuz,

Yapay Zeka Çağı

  • İşletmeniz 5G Teknolojisi kullanıyor mu,
  • İşletme içi ve dışı toplantılarınızı online ortamda mı yapıyorsunuz,
  • Ürün ve Hizmet sektöründeyseniz, çalışmalarınızda Hologram kullanıyor musunuz,
  • Oyun sektörü dünyanın en büyük ticari faaliyetidir. İşletmeniz oyun sektöründe ise AVR (Arttırılmış Sanal Gerçeklik) kullanıyor mu,
  • Dünya ticaret faaliyetlerine baktığımızda, işletmeler hizmet sektöründe (Real Time Novigation) Gerçek Zamanlı Navigasyon kullanıyor. İşletmeniz Yapay Zeka uyumlu Navigasyon kullanıyor mu,
  • Yapay Zeka faaliyetlerinizi hangi sektörel gruplara entegre edebildiniz,
  • Web sitenizde yaşanmış müşteri deneyimlerine yer veriyor musunuz,
  • İşletmenizin: ürün, hizmet, lojistik ve tedarik zinciri programlarında ChatBot kullanıyor musunuz,
  • ChatBot teknolojiniz; manuel mi yoksa handsfree olarak mı kullanıyorsunuz,
  • Outlet sektöründe Fijital teknolojiyi kullanıyor musunuz,
  • Ürünlerinizde 3D kullanımına geçtiniz mi,
  • Neuro Marketing çalışmalarında hangi düzeydesiniz,
  • Neurocode sistemi için yazılım ekibiniz bilgi sahibi mi,
  • AR-GE çalışmaları için yatırım yapıyor musunuz,

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

UYGUR Consulting

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Dünyada yaşanan değişimlere baktığımızda, 2020 Ocak ayından itibaren, Kağıt Ambalaj Sektörü ve Dünya Ekonomisinde Değişen Dengelere yakından tanıklık ediyoruz.

Yaşanılan bazı sıkıntılar, dünya genelinde A’ dan Z’ ye üretim ve hizmet alanında ki, bütün sektörlerin durma noktasına gelmesine sebep olmuş ve hatta durmuştur.

Bazı ülkeler, ekonomik paket programları açıklayarak, toplum sağlığı ve yaşamını sürdürülebilir kılmak için, her türlü çalışmaları yapmaktadırlar.

Sektörel tüketim ürünlerini analiz ettiğimizde, hangi sektör olursa olsun sağlık için kağıt ambalajlı tüketim ürünlerine geçiş; hızlı ve seri bir şekilde gerçekleşmiştir.

İnsanlar arasındaki yakınlık ve temas sosyal mesafe kuralını ortaya çıkarmış, bireyler tükettiği ürünleri tek kullanımlık olarak yararlanacaklardır.

Karşımıza çıkan tek kullanımlık ve sağlıklı ürünleri tüketmek için Kağıt Ambalaj üretimi, dünya genelinde hızlıca kullanıma geçmiştir.

Kağıt Ambalaj, Satınalma ve Tedarik Zincirinde Dünya Ticaretine damga vurmuştur.

Hijyen ve Temizlik, yaşam standartlarımızın vazgeçilmezlerindendir.

Yiyecek ve İçeceklerimizi, tek kullanımlık kağıt ambalajlardan tüketip, sağlığımızı hep birlikte koruyacağız.

Kullan At

Kağıt Ambalaj Sektörü 2020 yılında büyük bir yükseliş yaşayacaktır.

Bir çok ürünlerin kullanıma kağıt ambalaj şeklinde sunulması, dünya ticaretinin hareketlilik kazanmasına yol açacaktır.

Kağıt ambalajlı ürünlerin tüketiminin artış göstermesi doğada oluşan dönüşümü hızlandıracak ve temiz çevreye olan duyarlılık, toplum genelinde sürdürülebilir alışkanlıklar yaratacaktır.

Temiz çevrenin oluşması ve doğanın kendi kendini temizleyip yenilemesi, sağlığımızı da yakından ilgilendirmektedir.

Yeşil çevreye olan hassasiyet artış göstereceğinden, yenilebilir ürün gurupları gelişmiş toplumlarda her zaman tercih konusu olacaktır.

Kağıt Ambalaj kullanımının, tükettiğimiz ürünlerin doğada çabuk olarak dönüşmesine neden olurken, çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacaktır.

Sağlığımızı koruyarak, hem gelecek kuşakların hem de bizden önceki kuşakların yaşam alanını genişletmiş olacağız.

Global ekonomiye destek olup, ürün ve hizmet sağlayan işletmeler Kağıt Ambalaj tüketimine geçtiklerinde işletme çalışanlarının ve çevrelerinin temizliğine de pozitif etkiler yapılmasına öncülük etmiş olacaklardır.

Dünya ekonomisi zaman içinde büyük değişim gösterirken, toplum olarak bizlerinde bu evrimsel süreçte alışkanlıklarımızı yeni süreçte yavaş geçiş yaparak kendi sağlığımız için bu değişime uyum sağlamalıyız.

Kağıt Ambalaj tüketimi, ürünleri tek kullanımlık olarak kullanmamıza olanak sağlarken, kullanılmış kağıtların geri dönüşümü ile tekrar insanlığın kullanımına sunulması ile fayda sağlanacaktır.

Paper Packaging Industry and the World Economy Changing Balances

Hello my friends,

When we look at the changes in the world, we have been witnessing the Paper Packaging Industry and the Changing Balance in the World Economy since January 2020.

Some difficulties experienced have caused all sectors in the production and service field from A to Z to come to a standstill and even stopped.

Some countries are doing all kinds of works to make public health and life sustainable by explaining economic package programs.

When we analyze the sectoral consumer products, the transition to paper packaged consumer products for health regardless of the sector; It happened quickly and rapidly.

Proximity and contact among people have revealed the social distance rule, and individuals will benefit from the products they consume as disposable.

In order to consume the single-use and healthy products we encounter, the production of Paper Packaging has been used rapidly worldwide.

Paper Packaging has marked the World Trade in the Purchasing and Supply Chain.

Hygiene and Cleaning are indispensable of our living standards.

We will consume our Food and Beverages from disposable paper packaging and protect our health together.

Disposable

The Paper Packaging Sector will experience a great rise in 2020.

The introduction of many products in the form of paper packaging will lead to the mobility of world trade.

Increasing consumption of paper packaging products will accelerate the transformation in nature and sensitivity to clean environment will create sustainable habits throughout the society.

The formation of a clean environment and self-cleaning and renewal of nature also concern our health closely.

As sensitivity to the green environment will increase, edible product groups will always be the subject of choice in developed societies.

While the use of Paper Packaging causes the products we consume to transform quickly in nature, environmental pollution will also be prevented.

By protecting our health, we will expand the living space of both future generations and generations before us.

When businesses that support the global economy and provide products and services switch to Paper Packaging consumption, they will also lead to positive effects on the cleanliness of their employees and their environment.

While the world economy has changed greatly over time, we, as society, must adapt to this change for our own health by making our habits pass slowly in this evolutionary process.

While Paper Packaging consumption allows us to use the products for single use, it will be beneficial by recycling the used papers and presenting them to the use of humanity.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım, Dünya, yıllardır beklenen yeni bir çağ olan Yapay Zeka Çağı na giriş yaptı.

Dünyayı teslim alan salgın, ülke devlet toplumlarına zor zamanlar yaşatıyor.

Teknolojik açıdan baktığımızda;

  • Web 1,
  • Web 2,
  • Web 3,
  • Web 4,

yaşayan bir dünya olarak, yeni bir süreç olan,

  • Web 5 e giriş yaptık.

Temeli 60 Ghz ile çalışan teknoloji ve süreçleridir.

  • Yapay Zeka donanımla cihazlar,
  • Otonom ve Sürücüsüz Araçlar,
  • İnsansız Hava Araçları,
  • Çip ler,

Alt yapının baştan aşağıya değişmesi olarak yorumlayabiliriz.

Bundan sonraki görüşlerimizi;

  • 2020 yılı öncesi,
  • 2020 yılı sonrası,

olarak ayıracağımızı düşünüyorum.

Dünyadaki teknolojiyi ve yaşanan gelişmeleri incelediğimizde;

2019 yılının ortalarında Neuro Marketing Biliminde yaşanan devrimsel değişiklikleri sizler ile paylaşmıştım.

Kısaca üzerinden geçecek olursak;

Neuro Marketing Bilimi,

Özellikle kasım ayından itibaren;

  • Renkler,
  • Paketleme,
  • Siyasal Algı,
  • Videolar,
  • Reklamlar,
  • Satınalma Davranışları,
  • Pazarlama ve Satış Stratejileri,
  • İkna Sanatı,
  • Duygusal Yönetim,
  • Teknoloji,

gibi ölçütleri sıralayabiliriz.

Dünya yeni yapılanma içinde, endüstri alanında da yeni gelişmelere sahne olmaktadır.

Endüstri 5.0 yeni düzende yerini alarak, yeni girişimlere konu olacaktır.

Dünya toplumlarında hızla artan dijital mecraların kullanımı, eğitim alanında da önemli gelişme ivmesi yakalayacaktır.

Online eğitim sisteminin önemli derecede çıkış yakalaması,

  • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
  • Hologram,

Teknolojilerinin devreye girmesi ile, özellikler Alfa kuşağı eğitimini aldığı ve öğrendiği konuları Deneyimleyerek daha basit ve kolay öğrenecektir.

Bireylerin ihtiyaç hissettikleri ürün ve hizmetler Müşteri Deneyimi ile şekillenecek.

Toplumların satınalma davranışlarında artış yaşanarak dijital mecralarda ve fiziki alanlarda;

  • Dijital Para,
  • Sıcak Para,

daha fazla etkisini hissettirecek.

Ödeme sistemleri;

  • Kredi Kartı,
  • QR Kare Barkod,
  • Temassız Ödeme,

şeklinde gerçekleşecek.

Müşteri ve Tüketici grupları, ürün ve hizmetler hakkında Chatbot larında hayatımızın içinde yer alması ile, daha fazla bilgi sahibi olacaklar.

Yapay Zeka Entegreli Chatbot lar sayesinde, bilgiye ulaşma hızımız saniyeler içinde olacak.

Chatbot lar ile her istediğimiz işlemler ve satınalmalarımız konuşarak fiziki bir temas olmadan daha basit ve rahat olacak şekilde kullanabileceğiz.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yapay Zeka teknolojisi ile tasarruf ettiren yaklaşımlar yapılandırılarak, mesafeler kısalacak ve niche sektörler denenmeye başlanacaktır.

Teknolojik olarak yapılanan dünya ekosisteminde her işletmenin canlı kalması ve varlığını ilerleyen süreçlere aktarabilmesi hayati önem taşımaktadır.

Süreci takip etmek durumunda olan; KOBİ veya daha küçük boyutta iş yapanlar, kendilerini dijital Mecralarda hissettirmek ve dünyaya açılan kapıda yerlerini alması süreklilik için en önemli çalışmalar olacaktır.

Hep birlikte hayatın içinde yaşıyoruz. Zaman geçtikçe yaşanan gelişmeleri toplumlar olarak deneyimleyip yaşayarak tecrübe edeceğiz.

The Age of Artificial Intelligence

Hello my friends,

The world has entered the Age of Artificial Intelligence, a new era expected for years.

The epidemic that took over the world is giving the country state societies a hard time.

From a technological point of view;

  • Web 1,
  • Web 2,
  • Web 3,
  • Web 4,

as a living world, a new process,

• We logged on to Web 5.

The basis is technology and processes working with 60 Ghz.

• Devices with Artificial Intelligence,

• Autonomous and Driverless Vehicles,

• Unmanned Aerial Vehicles,

• Chips,

We can interpret it as a complete change of infrastructure.

Our views from now on;

• Before 2020,

• After 2020,

I think we will separate.

When we examine the technology and developments in the world;

In mid-2019, I shared the revolutionary changes in Neuro Marketing Science with you.

If we go over it briefly;

Neuro Marketing Science,

Especially since November;

•      Colors,

• Packaging,

Political Perception

•      Videos,

•      Ads,

• Purchasing Behaviors,

• Marketing and Sales Strategies,

• The Art of Persuasion,

Emotional Management,

•      Technology,

We can sort the criteria like.

The world is witnessing new developments in the field of industry in the new restructuring.

Industry 5.0 will be the subject of new initiatives by taking its place in the new order.

Significant output of the online education system,

• Augmented Virtual Reality,

• Hologram,

With the introduction of technologies, the features will learn simpler and easier by experiencing the issues that Alpha training has learned and learned.

The products and services that individuals need will be shaped by the Customer Experience.

By increasing the purchasing behavior of societies, in digital channels and physical fields;

• Digital Money,

• Hot Money,

it will feel more impact.

Paying system;

• Credit card,

• QR Square Barcode,

• Contactless Payment,

will take place.

Customer and Consumer groups will have more information about products and services by taking part in our lives in Chatbots.

Thanks to Artificial Intelligence Integrated Chatbots, our speed of access to information will be in seconds.

By talking to chatbots, we can use our transactions and purchases in a simpler and more comfortable manner without any physical contact.

Saving approaches with Logistics and Supply Chain Artificial Intelligence technology will be structured, distances will be shortened and niche sectors will be tried.

It is vital for every business to remain alive and transfer its existence to progressive processes in the technologically structured world ecosystem.

Who has to follow the process; SMEs or smaller businesses will be the most important studies for making themselves felt in digital channels and taking their place at the door opening to the world.

We all live in life together. As time goes by, we will experience and experience the developments as societies.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Teknoloji gelişerek, dünya çevresinde dönmekte, Teknolojik Güdü dünya toplumlarını etkisi altına almaktadır.

Dünyada yaşayan tüm canlılar güdüleri ile hareket etmekte ve güdüleri sayesinde, hayatta kalma becerilerini gelişmektedirler.

Web, sanal mecralarında gelişen ve büyüme ivmesi gösteren, toplumları oluşturan bireyleri kendisine gün ve gün daha fazla bağımlı haline getirmektedir.

Sanal mecralarda yer bulan her işletme, ilk önce müşteri kitlesini dizayn ederek, teknolojik tüketici toplumlarını oluşturmaktadır.

İşletmeler, web sitelerinde müşteri deneyimi teknolojilerini konumlandırarak, teknolojik tüketicilerin teknolojik güdü yapılarını analiz etmektedirler.

Teknolojik Güdeler,

  • Sosyal Medya Etkileşimleri,
  • Digital App,
  • İOS ve Android Yazılımlarının Ticari Yapıları,

Bizlerin kendimize sorması gereken en önemli sorular;

  • Teknolojik güdülerimizi biz mi yönetiyoruz,
  • Teknolojik güdülerimizi bir başkası mı yönetiyor,

Dijital mecralarda, marka değerinizi nasıl yönetiyorsunuz,

  • Sermayeniz ve finansal yapınız ile mi, dijital sektöre damga vuruyorsunuz,

yoksa;

  • Bilgi, beceri ve deneyimleriniz ile mi, dijital mecralarda yaratıcı odaklı marka değerinizi yönetiyorsunuz.

Teknolojik Güdü lerimiz, kontrol altında tutulması gereken ve potansiyel verimliliği kullanıma sokulan yapıları içermelidir.

Gelecek bir kaç yıl içinde, Yapay Zeka Pazarlama yöntemlerini konuşuyor olacağız.

Sizlere sorulacak sorular;

  • Dijital Teknoloji mi,
  • Yapay Zeka Stratejileri mi,

stratejilerinize yön veriyorsunuz,

şimdilik bu iki yön eylem strateji matrisi için erken bir hamle olur.

Demografik planlar ölçüsünde, teknolojik güdümüzü inşa etmeli, yaratıcı inovasyon stratejileri ile beslemeliyiz.

Ürün ve hizmet işletmeleri, küresel rekabet ortamında stratejik pazarlama yöntemleri çalışmalarına doygunluk sağladı.

Teknolojik güdüleri tetikleyecek; niche alanların yaratılması ve startup çalışmalarının hız kazanması gerekiyor.

Kuşaklar arası iletişimin sürdürülebilirliği, teknolojik güdümüzü aktif kılacaktır.

  • X Kuşağı ve Y Kuşağı,
  • Üniversite eğitimi gören, Z Kuşağı

Strateji Yönetimi,

  • Alpha, Alfa Kuşağı teknolojinin merkez üssü olacaklar.

Z Kuşağı,

Üniversite eğitiminde Big Data alanında kendini zenginleştiriyor.

Kod yazmak ve Üretim alanlarını değerlendirerek Startup çalışmalarında sürdürülebilir çalışmalar yapmaya başladılar.

Alpha, Alfa Kuşağı;

Dünyaya meydan okuyacak.

Günümüzdeki mesleklerin %90 ı sil baştan konumlanacak.

Teknolojik Güdü Haritası ve Zaman Stratejik Analiz Teknolojileri gelişerek, Müşteri ve Tüketici guruplarında yeni yapılanmalar oluşturulacak.

Temel Yapılandırılan Kaynaklar,

  • Basitleştirilmiş,
  • Kullanılabilirlik,
  • Pratik,
  • Teknolojik Teslimat,
  • Hedef Odaklı Eğitim Modülleri,
  • Yaşayarak Tecrübe Etme,
  • Demografik Kültürel Özelliklere Uygun Ticari Stratejiler,

Teknolojik Güdü, dijital mecralar başta olmak üzere Yapay Zeka Teknosistemine yeni inovasyon stratejileri katacaktır.

Zaman sürekli ilerliyor, insanların düşünce kalibresi her yeni gün kendini yenilerken, bireylerin fark yaratıcı sistemleri zenginleşiyor.

Bilgiyi edinme ve dizayn etme yetimiz güçlenirken, teknolojiye yön veren zihnimiz, teknosistemi yönetirken algısal yönetimimiz yeni teknolojik güdülerimize vizyon katarak yapılandırırken, Big Datayı daha basit ve kullanabilir kılmakta ve stratejik sürdürülebilir çalışmalara zemin hazırlamaktadır.

Technological Motive

Hello my friends,

Technology evolves, revolves around the world, and Technological Motive affects world societies.

All living things in the world act with their motives, and thanks to their motives, they develop their survival skills.

The web makes individuals who develop societies that develop and accelerate in their virtual channels become more dependent day by day.

Every business that takes place in virtual channels creates the technological consumer societies by first designing its customer base.

Businesses analyze technological drive structures of technological consumers by positioning customer experience technologies on their websites.

Technological Dreams,

• Social Media Interactions,

• Digital App,

• Commercial Structures of IOS and Android Software,

The most important questions that we should ask ourselves are;

• Do we manage our technological motives,

• Is someone else managing our technological motives,

How do you manage your brand value in digital channels,

• Do you mark the digital sector with your capital and financial structure?

or;

• With your knowledge, skills and experience, you manage your creatively focused brand value in digital channels.

Our Technological Motives must include structures that need to be kept under control and with potential efficiency put into use.

In the next few years, we will be talking about Artificial Intelligence Marketing methods.

Questions to be asked to you;

• Is Digital Technology,

• Artificial Intelligence Strategies,

you direct your strategies,

For now, these two directions are an early move for the action strategy matrix.

We should build our technological motive and nurture creative innovation strategies within the framework of demographic plans.

Product and service businesses saturate strategic marketing methods in a global competitive environment.

It will trigger technological motives; Niche areas need to be created and startup work to accelerate.

Sustainability of intergenerational communication will activate our technological drive.

Generation X, Generation Y,

• University Generation Z Generation

Strategy Management,

• Alpha will become the Alpha Belt technology epicenter.

Generation Z,

He enriches himself in the field of Big Data in university education.

They started to do sustainable work in Startup studies by writing code and evaluating Production areas.

Alpha, Alpha Belt;

It will challenge the world.

90% of today’s professions will be positioned from the beginning.

Technological Motive Map and Time Strategic Analysis Technologies will be developed and new structures will be created in the Customer and Consumer Groups.

Basic Structured Resource,

• Simplified,

• Availability,

•      Practical,

• Technological Delivery,

• Target Oriented Training Modules,

• Experiencing by Living,

• Commercial Strategies Suitable for Demographic Cultural Features,

Technological Motive will add new innovation strategies to Artificial Intelligence Technique, especially digital channels.

Time is constantly progressing, while the caliber of people renews itself every new day, individuals’ distinctive systems become richer.

While our ability to acquire and design knowledge is strengthened, our mind that directs technology and our perceptual management while managing the technosystem add vision to our new technological motives, making Big Data simpler and usable and prepares the ground for strategic sustainable studies.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Toplum bireyleri, ticari hayatta yaptığı her ürün ve hizmet işletmeciliği için, Fark Yaratan eğitimleri öğrenmeli ve potansiyel hedef kitlesine öğrendiği bilgiler ile etkileşime geçmelidir.

Eğitim lüks değil, eğitime zaman ayırmıyorsanız potansiyel hedef kitlenize ulaşamazsınız.

Dünya; her an ve her saniye değişim geçirmekte ve bu döngüye ayak uydurursanız SİZ kazançlı çıkarsınız.

2020 yılı değişimlerin yaşandığı bir zaman dilimidir.

Günümüzde her bir işletme; X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağını anlamak için zaman harcarken, yeni dostlarımızı Alfa kuşağını görmezden gelmektedir.

Dünya ticaretinde;

  • Hedef kitlenizi değil,
  • Potansiyel Hedef Kitlenizi
  • Ne kadar Doğru Analiz ederseniz,
  • Demografik çalışmalar yaparsanız,

Satışlarınız da ve Karlılığınız da Artışlar yaşarsınız.

Bir çok işletme tarafından bilinen ve bilgi güncellemesi yapılmadığı için Pazarlama ve Satış mesleği bilgileri geçmiş yılların bilgilerini içermektedir.

Pazarlama ve Satış Eğitimleri

  • Pazarlama Ekosistemi,
  • Stratejik Pazarlama Yöntemleri,
  • Geleneksel,
  • Klasik,
  • Modern,
  • Sosyal Medya,
  • Dijital Mecra,
  • Yapay Zeka,
  • Satış Yönetimi,
  • Günümüz Stratejik Yönetim,
  • Philip KOTLER (4P) ve Teknik Analiz,
  • Ürün Hayat Eğrisi,
  • Fijital Teknoloji,
  • Yapay Zeka,
  • Hologram,
  • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
  • Yeni Nesil Meslek Süreçleri ve Analiz,
  • Müşteri Deneyimi,
  • Web Sitesi Yönetimi,
  • İnteraktif İnovasyon,
  • Reaktif ve Proaktif Yönetim,
  • Soru ve Cevap,
  • Katılımcıya Yönelik İş Birliği.

konularını kapsamaktadır.

Neuro Marketing Bilimi Eğitimi

  • İletişim Süreç Yönetimi,
  • Neuro Marketing Bilimi,
  • Kararlarımızı Etkileyen Davranışlar,
  • Alt, Eski ve Sürüngen Beyin,
  • Müşteri ve Tüketici Gurupları,
  • Satınalma Davranışı,
  • Demokrafik ve Kültürel Çevre,
  • 2020 Yılı Renkler,
  • Neurocode,
  • Renklerin Gücü ve Sektöre Etkisi,
  • Web Dizaynı,
  • Duygusal İkna,
  • Müşteri Deneyimi Yönetimi,
  • Ticari Faaliyetlerde Neuro,
  • Müşteri Etkileşimi ve Stratejiler,
  • Yapay Zeka,
  • Hologram,
  • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
  • Stratejik Analiz,
  • Psikolojik Stratejiler,
  • Modern Dünyada Ticari Süreçler,
  • Neuro Paketleme,
  • Soru ve Cevap,
  • Katılımcıya Yönelik İş Birliği.

Teknolojiyi faydalı kullanmak ve zamanı verimli kullanmak, hepinize yarar sağlayacaktır.

Müşteri ve Tüketici Gurupları sadece istek ve ihtiyaçlarına karşımı mı duyarlıdır,

Duygusal özelliklerinize ne kadar hakimsiniz,

Çevrenizdeki toplumu; ne derece de tanıyor veya tanımlıyorsunuz.

Pazar ekosisteminde, rakiplerinizi ne kadar verimli analiz ederseniz, AR-GE yapılanmasına ne kadar çok önem verirseniz ve rekabet ortamında ne kadar fazla inovasyon yaparsanız piyasa ekonomisinde başarılarınızda sürdürülebilirlik sağlarsınız.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Dünya toplumları, hedeflenmiş stratejiler ölçüsünde yaşamları sürdürerek, Gelecek Bize Neler Getirecek sorularını cevaplamak ve Pazar payında öncü olabilmek için çalışmalar yapmaktadırlar.

Toplumun temel yapısını teşkil eden jenerasyonlar, gelecek yaşam standartlarını biçimleyerek belirlemektedir.

2020 yılına kadar sürdürdüğümüz iş yaşamımızda kritik değişimler yaşanarak, yeni nesil iş modelleri ortaya çıkarak çalışma stratejilerimiz evrim geçirecek.

Geçmişte içerik kral olarak tanımlanırken, günümüzde ve gelecek yıllarda müşteri deneyimi temel odak noktası olacaktır.

Dünyanın en büyük sektörü olan oyun sektörü gelişmeye devam ederek, teknolojik yenilenme ile farklı bir boyuta geçiş yapacaktır.

Dünya elimizin altında,

Ticaret her zaman diliminde genişleyerek büyümektedir.

Günümüze kadar ticaret kıtalar arası aylar içinde uygulanırken, günümüzde klavyenin tek bir tuşuna dokunarak yapılandırmaktayız.

İşletmeler ticari alanlarını fiziki yerlerde ve dijital mecralarda konumlandırarak, satış hacimlerini arttırmayı hedeflemektedirler.

Bir çok uluslararası firma hedef kitlesine ulaşmak isterken, günümüzde hedef kitle konumlama zaman kaybı olarak algılanmaktadır.

Holdinglerin ana hedefi, potansiyel hedef kitlelerdir.

Baronlar, zaman yönetimini daha aksiyon odaklı uyarlayarak, atıl zaman yönetimini terk etmeye başlamışlardır.

  • Creative Time Management,
  • Potential Management,
  • Creative Proaktif Strategic,
  • Proactive Strategic İmplementation,
  • Timing of Your Strategy,
  • Potential Goal-Oriented Thinking,

konu başlıklarından örneklendirmeler yapılabilir.

Bilgi odaklı hedef konumlandırma,

İşletme olarak, hedefinize ne kadar yakın ve aksiyon odaklısınız.

Müşteri olarak işletme yöneticisi ile toplantı yaparken karar verici organ temel hedefimizde iken, artık yeni yapılanmada son noktayı koyan ve aksiyona geçen yeni yapılar ile işlerimiz sürdürülebilirlik kazanacaktır.

Ticari sürdürülebilirlik ve kalite uluslararası mekanizmanın vazgeçilmezlerinden biri olacaktır.

Müşteri sadakat deneyimlemesi markalar için değer niteliğindedir.

Marka değeri uygulama yönetimi, kişiye özel stratejiler ile biçimlenebilmektedir.

B2B sektörel mecralar, işletmelerin yönetim algısı içinde vazgeçilmez faaliyet alanlarıdır.

Web sitesinde müşteri deneyimi yönetimi uygulamak, gelecek nesil müşteri ve tüketici guruplarında fark yaratıcı tecrübe oluşturacaktır.

Demografik yapılanma analiz edildiğinde, ülkelerdeki farklılık ürün modellerinize yansıdığında, iş süreciniz başlayarak yeşil pazarlama (green marketing) süreciniz oluşacaktır.

Teknolojiyi, iş hacminize ne kadar uyumlu entegre edebilirseniz, satınalma alışkanlıklarında gözle görülür artışlar yaşayacaksınız.

Her toplum bireyi, kullandığı sanal mecralarda zaman kaybı yaşamadan, en pratik yoldan güvenilir alışveriş metotları ile ve tedarik zinciri, iade koşullarını göz önüne alarak, güvenilir marka arayışında olup, kalitesi kullanıcı deneyimi sonu oluşmuş ürünleri, sizden temin etmek ister.

What the Future Will Bring to Us

World societies are working to answer the questions of What the Future Will Bring to Us and to be a pioneer in the market share by continuing their lives in line with targeted strategies.

The generations that constitute the basic structure of the society determine the future living standards by shaping them.

Our business strategies will evolve with critical changes in our business life, which we continue until 2020, and new generation business models will emerge.

While content has been described as king in the past, customer experience will be the primary focus today and in the coming years.

The game industry, which is the largest industry in the world, will continue to develop and will transition to a different dimension with technological innovation.

The world is at hand,

Trade has always been expanding and expanding.

While trade has been carried out within the continent months until today, today we configure it with the touch of a button on the keyboard.

Businesses aim to increase their sales volumes by positioning their commercial areas in physical locations and digital channels.

While many international companies want to reach their target audience, today target audience positioning is perceived as a waste of time.

The main target of the holdings are potential target audiences.

The barons have begun to abandon idle time management by adapting time management more action oriented.

• Creative Time Management,

• Potential Management,

• Creative Proactive Strategic,

• Proactive Strategic Implementation,

• Timing of Your Strategy,

• Potential Goal-Oriented Thinking,

Examples from subject headings can be made.

Information oriented target positioning,

As a business, how close and action oriented you are to your target.

While the decision-making body is our main target while meeting with the business manager as a customer, our business will gain sustainability with new structures that put the last point in the new structure and take action.

Commercial sustainability and quality will be an indispensable part of the international mechanism.

Customer loyalty experience is a value for brands.

Brand value application management can be shaped by tailor-made strategies.

B2B sectoral channels are indispensable fields of business within the management perception of businesses.

Implementing customer experience management on the website will create a distinctive experience for the next generation of customer and consumer groups.

When the demographic structure is analyzed, when the difference in the countries is reflected in your product models, your green marketing process will start by starting your business process.

No matter how harmoniously you can integrate technology into your business volume, you will experience noticeable increases in purchasing habits.

Every individual of society wants to provide you with reliable shopping methods in the most practical way without losing time in the virtual channels it uses, and the supply chain is looking for a reliable brand, taking into account the conditions of return, and the quality of the user experience.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

UYGUR Consulting

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Ticari faaliyet gösteren her işletme, potansiyel müşterilerinize ne kadar yakınsınız, sorusunu yıllarca sorgulayıp cevap aramakla zamanlarını ve enerjilerini harcadılar.

2020 yılını yaşadığımız teknoloji çağında, yıllarca sorguladığımız bir çok soru ve cevabın, temel anahtarlarına günümüzde basit bir şekilde hakimiz.

İşletmeler, zaman içinde bir çok ajans ile partnerlik ve işbirliği yaparak milyarlara yaklaşan döviz ödemeleri yapmaktadırlar.

Hedef kitle,

Günümüze kadar her işletme, hedef kitlesine ulaşmak ve ürün hizmet kategorilerini müşteri grupları ile karşılaştırmak adına, yoğun çalışmalar yapardı.

Dijital teknolojinin kendi içinde segmente olması ve demografik özelliklerin her yeni gün değişim göstermesi sonucunda, potansiyel hedef kitlemize ulaşmak, verimlilik açısından çok daha değerlidir.

Satış noktaları başta olmak üzere, perakende ve outlet’ler  döviz harcamaya hazır ve kalben satınalma sürecini başlatmaya konsantre olmuş, müşteri gruplarından oluşur.

Önemli Not:

Başta ülkemiz olmak üzere, ticaret uluslararası alanda hızlı bir gelişme ve büyüme gerçekleştirdiği için, Para kelimesi verine Döviz kelimesinin kullanılmasının, hem literatür hem de kelime zenginliği açısından faydalı olacağını düşünüyorum.

İşletmeler için ticaret, yer ayırt etmeksizin dijital mecralarda yerini almış, portallar da yeni startup çalışmaları hız kazanmıştır.

Startup çalışmaları, farklı inovasyon yapıları ile birleşmiş, niche bölgelere kaymıştır.

Hedef kitlemiz değil, potansiyel hedef kitlemiz temel iş ve çalışma alanımızı oluşturmuştur.

Patronlar, zaman yönetimi standartlarını gözeterek ve mesleki interaktif eğitim modellerini benimseyerek, Alpha, alfa kuşağını anlamaya çalışarak, ticari işlerini büyütmeye uğraş vermektedirler.

X, Y, Z ve Alpha, alfa kuşağını anlamak demek potansiyel kuşakları ve kültürel yapıları algılamak, üretim süreçlerimizi re-marketing yönetimine uygun yapılandırmak ile mümkündür.

İnsanlar dünya pazarında fark yaratan ve kendilerine ilginç gelen temel ürün grupları ile ilgilenmektedir.

Kendilerine sunulan her ürünün, kullanımı basit ve fayda getirici olmasına dikkat etmekte ve süreklilik istemekteler.

Pazar yapısına baktığımızda, müşteri grupları deneyimleme, duygusal bağ kurma ve etkilenme prensibine dayanarak, her talebe sunulan ve emek esasına uygun ürünlere, sahip olmayı arzu eder.

Dijital mecralarda müşteriler ile iletişim kurmak gün geçtikçe basitleşmiş, potansiyel müşteri gruplarında artış yaşanmaya başlanmıştır.

İlerleyen zaman dilimlerinde Hız Esaslı Müşteri grupları ile tanışacağız.

VİP Customer yerini Special Customer Processes Management temeline bırakacak.

Emek Değer Yönetim hızla gelişme gösterecek olup, Endüstriyel Product tarih sahnesinden silinecektir.

Nitelikli iş gücü, Nitelikli ürün ve üretim gelişerek piyasa arz ve talebinde konjektürel yapısal gelişmeler yaşanacaktır.

How Close are You to Your Potential Customers

Every business operating business has spent their time and energies by questioning how close you are to your potential customers, asking the question for years and looking for answers.

In the age of technology in which we live in 2020, we have a simple right to the basic keys of many questions and answers that we have been questioning for years.

Over time, businesses make foreign exchange payments reaching billions by partnering and cooperating with many agencies.

Target group,

Until today, every business has been working hard to reach its target audience and compare its product service categories with customer groups.

Reaching our potential target group is more valuable in terms of efficiency as a result of digital technology being segmented and demographic features change every new day.

Retail and outlets, primarily sales points, are ready to spend foreign currency and are concentrated on initiating the purchasing process in the heart, consisting of customer groups.

Important note:

I think that the use of the word “Money” and “Foreign Currency” will be beneficial both in terms of literature and word richness, as trade has realized a rapid development and growth in the international arena, especially in our country.

Trade for businesses has taken its place in digital channels without any reservation, and new startups have gained speed in portals.

Startup studies merged with different innovation structures and shifted to niche regions.

Our target audience, not our target audience, has formed our core business and field of study.

By pursuing time management standards and adopting professional interactive education models, bosses strive to grow their business by trying to understand the Alpha generation.

Understanding the alpha generation of X, Y, Z and Alpha is possible by perceiving potential generations and cultural structures, and configuring our production processes in accordance with re-marketing management.

People are interested in basic product groups that make a difference in the world market and are interesting to them.

They pay attention to the fact that every product offered to them is simple to use and beneficial and wants continuity.

When we look at the market structure, customer groups desire to have products that are suitable for every demand and are based on labor principle, based on the principle of experience, emotional bonding and influence.

Communicating with customers in digital channels has become simpler day by day, and potential customer groups have started to increase.

In the following time frames, we will meet Speed Based Customer groups.

VIP Customer will be replaced by Special Customer Processes Management.

Emek Değer Yönetim will improve rapidly and the Industrial Product will be deleted from the history scene.

Nitelikli iş gücü, Nitelikli ürün ve üretim gelişerek piyasa arz ve talebinde konjektürel yapısal gelişmeler yaşanacaktır.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

UYGUR Consulting – Danışmanlık Serkan UYGUR (MA)

Merhaba Dostlarım,

Yeni yılın ilk günlerinde, 03.01.2020 Cuma günü itibari ile UYGUR Consulting – Danışmanlık, Serkan UYGUR (MA) şirketimi açmış bulunuyorum.

2004 yılında başladığım Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanlığı Mesleğime, şahıs şirketimi açarak sürdürülebilir çalışmalar ile devam edeceğim.

Mesleğimin ilk yıllarına, sahada pazarlama ve satış faaliyetleri yaparak başladım.

2004 yılından günümüze kadar; yağmur, çamur ve sıcak demeden, mesleğimin her anından keyif alarak ve severek çalışmalarımı sürdürüyorum.

Mesleğim süresince; mükemmel insanlar ile tanıştım, güzel arkadaşlıklara ve dostluklara imzalar attım.

Temel hedefim,

Meslek hayatım boyunca, tanıştığım insanlara yardımcı oluyor, istedikleri ürün ve hizmetlere elimden geldiğince destek sağlıyor ve topluma hizmet vermeye devam ediyorum.

Elde ettiğim tecrübe ve deneyimlerimi, sektördeki işletmelere; Danışmanlık ve Eğitim alanında destek vererek, fayda odaklı sürdürmeye devam edeceğim.

Kariyerimde verdiğim eğitimler,

Bilgilendirme ve Farkındalık aşamasında,

  • Kişisel Gelişim,
  • Yapay Zeka, Hologram ve Arttırılmış Sanal Gerçeklik teknolojilerinde farkındalığı yaratma,
  • Dijital Teknolojiler hakkında bilgi alışverişi,

konularında, toplumda farkındalık oluşturmaya devam edeceğim.

Yıllardır bir çok üniversiteden; Konferans, Workshop ve Panellere konuşmacı olarak davet ediliyor ve bu organizasyonlara katılım sağlıyorum.

Üniversite ve Üniversite kulüpleri ile iletişim kuruyor, çok değerli ve yetenekli Gençler ile tanışma fırsatı yakalıyorum.

Kulüp Başkan ve Üyelerinin organize ettikleri etkinlikler ile interaktif eğitimler düzenliyor, öğrenme odaklı eğitimlere hep birlikte imza atıyoruz.

Pazarlama ve Satış Mesleği de dahil olmak üzere, her meslek dalında iletişim önemli bir yere sahiptir.

İletişim, ister sanal mecralarda ister ise fiziki yerlerde olsun, müşteri ve tüketici grupları ile kuracağınız bağ ve etkileşimler, sizlerin gelecekteki itibarınıza yön verecektir.

Güven Sadakat İletişim

İnovasyon Yaratıcılık Analiz

Dünya toplumlarına hitap edebilmek için çevremizdeki yaşanan olaylara, onların gözünden bakabilmek ile mümkündür.

Toplumda her bireye,

  • Değer Vermek,
  • Dinlemek,
  • Sorunlara Çözüm Odaklı Yaklaşmak,
  • Bilgiyi, Yeteneği ve Deneyimleri,

herkes ile paylaşabilmek, sahip olduğumuz bilginin fayda odaklı kullanımı ile mümkündür.

Dünya zaman içinde değiştikçe, toplumu oluşturan bireyler de evrimleşiyor.

Bireyleri anlayabilmek, onların istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve her bir bireyin duygularına hitap edebilmek için toplumu oluşturan fertler ile empati kurarak onları tanımalıyız.

UYGUR Consulting – Danışmanlık

Serkan UYGUR (MA)

Hello friends,

In the first days of the new year, as of Friday, 03.01.2020, I opened UYGUR Consulting, Serkan UYGUR (MA).

Marketing and Sales Analysis Consultancy, which I started in 2004, will continue my career by opening up a personal company and sustainable works.

I started the first years of my profession by doing marketing and sales activities in the field.

Since 2004; rain, mud and hot saying, I enjoy every moment of my profession and I continue to work lovingly.

During my profession; I met excellent people, I signed beautiful friendships and friendships.

My main goal,

Throughout my career, I help people I meet, support them as much as I can, and continue to serve the community.

My experience and experience gained, to businesses in the sector; By providing support in the field of Consultancy and Training, I will continue to pursue benefit-oriented.

The trainings I gave in my career,

• Marketing and Sales Trainings,

• Neuro Marketing Science Education,

In the Information and Awareness stage,

• Self-improvement,

• Awareness in Artificial Intelligence, Hologram and Augmented Virtual Reality technologies,

• Exchange of information on digital technologies,

issues, I will continue to raise awareness in the community.

For years, many universities; I am invited as a speaker to conferences, workshops and panels and participate in these organizations.

I communicate with the University and University clubs and get the opportunity to meet very valuable and talented young people.

We organize interactive trainings with activities organized by the Club President and Members, and we carry out learning-oriented trainings together.

Communication has an important place in every profession, including the Marketing and Sales Profession.

Communication, whether in virtual media or in physical places, the relationships and interactions with the customer and consumer groups will shape your future reputation.

Confidence Loyalty Contact

Innovation Creativity Analysis

To address world societies, it is possible to look at the events around us from their eyes.

Every individual in the society,

• Valuing,

• Listen,

• Approach to Problems with a Focus on Solution,

• Knowledge, Ability and Experiences,

sharing with everyone is possible with the benefit-oriented use of our knowledge.

As the world changes over time, so do the individuals who make up society.

In order to understand individuals, to respond to their wishes and needs, and to address the feelings of each individual, we must recognize them by empathizing with the individuals who make up the society.

Merhaba Dostlarım,

Dünya ekonomisine baktığımızda, 2020 Yılında Müşteri ve Tüketici Grupları ticaretin her alanında söz sahibi olacaklardır.

İşletmeler, ürettikleri veya tedarik ettikleri nitelikli ürünlerini piyasaya sürerek, Müşteri ve Tüketicilerin duygularına dokunacaklardır.

Ticari faaliyet gösteren her firma, hedef kitlesine özel sunumlar yaparak, onları sadık müşteri haline getireceklerdir.

Son yıllarda ticaret, savaş pazarlaması (war-marketing) haline dönüşmüştür.

Yeni müşteri grupları eski müşteri gruplarından daha fazla maliyet taşımaktadır.

Geçmiş yıllarda büyük ekonomi (maliyet) gerektiren yeni müşteri grupları artık günümüzde niche yatırım fırsatları için vazgeçilmezdir.

Zaman yapısı değerlendirildiğinde;

  • X Kuşağı,
  • Y Kuşağı,
  • Z Kuşağı,
  • Alpha, Alfa Kuşağı,

toplumumuzda yer almaktadır.

Bütün üretim faktörleri; X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağına uygun üretimi yapılmaktaydı.

Şimdi aramıza yeni katılım sağlayan; Alpha, Alfa Kuşağına uygun ürünlere ve girişimlere tanık olacağız.

İşletmeler, ürünlerini pazarda sunarken, hedef kitlelerini çok iyi tanımlamalı ve istek ve ihtiyaçlarını ön planda tutmalıdırlar.

Alfa Kuşağı sadece istek ve ihtiyaç güdümlü olmayıp, onların kalplerinizde fethetmeniz gerekecek.

Her bir Alfa Kuşağı bireyini, dinlemeniz, değer vermeniz ve duygularını anlamanız gerekecektir.

Demografik özelliklere göre gelişim gösteren toplumlar, ürün ve hizmet satınalımı yaparken, deneyimleyerek ürünlere sahip olmak isterler.

İşletmeler, ister sanal mecralarda ister fiziki yerlerde konumlanmış olsun, her bir ürün veya hizmeti müşterilerine ve tüketicilerine deneyimleterek sunumlarını yapacaklar.

Müşteri ve Tüketici grupları Stratejik Pazarlama Yöntemlerini kullanmaya başlayarak, önemli satış hacimlerini yakalanacaklardır.

UYGUR Consulting, işletmelere fark yaratan çözümler sunacak ve pazarda sürdürülebilir yaklaşımlar entegre edecektir.

Toplum bireyleri, dijital mecralarda ve fiziki yerlerde arzu ettiği ürün gruplarını;

  • Fijital Teknoloji,
  • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
  • Hologram,

deneyimleri ile tecrübe edecekler.

Sanal mecralarda, Yapay Zeka teknolojilerinde faydalanarak, müşteri ve tüketici gruplarının alışkanlıklarına uygun pop-up uygulamaları başlayacaktır.

Her işletme, dijital mecralarda yer alarak akıllı cihazlarda Digital App uygulaması ile hedef kitlelerine ulaşmakta zamandan tasarruf edecek, satışlarından max kar elde edeceklerdir.

Ticari faaliyet gösteren işletmeler, toplumun ihtiyaçlarına odaklanarak, bireylerin duygularına dokunacaklardır.

İşletmeler, satışlarını arttırabilmek için Neuro Marketing Bilimi eğitimi alarak, güncel pazarlama ve satış stratejilerini öğrenerek iş hayatında uygulayacaklardır.

Customer and Consumer Groups in 2020

Hello friends,

When we look at the world economy, Customer and Consumer Groups will have a say in every field of trade in 2020.

Businesses will touch the feelings of Customers and Consumers by placing their products that they produce or supply to the market.

Every commercial company will make special presentations to its target audience and turn them into loyal customers.

In recent years, trade has become war-marketing.

New customer groups cost more than old customer groups.

New customer groups that have required large economy (cost) in the past years are now indispensable for niche investment opportunities.

When the time structure is evaluated;

• Generation X,

• Generation Y,

• Generation Z,

• Alpha, Alpha Generation,

is located in our society.

All production factors; Generation X, Generation Y and Generation Z were produced in accordance with.

Now we have new participation; Alpha, we will witness products and initiatives that fit the Alpha Generation.

When presenting their products in the market, businesses should define their target audiences very well and prioritize their desires and needs.

Alpha Generation is not only driven by desire and need, you will have to conquer in their hearts.

You will need to listen, value and understand the emotions of each Alpha Belt individual.

Societies that develop according to demographic characteristics want to have products by experience while purchasing products and services.

Businesses, whether placed in virtual media or physical places, will make presentations of each product or service to its customers and consumers.

Customer and Consumer groups will start to use the Strategic Marketing Methods to achieve significant sales volumes.

UYGUR Consulting will provide solutions that make a difference to businesses and integrate sustainable approaches in the market.

Community individuals, the digital media and the desired product groups in physical places;

• Digital Technology,

• Augmented Virtual Reality,

• Hologram,

experience.

By using Artificial Intelligence technologies in virtual channels, pop-up applications appropriate to the habits of customer and consumer groups will begin.

Every business will save time by reaching their target audiences with the Digital App application on their smart devices by taking part in digital channels and they will gain max profit from their sales.

Businesses that operate in business will touch the emotions of individuals by focusing on the needs of the society.

In order to increase their sales, businesses will be trained in Neuro Marketing Science, learn current marketing and sales strategies and apply them in business life.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Başkan ve Üyeleri tarafından, Halkla İlişkiler Yöneticisi Emre TUNCER, 26.Aralık.2019 tarihinde Perşembe günü gerçekleştirilecek olan etkinliğe, tarafımı davet ettiler.

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Ailesi Yönetim Kadrosu 5 kişiden oluşmaktadır. Aktif üyelerle birlikte 50 kişilik bir ekibe sahipler.

  • Prof. Dr. Mustafa Nafiz DURU
  • AR-GE Kulübü Başkanı: Sinem GÜLEN
  • Başkan Yardımcısı: Kadir Can ÇAMLICA
  • Genel Sekreter : Deniz TURAL
  • Sayman : Beyza CAVA
  • Halkla ilişkiler : Emre TUNCER

Organizasyon; iki yönlü ve aksiyon odaklı düzenlenmiş.

Birinci bölümde;

Konuşmacılar, konferans organizasyonunda; bilgilerini ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaşmakta,

İkinci bölümde,

Konuşmacılar ile panel gerçekleştirilerek moderatör eşliğinde soru ve cevap yapılmaktadır.

Panelistler;

  • Prof. Dr. Mustafa Nafiz DURU
  • Sinem GÜLEN AR-GE Kulübü Başkanı
  • Yeşim MUTLU İnfluencer Marketing
  • Serkan UYGUR (MA) Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı, UYGUR Consulting

Etkinlik, İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü üyelerinin sunumu ile açıldı.

Sayın Yeşim MUTLU İnfluencer Marketing,

Sahneye çıkarak, İş hayatındaki tecrübelerini ve deneyimlerini, İnfluencer Marketing çalışmalarını ve bilgi birikimlerini, organizasyona katılan tüm katılımcılara aktararak paylaşımda bulundu. Sayın Yeşim MUTLU hanımın etkinlikle ilgili yazısını okuyabilirsiniz.

Ben, Serkan UYGUR (MA) Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı, UYGUR Danışmanlık.

Sahneye çıkarak, ilk önce beni bu güzel organizasyona davet eden;

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Ailesine, Başkan ve Üyelerine nazik davetleri için teşekkür ederek başlangıç yaptım.

Konuşmama ilk olarak, Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanlığı Mesleğine nasıl geldiğimi, kilometre taşlarını nasıl deneyimlediğimi, anlatarak dinleyiciler ile paylaştım.

Pazarlama Mesleğini ve Satış Mesleğini, hem dinleyicilere aktararak hem de interaktif olarak dinleyiciler ile görüş alışverişi yaparak sürdürdüm.

Dünyaya damgasını vuran ve akım akım tüm ülkeleri etkisi altına alan, Neuro Marketing Bilimi konusunda bilgilerimi paylaştım.

İçerikler,

  • Neuro Marketing Bilimi,
  • Eski Beyin, Alt Beyin ve Sürüngen Beyin,
  • İkna Sanatı,
  • Kararlarımızı Nasıl Veriyoruz,
  • 2019 Renklerin Gücü,
  • Neurocode,
  • Yapay Zeka,
  • Hologram ve Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
  • Müşteri Deneyimi,
  • Fijital Teknoloji,
  • Demografik Web Sitesi Dizaynı,
  • Sanal Mecralarda Müşteri Deneyimi,
  • Chatbot Kullanımı ve Whatsapp Uygulaması,
  • Dijital App,
  • Satış Arttırıcı Stratejiler,
  • Müşteri ve Tüketici Kimdir,

konularındaki bilgilerimi, dinleyiciler ile paylaştım.

İkinci bölümde panel geçiş yaptık.

Moderatör Sinem GÜLEN AR-GE Kulübü Başkanı eşliğinde, soru ve cevaba geçildi.

Sayın Yeşim MUTLU İnfluencer Marketing

Serkan UYGUR (MA) Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı, UYGUR Consulting

Bizler; bilgi, tecrübe ve deneyimlerimizi, etkinliğe katılan dinleyiciler ile paylaştık.

Etkinlik bitiminde;

Sayın Prof. Dr. Mustafa Nafiz DURU

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Ailesi, Başkan ve Üyeleri,

Sayın Yeşim MUTLU İnfluencer Marketing,

Serkan UYGUR (MA) Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı, UYGUR Consulting,

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Başkan ve Üyeleri, bizlere Plaket vererek gururlandırdılar.

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Başkan ve Üyeleri ile tanışıp, görüş alışverişinde bulunduk.

Başkan ve Üyelerine, tarafımın da dahil olduğu,

  • Buyer Network,
  • Satınalma Dergisi,
  • Startup Vadisi,

çalışmaları hakkında görüşmeler yaptık.

Eğitim konuları,

  • Pazarlama ve Satış Eğitimleri,
  • Neuro Marketing Bilimi Eğitimi,

konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü tarafından organize edilen, ZİRVE AYDIN etkinliği, 3 yıldır düzenli olarak yapılmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Başkan ve Üyelerine, bu güzel organizasyonu düzenledikleri ve tarafımı bu organizasyona davet ettikleri için teşekkürü ederim.

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Ailesi

Serkan UYGUR (MA)

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı,

UYGUR Consulting,

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Dünya pazarında söz sahibi olabilmenin tek yolu MarTech  (pazarlamada teknoloji) yönetim bilimidir.

Pazarlama ve Satış Strateji yöntemlerinizi, Teknoloji ile uyumlu hale getirebilirsek, dünya piyasasında görünürlüğünüz daha fazla artacaktır.

Teknoloji,

Dijital süreçler her yeni bir gün aşama aşama gelişim kaydederken, gelecek kuşakların teknoloji alışkanlıklarına bir yenisini daha eklenerek, Yapay Zeka teknolojisi hayatımızın merkezine yerleşmiştir.

Pazarlama stratejileri dijital mecralarda her geçen gün daha fazla kendisinden söz ettirerek, yeni niche alanlara yelken açmıştır.

  • Banner,
  • Pop-up,
  • Viral,
  • 3D,
  • Hologram,
  • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
  • 360 Derece,

Dünya toplumları demografik yapılarına göre çeşitlilik göstermekte olup, her toplumun kendisine has alışkanlıkları vardır.  

İnsanların alışkanlıklarına bağlı olarak, her toplum ferdinin duygularını dokunup, onları anlamak gerekir.

Toplum olarak ne kadar modernleşsek de, dijital teknolojilerde ne kadar gelişmiş olsak dahi, birbirimizin üzerinde önemli bir etkiye sahibiz.

Pazarlama ve Satış Mesleğinde, iletişim çok önemli bir etkiye sahiptir.

Hepimizin bildiği gibi iletişimin farklı tür ve özellikleri bulunmaktadır.

Her zaman iletişimin yüz yüze olanı (face-to-face) etkili iletişim becerisidir.

Dünya pazar ekosisteminde, yüz yüze iletişim imkansız olsa dahi, gelişen teknoloji etkileşim çeşitlerini arttırmaya devam ediyor.

Ticari işletmeler, web sitelerinde ve e-ticaret sektöründe, site içi iletişim araçlarını konumlandırarak, müşteri ve tüketici grupları ile iletişime geçmeye başladılar.

Günümüzde,

  • Sanal Asistanlar,
  • Whatsapp Uygulamaları,
  • Deep Linking,

gibi uygulamalar ile karşılaşıyoruz.

Duygularımız,

Toplum olarak bizler, satınalma kararımızı ihtiyaçlar haricinde, duygularımız (Emotion) ile veririz.

Çevremizde gördüğümüz, her ürün ve hizmet çeşitleri ile kuracağımız duygusal bağ, ilgili ürünleri satınalma davranışımızın eyleme geçmesi ile sonuçlanır.

e-ticaret şirketleri web sitelerini satış sürecine hazırlarken, bazı temel unsurlara dikkat etmesi gerekmektedir.

Web sitenizi ziyaret eden müşteriler, aradığı veya ihtiyaç duyduğu ürünleri, doğal olarak sitenizden arayarak bulacak ve arama yaparken de müşteriler sitenizi deneme yanılma yolu ile keşfetmeyi başlayacaklardır.

Müşteri Yolculuğu Haritası dikkatlice dizayn edilmeli ve müşterinizin en kolay biçimde satınalma davranışını deneyimlemesi sağlanmalıdır.

Müşteri gruplarının e-ticaret sitenizde atacağı her adımı tasarlamanız, uygulama safhasına gelindiğinde pop-up çalışmalarını dikkatlerini çekecek şekilde aktive etmeniz gerekecektir.

Satınalma davranışının eyleme geçmesi zor olmamak ile birlikte, kurgunun inovasyon süreçleri içerisinde organize edilmiş olması gerekmektedir.

MarTech

Hello friends,

The only way to have a say in the world market is MarTech (marketing technology) management science.

If we can make your Marketing and Sales Strategy methods compatible with Technology, your visibility in the world market will increase.

Technology,

While digital processes are making progress every day, Artificial Intelligence technology is at the center of our lives by adding a new one to the technology habits of future generations.

Marketing strategies have become more and more prominent in digital media and set sail for new niche areas.

  • Banner,
  • Pop-ups,
  • Viral,
  • 3D,
  • Hologram,
  • Augmented Virtual Reality,
  • 360 °,

World societies vary according to their demographic structure and each society has its own habits.

Depending on the habits of people, each society must touch and understand the emotions of the individual.

No matter how modern we are as a society, no matter how advanced we are in digital technologies, we have a significant impact on each other.

In the Marketing and Sales Profession, communication has a significant impact.

As we all know, there are different types and characteristics of communication.

Face-to-face is the effective communication skill.

In the world market ecosystem, developing technology continues to increase the range of interaction, even if face-to-face communication is impossible.

Commercial businesses have started to communicate with customers and consumer groups by positioning in-site communication tools in their websites and e-commerce sector.

Today,

• Virtual Assistants,

• Whatsapp Applications,

• Deep Linking,

applications.

Our feelings,

As a society, we make our purchasing decision with our emotions except needs.

The emotional bond that we see in our environment with each kind of product and service results in the act of purchasing the related products.

e-commerce companies need to pay attention to some basic elements when preparing their websites for the sales process.

Customers who visit your website will naturally search for the products they are looking for or need from your site, and while searching, most customers will want to explore your site through trial and error.

The Customer Journey Map should be carefully designed and your customer should experience the easiest purchase behavior.

You will need to design every step that customer groups will take on your e-commerce site and activate it in a way that will take into account the pop-up works when the application phase is reached.

Although it is not difficult for purchasing behavior to take action, the fiction should be organized within the innovation processes.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com