Serkan UYGUR

Merhaba Dostlarım,

İletişim dünyasında, en büyük beceri dinleme sanatını uygulayabilmektir.

Dünyanın hangi bölgesinde yaşıyor olursanız olun, karşınızdaki kişilere değer verdiğinizi vücut diliniz ile gösterebilmeniz için dinleme becerinizin çok iyi gelişmiş olması gerekmektedir.

Dinlemek, dünyanın en zor mesleği, en zor sanatı ve en zor zanaati dir.

Dinleme becerimiz gelişirse,

 • Sorunları iyi analiz edebilir,
 • Çözüm odaklı yaklaşımlar üretebilir,
 • Birbirimizi iyi anlar,
 • Sevgi, Saygı ve Mutluluk yaratırız,
 • Mesleklerde, temsil yeteneğimiz gelişir,
 • Meslek gruplarına göre, karşımızdakinin istek ve ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirir,
 • Bireylere göre imkansız olan dogmalar, basit çözümler ile şekil bulur,

Dinleme Sanatının gelişimi, Aile; alt yapısı ve çevresinde gelişerek, benliğimiz ile bütünleşir.

Yaşayan canlılar olarak bizler, kültürel değerlerimize uygun, isteklerimize ulaşmak ve elde etmek için çaba sarf ederiz.

Toplum olarak çalışır, çalışmalarımız karşılığı gelir elde ederiz.

Kazancımızı, sosyal çevremizde harcar; mutlu olur, isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılarız.

Tabi ki, her zaman kazancımızı istek ve ihtiyaç odaklı harcamayız, çoğu zaman arzularımızı erteler uygun zamanın gelmesini bekleriz.

Duygularımız, harcamalarımıza yön veren temel davranışlardır.

Çevremizde gördüğümüz ve duygularımıza hitap eden ürün veya hizmetler, yakın çevremizin de tavsiyeleri sonucunda satınalma davranışına dönüşür.

Toplum bireyleri olarak, girdiğimiz outlet ve alışveriş merkezlerinde, ilgi duyduğumuz ürünleri yakından incelerken, çalışan profesyonellerden (Müşteri Temsilcileri veya Pazarlama Temsilcileri) destek alırız.

Müşteri temsilcisi, sizin isteklerinizi ne kadar verim odaklı dinler ise, size faydası o derece yüksek olur.

Dinlemek: beceri, sabır ve kültürel bir süreçtir.

Çevremizi anlayabilmek ve anlamlandırmak, etkin dinleme ile gerçekleşir.

Dinleme Sanatı dünyanın en basit eylemi olarak görülse de en zor sanattır.

Dinlemek,

 • Yeni arkadaşlıkların oluşmasına,
 • Sevginin kazanılmasına,
 • Çözüm süreçlerinin yapılanmasına,
 • Toplum karşısında saygın bir kişi olmanıza,
 • İtibar elde etmenize,
 • Güven Sağlamanıza,

sebebiyet verir.

Dünya toplumları birbirlerini dinleyerek, Hayvanlar koklaşarak anlaşır.

Uluslararası işletmelerde, kişisel becerilerin yönetilmesi ve geliştirilmesi ile birlikte, dinleme sanatı konularında özel eğitimler verilmektedir.

Günümüzde şirketlerde görev yapan üst düzey yöneticiler, geçmişlerinde dinleme sanatı dahil olmak üzere, bir çok kişisel gelim konularında yoğun bir eğitimden geçmiştir.

Listening Art

Hello friends,

In the world of communication, the greatest skill is to apply the art of listening.

Wherever you live in the world, your listening skills need to be well developed to show that you care about the people in front of you.

Listening is the world’s hardest profession, the hardest art and the hardest craft.

If our listening skills improve,

• Analyze problems well,

• Can produce solution-oriented approaches,

• Understand each other well,

• We create Love, Respect and Happiness,

• In our professions, our ability to represent develops,

• Develops strategies according to the needs and needs of the other, according to occupational groups,

• Dogmas, which are impossible for individuals, take shape with simple solutions,

Development of Listening Art, Family; it develops in and around its infrastructure and integrates with our self.

As living creatures, we strive to achieve and achieve our cultural values.

We work as a society and we earn income in return for our work.

Spends our earnings in our social environment; we will be happy and meet our needs and needs.

Of course, we don’t always spend our earnings focused on desire and need, often we postpone our desires and wait for the appropriate time to come.

Our emotions are the basic behaviors that shape our expenditures.

The products or services that we see in our environment and address our feelings turn into purchasing behavior as a result of the recommendations of our close environment.

As community members, we receive support from working professionals (Customer Representatives or Marketing Representatives) while closely examining the products we are interested in at the outlets and shopping centers we enter.

The more efficient the customer representative listens to your requests, the higher the efficiency.

Listening: skill, patience and cultural process.

Understanding and making sense of our environment takes place through active listening.

Although the art of listening is seen as the simplest action in the world, it is the most difficult art.

Listen,

• The formation of new friendships,

• Gaining love,

• Structuring solution processes,

• To be respected in the face of society,

• Gaining reputation,

• Providing Trust,

gives the reason.

World societies listen to each other, Animals cough cries.

In international enterprises, special trainings are given on the art of listening as well as the management and development of personal skills.

Today, senior executives in companies have undergone intense training in many personal development topics, including the art of listening.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Dijital ekonomi, her yeni bir gün kendisine yeni start-up lar oluşturarak; Dijital Yaratıcılık mı! Dijital Çöplük mü! sorularını aklımıza getirmeye başlıyor.

Son yıllarda, ana markalar alt markalar oluşturarak, müşterilerinin talebine sunuluyor.

Marka olmak oldukça zor ve yapılanma aşaması uzun bir süreci kapsayan, sürdürülebilirlik yönetimidir.

Dijital Markalar, gündemi bir hayli meşgul edeceğe benziyor.

 • Sosyal Marka mı,
 • Dijital Marka mı,

olmak istersiniz,

Dijital Marka,

Marka; vaat eder, alt yapısı ulusal ve uluslararası toplumlarda gelişmiş ve müşteri hizmetleri dijital teknoloji tabanlı olup, aksiyon odaklıdır.

 • Markanız, bulunduğunuz toplumda değil, dünya ekosisteminde ne kadar itibarlı,
 • Online Dijital Marka farkındalığı yaratılabiliyor mu,

önemli başlıkları içinde barındırır.

Marka olabilmek için en önemli süreç; itibarlı olabilmek ve en az 15 yıllık bir geçmişe sahip olmak, toplum bilincinde güvenilebilir yer edinmek gerekir.

Markanıza oluşturacağınız sadakat programları ve hedef kitle stratejileri, sizi diğer rakipleriniz karşısında rekabet avantajı yaratacaktır.

Dijital çöp,

Dijitalleşme sürecini, ne kadar verimli yönetebildiğiniz ile ilgilidir.

Sadece dijital olmak adına yapılan her girişim Dijital Çöp olarak, sanal mecralarda yerini alacaktır.

Dijital çöp, toplumların gözünde imaj yaratıp, hiç bir eylem planı olmayan, girişimler topluluğudur.

Sosyal Marka,

Fiziki marka olarak da bilinen sosyal marka, çevremizde kurulmuş olan; mağaza ve yerleşik ticari işletmelerdir.

Dijitalleşmenin yaşandığı günümüz ekonomisinde, sosyal marka gelenekselleşme sürecine dahil olmaktadır.

Toplum fertlerinin; sosyalleştiği ve ağızdan ağıza pazarlamalardan aksiyon alındığı, müşteri deneyimlerinin yaşandığı, sosyal marka veya fiziki marka yapılarıdır.

Dijital Yaratıcılık,

Dijital marka olabilmek için dijital yaratıcılık en hassas noktalardan bir tanesidir.

Öncelikler,

 • İçerik yönetimi,
 • Anahtar kelime seçimi,
 • Fark yaratan fikirlerden oluşması,

mükemmel bir yaratıcılığı oluşturmaktadır.

İçerik oluştururken yaratıcılık ön plandadır.

 • Hedef kitleye uygun stratejiler içermesi,
 • İlgi çekici olması,

önemli avantajlardır.

Marka, piyasaya sunacağı bir ürünü hakkında bilgi paylaşımı yaparken; toplum ve müşteri hedef kitlesi üzerinde kalıcı etki bırakmalı ve bilgiler resimler ile desteklenerek içeriğe uygun olmalıdır.

Dijital mecralarda oluşturulacak içerikler, dijital yaratıcılık  konseptine uygun, müşteri hedef kitlesi üzerinde pozitif farkındalık yaratmalıdır.

Is Digital Creativity! Digital Trash!

Hello friends,

The digital economy creates new start-ups every day; Is Digital Creativity! Digital Trash! questions are beginning to bring to mind.

In recent years, the main brands are creating sub-brands and presented to the demand of their customers.

Being a brand is a very difficult and structuring phase that covers a long process, sustainability management.

Digital Brands seem to be busy.

• Is it a social brand,

• Is it a Digital Brand,

you want to be

Digital Brand,

Brand; is developed in national and international communities and customer service is based on digital technology, action-oriented.

• How prestigious your brand is in the world ecosystem, not in your community,

• Can online digital brand awareness be created,

it contains important titles.

Loyalty programs and target audience strategies that you create for your brand will give you a competitive advantage over your other competitors.

Digital trash,

It is about how efficiently you can manage the process of digitization.

Every attempt made to be digital only will take its place in the virtual channels as Digital Trash.

Digital garbage is a collection of initiatives that create an image in the eyes of societies and have no action plan.

Social Brand,

Social brand, also known as physical brand, established around us; stores and established commercial enterprises.

In today’s economy where digitalization is experienced, social brand is involved in the process of traditionalization.

Community members; social branding or physical branding structures where socialization and word of mouth marketing actions are taken and customer experiences are experienced.

In order to become a digital brand, digital creativity is one of the most sensitive points.

Priorities,

• Content management,

• Keyword selection,

• Consist of ideas that make a difference,

excellent creativity.

Creativity is at the forefront of content creation.

• Consists of information that makes a difference,

• Contains appropriate strategies for the target audience,

• Interesting,

important advantages.

The brand shares information about a product it will offer to the market; it should have a lasting impact on society and customer target audience and the information should be supported with images and be appropriate to the content.

The content to be created in digital media should create positive awareness on the customer target audience in accordance with the concept of digital creativity.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Yıllarca teknoloji hakkında makaleler yazmakla birlikte, 2020 yılı dönüşüm çağını hep birlikte yaşayarak tecrübe edeceğiz.

Yaşadığımız süreçte, dijital teknolojiler süratli bir gelişme kaydediyor.

 • Yapay Zeka entegreli araçlar,
 • Sürücüsüz arabalar,
 • Yaratıcı Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Dijital Mobil App,
 • Drone ile lojistik teslimat,
 • Müşteri Deneyimi Sanatı,
 • Paketlemede Stratejik Dizayn,
 • Omni Chanel Kullanıcı Deneyimi,
 • Giyilebilir Bulut Teknolojileri,

son zamanların en popüler teknolojileridir.

Dönüşüm çağı,

Meslek grupları çeşitli dalları ayrılarak, 2020 yılı dönüşüm çağında Z kuşağı yeni teknoloji mesleklerini oluşturacaklardır.

Alfa kuşağı dijital teknolojiyi en üst seviyeye taşıyacaktır.

Web sitelerinde,

Müşteri memnuniyeti stratejileri,

 • Chatbot’ lar,
 • Whatsapp uygulamaları,
 • Deep Linking,

uygulamaları artarak dönüşüm çağı gerçekleşecek.

Dijital süreçlerde yaşanacak gelişmeler, şirketlerin e-ticaret yapısını derinden etkileyecektir.

Neurocode,

Web site analizleri neurocode ile daha basit ve kullanışlı olacak.

Dünya genelinde yeni start-up lar kurularak, değişime öncülük edecekler.

Eğitim ana teması döngüsel değişimde uygulamalı bilimler olarak yerini alacak ve bireylerin deneyimleri ile şekil bulacaktır.

Dönüşüm çağı ezberciliği ortadan kaldıran, nitelikli bireylerin yetişmesini sağlayan ve deneyim dostu teknolojiler ile, mantıksal süreç eğitimleri yaygınlaşacaktır.

Toplum bireyleri, satınalma döngüsünde deneyimlerinden ilham alarak; istedikleri bir ürünü veya duygusal bağ kurdukları ürün gruplarını satınalma davranışı göstereceklerdir.

 • Bankacılık sektörü, dijital app ile sanal müşteri deneyimi hizmeti sunarken,
 • Perakende sektörü, gerçek zamanlı (real time) müşteri sadakat deneyimi uygulayacaktır.

Dezenformasyon bilgi yönetimi, yapay zeka tarafından tespit edilerek, bilginin düzeltilmesi uygulama verileri tarafından analiz edilecektir.

Sektörel sanal işlemler, web sitelerinde chotbot lar ile konuşularak gerçekleşecek.

Sektörlerin hedef kitle reklam stratejileri, kullanıcı deneyimi odaklı, kişiye özel hizmetler ile daha uygulanabilir ve satış arttırıcı yöntemler kullanılabilecek.

Rekabette savaş stratejilerinin yaşandığı (warmarketing) pazar ekosisteminde, müşteri ile duygusal bağ kuran her marka sürdürülebilir olacaktır.

Hizmette Kalite, Verimlilikte Proaktif

Müşteri sadakati, re-marketing yapılanmasında öncü konumunda yer alacaktır.

AR-GE yapılanması, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma planlarını hazırlamada öncü rol üstlenecektir.

Dönüşüm çağında dijital stratejiler, her marka olmuş işletmelerin ve marka olma yolunda ilerleyen firmaların en önemli rekabet avantajı olacaktır.

Toplum bireyleri, kendisine dijital mecralarda bir yer edinerek, (dijital cv) bilgi birikimini dünya toplumları ile paylaşacak, paylaşım ekosistemi yaratıcılık sürecini genişletecektir.

Dijital teknolojiler ile, demografi ve sosyal dijitallik gelişerek her bir dünya toplum bireyi birbiri ile etkileşim kuracaktır.

2020 Year of Transformation

Hello friends,

While writing articles about technology for many years, we will experience the transformation era of 2020 together.

In the process we are experiencing, digital technologies are developing rapidly.

• Artificial Intelligence integrated tools,

• Cars without driver,

• Creative Augmented Virtual Reality,

• Digital Mobile App,

• Logistic delivery with drone,

• The Art of Customer Experience,

• Strategic Design in Packaging,

• Omni Chanel User Experience,

• Wearable Cloud Technologies,

are the most popular technologies of recent times.

Transformation age,

Occupational groups will be divided into different branches and the generation Z will create new technology professions in the 2020 transformation era.

The Alpha generation will take digital technology to the highest level.

Web sites,

Customer satisfaction strategies,

• Chatbot,

• Whatsapp applications,

• Deep Linking,

applications will take place in an era of transformation.

Developments in digital processes will deeply affect the e-commerce structure of companies.

In Neurocode,

Web site analysis will be more simple and useful with neurocode.

They will lead the change by establishing new start-ups around the world.

The main theme of education will take its place as applied sciences in cyclic change and will take shape with the experiences of individuals.

Logical process trainings will be widespread with experience-friendly technologies that eliminate transformational memorization, enable qualified individuals to grow.

Community members are inspired by their experience in the purchasing cycle; they will be able to purchase a product of their choice or product groups with which they have an emotional connection.

• Banking sector provides virtual customer experience service with digital app,

• The retail sector will implement a real-time customer loyalty experience.

Disinformation information management will be determined by artificial intelligence and the correction of information will be analyzed by application data.

Sectoral virtual transactions, web sites will be realized by talking with chotbot.

The target audience advertising strategies of the sectors will be more user-oriented and tailored to the customer experience, and more effective and sales-enhancing methods can be used.

In the market ecosystem, where warfare strategies are in competition (warmarketing), any brand that makes an emotional connection with the customer will be sustainable.

Quality in Service, Proactive in Productivity

Customer loyalty will lead the way in re-marketing.

R & D structuring will play a leading role in the preparation of sustainable development plans of companies.

In the age of transformation, digital strategies will be the most important competitive advantage of businesses that have become brands and companies that are on their way to becoming a brand.

Community members will gain a place in digital media and share their knowledge (digital cv) with the world’s societies, and expand the sharing ecosystem creativity process.

With digital technologies, demography and social digitality will develop and each world community individual will interact with each other.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Dünya ülkeleri yaşadıkları ekonomik problemlerde stagflasyon dönemlerinde satış arttırıcı stratejiler uygular.

Toplum bireyleri, cebindeki parayı harcarken dikkatli davranmak zorundalar.

Zorunlu olan ihtiyaçlar öncelik sıralamasında en baştadır.

Şirketler, ürettikleri ürünlerini toplum talebine sunarken ürünlerinde çeşitlendirme modeli uygular.

Temel amaç, ürünlerin toplam arzda dönüşümünü sağlayarak, sıcak paranın ekonomideki dönüşüm hızını arttırmaktır.

Bir çok marka, marka değerlemesi sebebi ile fiyat politikalarında taviz vermemekte, pazar ekosisteminde duruşlarını bozmamaktadır.

Yaşanan süreçler, marka olmuş ürün veya hizmet kuruluşlarını, ürünlerinde çeşitlendirme modeline gitmeye zorlar.

Örneğin bir telefon markası, dünyanın her yanında üst fiyat politikası ile kemik müşterilerine sunulurken, sadık müşteri kitlesi, piyasaya çıkan ürünlerin fiyatına bakmaksızın, ürünün sahibi olmak için çaba harcar.

Dünyanın farklı ülkelerinde veya bölgelerinde yaşanan stagflasyon, markaları gelir getirici yeni stratejiler uygulamaya zorlar.

Kablosuz özelliğe sahip bir marka telefonun kullanımı 3 seneyi aştığı durumlarda, satınalma opsiyonlarında yaşanan düşüş sebebiyle, marka ürün çeşitlenmesi politikasını devreye sokar.

Toplum talebine sunulan kablosuz kulaklığa, 2 veya 3 yeni özellik eklenerek, üst marka algısı oluşturulmakta, bir önceki kulaklık fiyatının 2 katı fiyatına, yeni model ürün satışa çıkarılır.

Ürün çeşitlendirmesi stagflasyon döngüsünü yaşayan coğrafyalarda etkili bir stratejidir.

Teknoloji, her yeni bir gün bir önceki güne farklılık göstermektedir.

Ürün çeşitlenmesi, kültürel ve demografik faktörlere göre de dizayn edilebilir.

Toplumun trend renkleri kullanılarak, kişiye özel ürünler üretilip adrese teslim hizmet verilebilir.

Bazı markaların, tamamlayıcı özellikli ürünleri de bu guruba dahil edebiliriz.

Laptop satın alırız ve zaman içinde kullanımdan dolayı şarj cihazı arızaya girerek yeni bir tamamlayıcı ürün olan, şarj cihazı satın almak zorunda kalırız.

Piyasa ekosisteminde, ürünlerin tamamlayıcı ürünleri her zaman üst düzey fiyatlardan satışı yapılır. İkame ürün kullanmadığımız sürece.

Yıllar önce, dondurmayı sadece yaz aylarında tüketirdik. Son yıllarda dondurmayı yılın 4 mevsiminde tüketebiliyoruz.

Dünya ülkelerinin çoğu şehirlerinde, perakendeler oldukça fazla sayıdadır.

Hem istihdama katkı sağlar, hem de ekonomiye canlılık kazandırır.

Stagflasyon yaşayan ülkelerde, perakende sektöründe dijital teknolojinin verimliliğinden faydalar yaratılabilir.

Son zamanlarda sektör çeşitliliğine göre; dijital paralar ve sanal paralar oluşturulmakta, toplumların cazibesine sunulmaktadır.

Stagflasyon yaşayan her toplum, üretim olanaklarında ürün çeşitliliğine gitmesi, yeni gelir modellerinin oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

Sales Increasing Strategies in Stagflation Periods

Hello Friends,

World countries apply strategies to increase sales during stagflation periods in their economic problems.

Society members have to be careful when spending money in their pockets.

Mandatory needs are at the top of the priority list.

Companies present their products to the demand of the society and apply a diversification model in their products.

The main objective is to increase the rate of transformation of hot money in the economy by ensuring the transformation of products in total supply.

Many brands do not compromise their price policies due to brand valuation and do not disturb their stance in the market ecosystem.

Experienced processes force branded product or service organizations to go to the diversification model in their products.

For example, a phone brand is offered to bone customers with a high price policy all over the world, while the loyal customer base strives to become the owner of the product, regardless of the price of the products on the market.

Stagflation in different countries or regions of the world forces brands to implement new revenue-generating strategies.

In cases where the use of a cordless brand phone exceeds 3 years, the brand diversifies its policy due to the decline in purchasing options.

2 or 3 new features are added to the wireless headset, which is offered to the demand of the society, and the brand perception is created and the new model product is sold for twice the price of the previous headset.

Product diversification is an effective strategy in geographies experiencing the stagflation cycle.

Technology, each new day differs from the previous day.

Product diversity can also be designed according to cultural and demographic factors.

By using trend colors of the society, customized products can be produced and delivered to the address.

We may also include complementary products of some brands in this group.

We buy laptops and, over time, the charger fails and we have to buy a new complementary product, the charger.

In the market ecosystem, complementary products of products are always sold at high-level prices. Unless we use a replacement product.

Years ago, we only used ice cream in the summer. In recent years, we can consume ice cream in 4 seasons of the year.

In most cities of the world countries, retailing is quite high.

It not only contributes to employment, but also brings vitality to the economy.

In countries experiencing inflation, benefits from the efficiency of digital technology in the retail sector can be created.

Recently, according to sector diversity; digital coins and virtual coins are created and presented to the public.

Every society experiencing stagflation, going to product diversity in production opportunities, will pave the way for the formation of new income models.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Tarihin ilk çağlarından buyana, en önemli konulardan biri Kimi İkna Etmeliyiz? Müşterimizi mi! Beynimizi mi! soruları ön plana çıkmaktadır.

Ticari her işletme, gelir odaklı iş modellerini benimseyip geliştirmektedir.

Toplum talebini arttırmak ve müşteri gruplarında daha fazla ihtiyaç yaratmak için her işletme, AR-GE çalışmalarına önem vererek, yüksek maliyetlere katlanmaktadır.

Yıllarca; müşteri grupları ve tüketici grupları davranışları incelenmiş, beyinlerde fark yaratan ürünler üretilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

Bizlerin bilmesi gereken temel nokta, ürünlerimizi pazarlayıp ve satmak için, müşterimizin istek ve ihtiyaçlarına her zaman hitap etmemiz gerekmez.

Müşteri ve Tüketici grupları, çevresinde her gördüğü ürün veya hizmeti, istekleri ve ihtiyaçları çerçevesinde satın almak için değerlendirmez.

Toplumun birer fertleri olarak duygularımız vardır.

Satın alma davranışımızın gerçekleşmesi, ürünle kurduğumuz yakın bağ, duygusal yakınlık ile yakından ilgilidir.

Şartlara bağlı olarak;

 • İş konumumuz gereğince,
 • Grup statüsü,
 • Sahip olma dürtüsü,

bilinci ile hareket ederiz.

Alışveriş sürecinde, bir ürün hakkında satın alma davranışımız duygularımız ile gerçekleşir.

 • Girişimci olalım,
 • İşletmeci olalım,
 • e-ticaret yapalım,
 • Nitelikli ürünler üretelim,
 • Fark yaratan hizmetler verelim,

yeni dünya modelinde,

 • Sıcak bir iletişime,
 • Pozitif duygulara,

sahip olmamız gerekir.

Yapacağımız her start-up modellerinde;

 • Müşterimizi değil,
 • Tüketicimizi de değil,

Kadın veya Erkek DUYGULARI ikna edin.

İkna yönetim modellerinizi stratejiler üzerine konumlandırın.

Toplum olarak bizler, her zaman ihtiyaç ve isteklerimiz ile hareket etmeyiz.

Neuro Marketing Bilimi teknikleri ile hareket ederek, alt beynimizi, sürüngen beynimizi ve eski beynimizi duygularımız yoluyla ikna ederek kazanç sağlayabiliriz.

Ürünlerimize talep yaratmak için çeşitli ikna yöntem ve stratejileri vardır.

Fiziki ürünlerde,

 • Paketleme,
 • Renkler (2020 ve sonrası),
 • Psikolojik Fiyatlama,
 • Promosyon Stratejileri,
 • Kişiye Özel Ürünler,

Dijital bilim,

 • Neurocode Bilimi,
 • Fijital Teknoloji,
 • Kullanıcı Deneyimi,
 • Müşteri Deneyimi,
 • Pop-Up,
 • Viral,
 • Web Analizi,
 • Kişiye Özel Promosyonlar,
 • Özel Günler,
 • İhtiyaç Yaratmak,
 • Talep Uyandırmak,
 • Duygulara Hitap Etmek,
 • Yapay Zeka Teknolojisini Kullanmak,
 • Holagram,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Müşteri Hizmetleri (Chatbot, Deep Learning)

detaylar çok daha fazla arttırılabilir.

2020 yılında,

Günümüz dünyasında Neurolink çalışmaları süregelmekte ve insan; zeka ve hafıza olarak çok daha fazla güçlendirilmek istenmektedir.

Global işletmeler, ikna süreçlerini verimli olarak uygulamak istiyorsanız, insanların eski beynine hitap edin ve duygularını harekete geçirin.

Dünyada yaşayan her canlı duygusaldır.

İnsanoğlu duyguları ile hareket eden ve davranışlarını duygu yolları ile eyleme çeviren en önemli varlıktır.

İnsanlar, ekonomik yetersizlikleri sebebiyle istediği ve ihtiyaç duyduğu ürün veya hizmeti satın alamayabilir veya satın almayı erteleyebilir.

İnsanoğlunun duygularına hitap eden; ürün veya hizmetler karşısında, satın alma davranışı eyleme geçmektedir.

Dünya toplum ve gruplarına hitap etmek ve ikna sürecinde başarılı olabilmek için temel şartlar,

 • Demografik Satın Alma,
 • Kültürel Satın Alma,
 • Biyolojik Satın Alma,
 • Kuşaklar Arası Satın Alma,
 • Ekonomik Süreçlerde Satın Alma,
 • Teknolojik Satın Alma,
 • Dağıtım Kanallarında Satın Alma,
 • Perakende Sektöründe Satın Alma,

alt başlıklar daha fazla arttırılacağı gibi, kendi içinde bir çok süreçleri barındırmaktadır.

İkna stratejisi çok zor olmamak ile birlikte çok kolay da değildir.

Bizler toplum üyeleri olarak duygusal varlıklarız.

Dünyanın neresinde olursak olalım, duygularımıza hitap eden her ürün veya hizmeti satın alırız.

Who Should We Convince?

Our client! Our brains!

Hello friends,

Since the early ages of history, one of the most important issues Who Should We Convince? Our client! Our brains! questions come to the fore.

Every commercial enterprise adopts and develops revenue-oriented business models.

In order to increase community demand and create more needs in customer groups, each enterprise undergoes high costs by attaching importance to R & D activities.

For years; customer groups and consumer groups behaviors were examined and studies were made to produce products that make a difference in the brain.

The main point we need to know is that we do not always have to address our customers’ wishes and needs in order to market and sell our products.

Customer and Consumer groups do not evaluate every product or service they see around them in order to purchase within the frame of their wishes and needs.

As members of society, we have feelings.

The realization of our purchasing behavior is closely related to the close bond we establish with the product and emotional closeness.

Depending on the conditions;

• In accordance with our business position,

• Group status,

• The urge to own,

We act with consciousness.

During the shopping process, our buying behavior about a product occurs with our feelings.

• Let us be entrepreneurs,

• Let us be an operator,

• Let us do e-commerce,

• We produce qualified products,

• Provide services that make a difference,

In the new world model,

• Warm communication,

• Positive emotions,

We need to have.

In every start-up model we will make;

• Not our customer,

• Not our consumer,

Convince Female or Male EMOTIONS.

Position your persuasion management models on strategies.

As a society, we do not always act with our needs and desires.

By acting with Neuro Marketing Science techniques, we can gain by convincing our lower brain, reptile brain and old brain through our emotions.

There are various persuasive methods and strategies to create demand for our products.

Physical products,

• Packaging,

• Colors (2020 and later),

• Psychological Pricing,

• Promotion Strategies,

• Customized Products,

Digital science,

• Neurocode Science,

• Digital Technology,

• User experience,

• Customer Experience,

• Pop-Up,

• Viral

• Web Analysis,

• Custom Promotions,

• Special days,

• Creating Needs,

• To awaken demand,

• Addressing Emotions,

• Using Artificial Intelligence Technology,

• I Holagra,

• Augmented Virtual Reality,

• Customer Service (Chatbot, Deep Learning)

The details can be increased much more.

In 2020,

In today’s world Neurolink studies are ongoing and human; intelligence and memory are desirable.

Global businesses, if you want to implement persuasion processes efficiently, address the old brain of people and stimulate their emotions.

Every living thing in the world is emotional.

Human beings are the most important assets that act with their emotions and turn their behaviors into action by means of emotions.

People may not be able to buy or postpone the product or service they want and need because of their economic inadequacy.

Appealing to human emotions; In the face of products or services, purchasing behavior takes action.

Basic conditions for addressing the world community and groups and being successful in the persuasion process,

• Demographic Purchasing,

• Cultural Purchasing,

• Biological Purchasing,

• Intergenerational Purchasing,

• Purchasing in Economic Processes,

• Technological Purchasing,

• Purchasing in Distribution Channels,

• Purchasing in Retail Sector,

As the subtitles will be increased further, it contains many processes in itself.

The strategy of persuasion is not easy but it is not too difficult.

We are emotional beings as members of society.

Wherever we are in the world, we buy every product or service that addresses our feelings.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Strateji ve Analizler

Merhaba Dostlarım,

Dünya ticareti, strateji ve analizler döngüsü içinde yer almaktadır.

Uluslararası firmalar, müşterilerine stratejik taktikler ile yaklaşıp, planlarını hayata geçirirler.

Şirketler, kendi konforları dışına çıkarak çevrelerini analiz ederler.

Rakipler, birbirlerini stratejik olarak tanıyıp döngüsel sürdürülebilir analizler ile geleceklerini planlarlar.

Her firma, sürdürülebilir kalkınma programı uygulayarak, gelecek 5 ila 10 yılın planlamasını yapar ve stratejiler hazırlarlar.

Strateji, savaş meydanlarında inovatif fikirlerden oluşur.

Her savaşta binlerce strateji, milyonlarca taktik vardır.

Geçmişte içerik kral iken, günümüzde müşteri deneyimleri ve stratejiler geliştirilir.

Müşteri ve Tüketici grupları, dünyanın neresinde olursa olsun ana hedeflerdir.

Müşteri gruplarına, müşteri deneyimleri ile ihtiyaç hissettirmek, stratejik yöntemler ile ikna edilme süreci planlanır.

Temel strateji, coğrafik yapıya uygun ürün gruplarını kültürel yapıya hitap ederek, pazarlama teknikleri ile müşteriye sunmak ve davranış modellerinin aktive olmasını sağlamaktır.

Süreç, bir çok stratejiden oluşur.

 • Yapay Zeka,
 • Chatbot,
 • Hologram,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Müşteri Deneyimi,
 • Kullanıcı Deneyimi,
 • Yaşanmış Müşteri Deneyimleri,
 • Rakip Sektör Döngüsü,
 • Müşteri Deneyimi Haritası,
 • Ürün Hayat Eğrisi,
 • Re-marketing,
 • Promosyon,

Toplum genelinde ürün talepleri incelendiğinde, re-marketing stratejileri en ön planda yer alır.

Re-marketing stratejilerinde, hedef ürün analiz tekniklerinde, müşteri istek döngüsü uygulanır.

Günümüz ekosistemi analiz edildiğinde, fiziki mağazalar yavaş yavaş kapanmakta, e-ticaret sektöründe canlılık gün geçtikçe artmaktadır.

Günümüzde yer alan her ticari faaliyet, uluslararası pazar da boy gösterip, fark yaratan start-up’ lar oluşmaktadır.

Yaşanan süreçte, müşteri algısında yeni niche sektörler oluşmakta, yeni gelir modelleri yaratılmaktadır.

e-ticaret sektörü baz alındığında, bazı marka grupları alışveriş imkanlarını daha da basitleştirerek kullanıcı dostu olmakta, yapay zeka ve fijital teknolojileri sanal mecralara entegre ederek, kullanımı arttırmaktadır.

Geçmiş yıllarda, e-ticaret sitelerinde müşteri deneyimi yapılamazken artık günümüzde, dijital teknolojilerin verimliliğinden yararlanılmaktadır.

Dünya markası grup şirketleri, yeni yapılanmaları gereği lojistik desteklerini günümüzde dronlar vasıtası ile gerçekleştirirken, ilerleyen süreçte yeni teknoloji modelleri ile ürün teslimi yapacaklar.

Ürün üreten her şirket, kaliteli hizmet sağlayarak müşterilerinde güven oluştururken, sadakatlerini dekazanmaktadır.

Dünya ticareti, akıllı cihazlara kayarak yeni yapılanmaların zeminini hazırlıyor.

Sanal ekosistemde artış görülürken, nitelikli insan gruplarında artış yaşanmaktadır.

Gelecek yıllarda, nitelikli toplumları oluşturacak olan ve şuanda üniversitelerde eğitim gören Z jenerasyonu iken, arkasından gelecek olan Alfa jenerasyonu, teknolojiyi bir  üst seviyelere getirecektir.

Bir kaç yıl sonra, strateji çalışmaları daha fazla ön planda olurken, yapılacak analizler sonucunda müşteri gruplarının zaman yönetimi esasına uygun ikna süreçleri oluşturulacaktır.

Strategy and Analysis

Hello friends,

World trade is involved in the strategy and analysis cycle.

International companies approach their customers with strategic tactics and implement their plans.

Companies analyze their environment by going beyond their comfort.

Competitors recognize each other strategically and plan their future with cyclical sustainable analysis.

Each company applies a sustainable development program and plans the next 5 to 10 years and develops strategies.

The strategy consists of innovative ideas on battlefields.

Every battle has thousands of strategies, millions of tactics.

While content was king in the past, nowadays customer experiences and strategies are developed.

Customer and Consumer groups are the main targets wherever they are in the world.

The process of persuading the customer groups with customer experiences and strategic methods is planned.

The basic strategy is to present the product groups suitable for the geographical structure to the customer by addressing the cultural structure, marketing techniques and to enable the behavior models to be activated.

The process consists of many strategies.

•   Artificial intelligence,

• Chatbot,

•   Hologram,

• Augmented Virtual Reality,

• Customer Experience,

•   User experience,

• Experienced Customer Experiences,

• Competitive Sector Cycle,

• Customer Experience Map,

• Product Life Curve,

• Re-marketing,

• Promotion

Re-marketing strategies are at the forefront when product demands are examined throughout the society.

Re-marketing strategies, target product analysis techniques, customer request cycle is applied.

When today’s ecosystem is analyzed, physical stores are gradually closing and the vitality in e-commerce sector is increasing day by day.

Today, every commercial activity takes place in the international market and creates start-ups that make a difference.

In the process, new niche sectors are created in customer perception and new revenue models are created.

When the e-commerce sector is taken as a base, some brand groups become more user-friendly by simplifying their shopping opportunities, integrating artificial intelligence and digital technologies into virtual channels and increasing usage.

While there was no customer experience on e-commerce sites in the past, the efficiency of digital technologies is now being utilized.

World brand group companies, due to the new structure of the logistics support through the drones today, while the next process will deliver products with new technology models.

Every company that produces products creates trust in its customers by providing quality service and gains their loyalty.

World trade is shifting to smart devices, laying the groundwork for new structures.

While there is an increase in virtual ecosystem, there is an increase in qualified groups of people.

In the coming years, while the Z generation, which will form qualified societies and is currently studying at universities, the Alpha generation to follow will bring technology to the next level.

After a few years, while the strategy studies become more prominent, as a result of the analyzes to be conducted, persuasion processes will be established in accordance with the time management of the customer groups.

Serkan UYGUR  (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Toplumların; demografik ve kültürel özelliklerini incelediğimizde, bizlerin Öğrenme Becerimizi Nasıl Mükemmelleştirebiliriz konusu, her zaman araştırma ve ilgi alanı olmuştur.

Finlandiya eğitim sistemi Finteach mükemmel bir program ve planlama ile öğrenme becerilerini geliştirmede inanılmaz bir ivme yakaladı.

Bireyler olarak, öğrenme becerilerimizi zorlanmadan ve rahatça basit metotlar ile geliştirebiliriz.

Ülke toplumları, standart modellemeler ile çalışmalar yapmakta, ezbercilik gelişmekte ve yaratıcı düşünceyi desteklememektedirler.

Hal böyle olunca, gelişmek için çaba sarf eden toplumlar AR-GE yapılanmasına geçişte zorluklar ile karşılaşmakta, anlam kargaşası yaşamaktadırlar.

Öğrenme,

Anne karnına düştüğümüzde başlar ve doğup büyüyüp yaşlanana kadar dürer.

Yaşlanmak, bedenimizdeki milyonlarca hücrenin yenilenmesinin yavaşlamasıdır.

Öğrenme, her yaşta devam eder.

Birey olarak en hızlı öğrenme yaş aralığımız 0 – 6 yaşlarıdır.

Her çocuk, bu yaş aralıklarında;

 • Çevresini analiz eder,
 • Cisimleri tanır ve adlandırır,

6 yaşına geldiğinde,

 • Ülke toplumunun ana dili olan doğal dili (native language),
 • Ağız şivesi ile öğrenmiş olarak konuşmaya başlar.

Pazarlama ve Satış Mesleğini icra eden kişiler olarak, dünya toplumlarını iyi bilmeli ve tanımalıyız.

Demografik ve Kültürel yapıları analiz edebilmeliyiz.

X, Y, Z ve Alfa kuşakları gibi bir çok jenerasyonu anlamalı, onlara hitap eden ürün ve ürün gruplarını taleplerine sunmalıyız.

Öğrenme sürecinde ve anlamlandırılmasında Neuro Marketing Biliminden destek almalı, bilimin stratejilerini uygulamalıyız.

Öğrenme süreci basit olmak ile birlikte, anlamlandırmak için çaba ve zaman harcamalıyız.

Çocukken öğrendiğimiz, sözcükler ve kelimeler beyin nöronları tarafından işlenmekte, bilinçaltına yönlendirilmektedir.

Sık kullanılan sözcük ve cümleler motor nöronlar ile günlük hayatımızda anlam kazanmakta, ilgili bilgiler öğrenmede ustalık kazanmaktadır.

Gözlerimiz çevremizi görmeye yararken hayatı kararlarımızı almamızda tam bir makine görevi görmektedir.

Gözlerimiz, dışardan aldıkları bilgileri alt beyine ileterek, objenin anlamlandırılmasını sağlamaktadır.

Öğrenme yeteneğiz, hangi yaşta olursanız olun sürekliliğini korur.

Hayatınız boyunca elde ettiğiniz bilgi ve tecrübeler, bilinçaltında saklandığından, ilerleyen yaşlarda sadece hatırlanmasında zorluklar çekilebiliriz.

Bu durumun sebebi, en altta kalan bilgilerin yüzeye çıkmasında yaşanan zorluk ve hiç kullanılmamasından kaynaklanan tozlanmadır.

Toplum bireyleri olarak karşılaştığımız sorunlara; ben bu konuyu daha önce yapmıştım ama şimdi hatırlıyorum, nasıl yapılması gerektiğini hatırlamakta zorluk çekiyorum, gibi tepkiler verebilmekteyiz.

Öğrenmenin her yaşta nasıl gerçekleşmesi gerektiği hakkında, benimle iletişime geçip bilgi alabilirsiniz.

Bilmemiz gereken en önemli konu, hayatımızda her şey karmaşıktır.

Alt beynimizi kargaşayı sevmez.

Kargaşa ve anlam bütünlüğünde yaşanan karışıklık, öğrenme sürecimizde aksamalara yol açarken, anlamlandırma yavaşlar.

Karmaşıklığı sebep olacak her bilginin, basit olarak anlatımı yapıldığında, sürüngen beynin ilgisini çekecek ve her türlü bilgi anlamlandırılacaktır.

Eski beynimiz, her bilginin basit olmasını sever ve ilgi gösterir.

Eski beynimiz, yazı ve çeşitlerini sevmez.

Eski beynimize ne kadar resim ve objeler gösterirsek sempati duyar ve öğrenmenin hemen gerçekleşmesini sağlar.

Toplumun fertleri olarak öğrenme sürecimizi ne kadar fazla geliştirebilirsek, yaratıcı düşünce yeteneğimiz gelişir.

Hayatımız boyunca edindiğimiz tecrübe ve deneyimleri, çevremizdekilere basitçe ve anlamlı olarak aktarabilir, yaşanacak bir problem karşısında yaratıcı düşünce gücümüz ile her soruna çözüm odaklı yaklaşımlar sağlayabiliriz.

How to Perfect Our Learning Skills

Hello friends,

Of society; When we examine the demographic and cultural characteristics, how we can perfect our learning skills has always been an area of research and interest.

The Finland education system Finteach has achieved an incredible momentum in developing learning skills through an excellent program and planning.

As individuals, we can improve our learning skills without difficulty and with simple methods.

Country societies are working with standard modeling, developing memorization and not supporting creative thinking.

As such, societies that strive to improve face difficulties in the transition to R & D structuring and are experiencing confusion.

Learning,

When we fall into the womb, it starts and continues until we are born and grow and grow old.

Aging is the slowing down of the renewal of millions of cells in our bodies.

Learning continues at any age.

The fastest learning age range for individuals is 0 – 6 years.

Every child, in this age range;

• Analyze the environment,

• Recognizes and names objects,

When you’re 6,

Native language, the mother tongue of the country’s community,

• Speaks with the mouth accent.

As marketing and sales professionals, we must know and know the world’s societies well.

We should be able to analyze demographic and cultural structures.

While the learning process is simple, we have to spend time and effort to make sense.

Words and words that we learn as a child are processed by brain neurons and directed to the subconscious.

We should understand many generations such as X, Y, Z and Alpha generations and offer the products and product groups that address them to their demands.

We should get support from Neuro Marketing Science and apply the strategies of science in the process of learning and understanding.

Commonly used words and sentences gain meaning in our daily lives with motor neurons, and the relevant information gains mastery in learning.

While our eyes serve to see our environment, our life serves as a complete machine for us to make our decisions.

Our eyes provide the meaning of the object by transmitting the information they receive to the lower brain.

Our ability to learn, no matter how old you are, will remain continuous.

Since the knowledge and experience you have acquired throughout your life is stored in the subconscious, we may have difficulty remembering only later on.

The reason for this is the difficulty in surfacing the bottom information and dusting due to its non-use.

The problems we face as community members; I’ve done this before, but now I remember, I’m having trouble remembering how it should be done.

You can contact me for information about how learning should take place at any age.

The most important thing we need to know is that everything is complicated in our lives.

Our lower brain doesn’t like turmoil.

While confusion and confusion in the integrity of meaning lead to disruptions in our learning process, meaning is slowed down.

When all the information that will cause complexity is explained in simple terms, the reptile will attract the attention of the brain and all kinds of information will be made meaningful.

Our old brain likes the fact that every information is simple and shows interest.

Our old brain doesn’t like writing and its types.

No matter how many images and objects we show to our old brain, they feel sympathy and make learning happen immediately.

The more we can improve our learning process as members of society, the more we develop our creative thinking ability.

We can transfer the experiences and experiences we have gained throughout our lives to those around us in a simple and meaningful way, and provide solution-oriented approaches to each problem with our creative thinking power in the face of a problem to be experienced.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba dostlarım,

Dünya ekosistemi ve teknolojisi, büyük bir ivme ile Yaratıcı Odaklı Pazarlama ve Satış Mesleği gelişmektedir.

Ekonomiye giriş yapan her bir yeni girişim, dijital süreçleri yakından takip ederek, niche sektörler yaratıyorlar.

2000’ li yıllardan itibaren, pazarlama ve satış sektörü ve meslek dallarında yaratıcı değişimler iç içe geçmeye başladı.

Standart eğitimler yerini; modern fikirlere ve modern düşüncelere bırakmaktadır.

Sektörler, nitelikli ürünler üreterek toplam talebe sunulmakta ve yeni gelir modelleri gelişmektedir.

Global aktörler warmarketing stratejileri geliştirmekte, dünya toplumlarındaki müşteri ve tüketici gruplarını etkilemek için Neuro Marketing Biliminden destek alınmaktadır.

Uluslararası şirketler, AR-GE yatırımlarına hız vererek müşteri satın alma davranışını inceleyerek, müşteri yolculuğu haritalarını geliştirmektedirler.

Ekonomik krizler yaşayan ülke toplumları, eğitim modellemelerine önem vererek müşteri davranışlarını kendi bünyelerinde geliştirmeye başladılar ve ihtiyaç odaklılık çalışmaları yarattılar.

Kuşaklar ve toplumumuza dahil olan yeni bireyler analiz edildiğinde, çok faklı yapıda bireyler ile karşı karşıya kalmaktayız.

Demografik özellikler yanı sıra teknoloji ile biçimlenmiş yeni kuşakların davranış modelleri tespit edilmeli ve ürün gurupları yeniden aktive edilmelidir.

Yapılandırılacak re-marketing stratejileri ile tüketim yöneylemleri ne kadar çeşitlendiği görülecektir.

Dünyada; toplum, demografi ve kültürel yapılar sürekli değişim geçiriyor ve farlı istek ve ihtiyaçlar oluşuyor.

Müşteri ve Tüketici guruplarının, değişime uğrayan ihtiyaçlarını ve davranış modellerini çözdüğümüzde ürün konumlandırma ve tutundurma faaliyetlerini doğru pazarlama metotları ile yapılandıracağız.

Creative Focused Marketing and Sales Profession

Hello, my friends,

The world ecosystem and technology is evolving with a great momentum in the Creative Oriented Marketing and Sales Profession.

Each new enterprise entering the economy closely follows digital processes to create niche sectors.

Since the 2000s, marketing and sales sectors and professional branches have been intertwined with creative changes.

Standard trainings are replaced; modern ideas and modern thinking.

Sectors produce qualified products and present them to total demand and new revenue models are developing.

Global actors develop warmarketing strategies and support Neuro Marketing Science to influence customer and consumer groups in world communities.

International companies accelerate their R & D investments and examine customer buying behavior and develop customer journey maps.

Country societies experiencing economic crises can develop customer behaviors within their own bodies by giving importance to education modeling and need-oriented.

When generations and new individuals in our society are analyzed, we are faced

In addition to demographic characteristics, behavioral patterns of new generations shaped by technology should be identified and product groups reactivated.

With the re-marketing strategies to be structured, it will be seen how diversified the consumption operations are.

In the world; society, demography and cultural structures are constantly changing and different needs and needs are being formed.

When we solve the changing needs and behavioral models of customer and consumer groups, we will structure product positioning and promotion activities with the right marketing methods.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Alışveriş sektörünü analiz ettiğimizde, karşımıza Kadınlar ve Teknoloji ile ilgili, bir çok tecrübe ve deneyimler çıkmaktadır.

E-ticaret siteleri, outlet’ ler ve alışveriş merkezleri mercek altına alındığında, kadınların teknolojiyi ne kadar süratli bir şekilde öğrendiklerine ve kullandıklarına tanıklık etmekteyiz.

Baktığımızda; giyimden kozmetik ürünlerine ve takıdan el emeği eşyalara kadar, bir çok sektörde kendilerinden söz ettirmektedirler.

Teknolojinin ilerlemesi ile; perakende sektörünün ve outlet’ lerin müşteri deneyim konumlandırmalarında değişimler yaşanmaktadır.

Müşteri grupları, modern teknoloji sayesinde giyilebilir ürünleri deneme odaları yerine Fijital Teknoloji kullanarak, bir çok ürünü rahatça denemekte ve üzerlerinde nasıl durduğunu gerçek zamanlı olarak görmektedirler.

Müşteri ve Tüketici gruplarına yaşatılan müşteri deneyimi ve gerçek zamanlı bakış her toplum üyelerinde satın alma davranışı ile sonuçlanmaktadır.

Yıllar önce, deneyimleme odalarında ürün denemesi yapılırken artık günümüzde ayna karşısında teknolojiden destek alınarak, her türlü deneyimlemeyi gerçekleştirmekteyiz.

Günümüzde, teknoloji ile ne kadar fazla iç içe yaşarsak

teknolojik düzenin o kadar yakın takibinde olmaktayız.

Dünya üzerinde hangi ülke ve şehirde olursanız olun, arama motorlarına girdiğiniz her bilgi, sizlerin müşteri deneyimi ve kullanıcı deneyimi hanenize kayıt edilmektedir.

Basit bir örnek ile açıklayım.

X firmasından ürün almak için, x firmasının web sitesini incelediniz. Uzun uğraşlar sonucu belki de beğendiğiniz bir ürünü bulamadığınız için ilgili web sitesinden çıkış yaptınız.

Siz, arama motorlarında sektörel aramalar veya gezintiler yaparken, daha önce incelemiş olduğunuz ürünler hakkında size sürekli viral ve popup bildirimleri gelecektir.

Son yıllarda, web sitelerine giriş yaptığınızda alt taraflarda bir çubuk gözükür; çerezleri veya cokie leri kabul et yazar. Bu da farklı bir örneği oluşturmaktadır.

Kadınların alışveriş sitelerine her girişinde, BİG DATA da dijital iz ler bırakmaktadırlar.

Bu dijital izler, yıl sonlarında yapılan araştırmalara konu olur.

Kadınların deneyimleri o kadar fazla gruplandırılır ki,

Teknolojik cihazlar

 • Akıllı Telefonlar,
 • Tabletler,
 • I Pad,
 • Laptop,
 • Masa Üstü,
 • İOS,
 • Android,

gibi her türlü teknolojik cihazlardan girişler tespit edilir.

Bir ayakkabı markası, yapay zeka teknolojisini kullanarak, internetten ilgili markanın web sitesine giriş yapıldığında, müşterilerden (Ayaklarının numara ölçüleri talep edilir) sistem tarafından gereken bilgiler alındıktan sonra ilgili ürün (ayakkabı), müşterinin adresine teslim edilir.

Günümüz dünyasında, kaliteden ödün vermeksizin mükemmel müşteri memnuniyeti hizmetleri verilmektedir.

Teknolojiler, insan hayatını kolaylaştırmak için geliştirilmektedir.

Kadın grupları, alışveriş sektörünün her dalında yer almaktadırlar.

Şirketler, bu durumdan yararlanarak nitelikli ürünler üreterek, toplam talebe sunmaktadırlar.

Global sektör büyümeye devam ederken, ürünler artık yurt dışından çok daha kolay ve ucuz maliyetler ile getirilmektedir.

Technology and Women

Hello friends,

When we analyze the shopping sector, we come across many experiences and experiences about Technology and Women.

When e-commerce sites, outlets and shopping malls are under the spotlight, we witness how quickly women learn and use technology.

When we look at; from clothing to cosmetics and jewelry to hand-made goods, they are talking about themselves in many sectors.

With the advancement of technology; changes in the customer experience positioning of the retail sector and outlets.

With modern technology, customer groups can experiment with a variety of products using Fijital Technology instead of trial rooms and see how it stands in real time.

The customer experience and real-time view of the Customer and Consumer groups results in purchasing behavior in each community member.

Years ago, while experimenting in the experiment rooms, we are now performing all kinds of experiences with the support of technology in the face of the mirror.

Nowadays, the more we live with technology,

we follow the technological order so closely.

Regardless of the country and city in the world, every information you enter into search engines, your customer experience and user experience are recorded in your household.

For example,

X company, you have examined the website of x. Perhaps you couldn’t find a product you liked as a result of long efforts.

While you are making sectoral searches or walks in search engines, you will receive constant viral and popup notifications about the products you have previously viewed.

In recent years, when you log in to websites, a bar appears at the bottom; accept cookies or cookies. This is a different example.

Every time women enter shopping sites, BIG DATA also leaves digital traces.

These digital tracks are subject to research at the end of the year.

Women’s experiences are grouped so much,

Technological devices,

• Smart Phones,

• Tablets,

• I Pad,

• Laptop,

• Desktop,

• İOS,

• Android,

Inputs are detected from all kinds of technological devices such as.

A shoe brand, using artificial intelligence technology, when you log on to the web site of the relevant brand, the customer (the number of feet are requested) information is received by the system after the relevant product (shoes) is delivered to the address of the customer.

In today’s world, excellent customer satisfaction services are provided without compromising on quality.

Technologies are being developed to make human life easier.

Women’s groups are involved in every branch of the shopping sector.

Taking advantage of this situation, companies produce qualified products and offer them to total demand.

While the global sector continues to grow, products are now brought from abroad with much easier and cheaper costs.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım

Teknolojinin değişim gösterdiği son yıllarda, Deneyimli Kuşak da, sosyal medya kullanımında artış yaşanmaktadır.

Özellikle sosyal medyanın; facebook, linkedin, twitter, instagram ve youtube gibi bir çok sanal mecraların kullanımında Deneyimli Kuşakların kullanımında yükseliş gözlemleniyor.

Deneyimli Kuşaklar, okul yıllarındaki ve çocukluk yıllarındaki tüm dost çevresini, sosyal mecralardan yararlanarak iletişim kurmakta ve teknolojiye olan ilgileri yükselmektedir.

Sosyal mecraların bu yönde etkinlik göstermesi Deneyimli Kuşak’ ın Retro Marketing alanına ilgi duymasınada katkı sağlamaktadır.

Ürün alım satımı olsun her türlü ticari işlemi, e-ticaret siteleri gibi verimli kullanamasa bile, sosyal mecralardan az da olsa iş yapmayı öğrenmş değerli büyüklerimiz yer almaktadır.

Pazarlama ve Satış Mesleği, istek ve ihtiyaçlara ne kadar çok hitap etse bile, nostaljik ürünler bir çok kuşakların hala daha ilgisini çekmektedir.

Günümüzde; x, y, z ve alfa kuşağını konuşurken hatta gelecek kuşakları (new future generation) inceleyerek hitap edilen ürün ve ürün gruplarını tasarlanırken deneyimli kuşağı unutmamak ve tarzlarına uygun ürünler üretmek faydalı olacaktır.

Geçmişten günümüze paranın icadı ve ticari hayatın başlaması ile, işletmeler için gelir modelli nitelikli ürünler üretilmeye, duygu ve ihtiyaçlara hitap edilmeye başlanmıştır.

Deneyimli Kuşaklar, yıllarca çalışmış ve emeklerinin karşılığı olarak hayatlarını; bir düzen içinde, güven ortamında ve belirli gelirler elde ederek rahat ve huzurlu yaşamayı hak etmişlerdir.

Ticari işletmeler bu bilinçle hareket edip, Retro Marketing’ e önem verip, deneyimli kuşaklara hitap eden ürünleri üretip yeni kazanç modelleri geliştirebilirler.

Günümüzdeki jenerasyonlar, istek ve ihtiyaçlarına uygun ürünleri talep ederken ve az para harcama dürtüsü ile teknolojik cihazlarda kendilerine en uygun ürünleri araken, dünya ticareti fazlasıyla gelişmiştir.

Dünya ticaretinin yoğun yaşandığı günümüzde, dünyanın neresinde olursanız olun, hizmet modelleri gelişmiş ve kapıya teslim iş hacimleri artış göstermiştir.

Ticari işletmeler tarafından, her jenerasyona uygun ürünler üretilip, gelir getirici modeler geliştirilebilir.

Deneyimli Kuşaklar, kendi ilgi alanlarına uygun ürünler üretilmesi durumunda, her kuşaktan daha fazla talepkar olacağı bilinmektedir.

Experienced Generation

In recent years when technology has changed, the Experienced Generation has increased its use of social media.

Especially social media; Facebook, linkedin, twitter, instagram and youtube, such as the use of many virtual channels in the use of Experienced Generations is observed an increase.

Experienced Generations communicate with their friendly environment during their school years and childhood by utilizing social channels and their interest in technology is increasing.

The effectiveness of social media in this direction also contributes to the Experienced Generation’s interest in Retro Marketing.

Even if it cannot use any kind of commercial transactions, such as e-commerce sites, whether it is buying or selling products, there are valuable elders who have learned to do business even if they are less than social channels.

No matter how much the Marketing and Sales Profession addresses the demands and needs, nostalgic products still attract the attention of many generations.

Today; While talking about the x, y, z and alpha generation, and even designing the product and product groups addressed by examining the new future generation, it will be useful to remember the experienced generation and produce the products according to their styles.

With the invention of money from the past to the present and the commencement of commercial life, it has begun to produce qualified products with income models and address the needs and emotions.

Experienced Generations have worked for years and paid their lives in return for their labor; they deserve to live comfortably and peacefully in an order, trust environment and by earning certain incomes.

Commercial enterprises can act with this awareness, give importance to Retro Marketing, produce products that appeal to experienced generations and develop new profit models.

While today’s generations demand products that are suitable for their wishes and needs, and with the urge to spend less money, they seek the most suitable products for them in technological devices and the world trade has developed greatly.

In today’s world of intensive trade, wherever you are in the world, service models have improved and delivery volumes have increased.

Commercial enterprises can produce products suitable for each generation and develop income generating models.

Experienced Belts are known to be more demanding than any generation if products that are of interest are produced.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Gelecek yıllardaki, Endüstriyel Besinlerin neler olduğu hakkında, bazı bilgileri sizler ile paylaşmak istiyorum.

Endüstriyel Et,

Hayvanlardan alınacak olan (ineklerden) bir et parçası laboratuvar ortamında kök hücrelerinden ayrılarak

Yine laboratuvar ortamında bu kök hücreler çoğaltılacaktır.

Et parçasındaki kök hücreleri, laboratuvar ortamında insan vücudunun ısısı ile denk olan bir fırında 8 haftalık dinlendirilmeye bırakılarak, çoğaltma işlemi tamamlanacaktır. (30 milyar kök hücresi bir köftenin oluşumunu sağlamaktadır.)

Toplum olarak, bir çoğumuzun her gün tükettiği köftelerin yapımında kullanılacak. Kök hücrelerinden elde edilen et ürünleri, 10 yıl süren süreden sonra gereken izinler ve onaylar alındıktan sonra, toplum tüketimine sunulacak.

Mantarlar ve Besinler,

Mantar Sapından; sosis köfte sucuk üretiminin yapılacağı.

Kahve çekirdeklerinden Bitter çikolata yapıldığı, sağlığa verdiği zarardan ötürü mantar sapı kullanılarak, sağlığa biraz daha uygun hale getirileceği, mantar sapı karışımı ile şeker kullanımının yarı yarıya azaltılacağı, yapılan deneylerde görülmektedir.

Bazı ülke ve şehirlerde, bu ürünlerin kullanıldığı da bilinmektedir.

Bildiğiniz gibi mantar, ormanlarda pislik bölgelerde yetişen ve parazitlerden beslenmektedir.

Mantar özellikle, doğaya ve ağaçlara proteğin kaynağı besin olmaktadır. Mantarlar laboratuvarlarda geliştirilmekte, bir tane mantar dev bir kazana aktarılıp şekerle beslenmekte ve bir kaç hafta içinde 5 apartman büyüklüğünde bir macun şeklini almaktadır.

Macun haline gelen besin, dev kazanlardan biçim verilmek üzere, fabrikasyon sürece aktarılmaktadır.

Güneşsiz Tarım,

Şehirlerde ve apartman dairelerinde tarım yapabilmek gelecekte mümkün olabilecek. ABD olmak üzere, bir çok ülke ve şehirlerde bu uygulama yapılmaktadır.

Güneşsiz Tarım yöntemi, tamamen su içinde ve güneş görmeyen odalarda, sarı kırmızı mavi ve yeşil spot ışıklarının altında ürünler yetiştirilmektedir.

Soru şu güneş olmadan nasıl yetişiyor. 

Bitkilerin güneşi görmeye ihtiyacı olmadığı, sadece güneş ışınlarından gelen bazı ışık tabakalarını kendi içinde emdiği ve büyüyüp gelişebildiğidir.

Bu konu hakkında araştırmalar ve inceleme yapılmış ışıkların renk dizaynları bile ayarlanmış.

Örneği sarı ışığı daha fazla verirseniz, bitkinin boyu daha fazla uzadığı tespit edilmiş. Bu üretimin yapılma nedeni bakkal ve seyyar yerlere anında taze ürün verilmesi.

Yapılan tat denemelerinde diğer ürünler ile birebir aynı tadı taşımaktadır.

Mor Domates,

Patlıcan ve diğer bazı ürünlerdeki mor rengi sağlayan hücreler, domatesin yetişme sürecinde domatese aktarılarak besin değeri yükseltilmektedir. Piyasaya sürülmesi 10 yıl sonrasını bulacak. Bu durumun yapılma nedeni, dünyada en çok tüketilen ürün gurubu olduğu için, fakir kesime de hitap edilmesi ve her kişinin beslenmesini sağlayabilmektir.

Keçi sütünden Anne sütü elde etmek.

İnsanlarda bulunan süt yapıcı DNA lar, keçilere aktarılarak, anne sütü elde ediliyor.

Anne sütünün besin değerinin yüksek olması, virüsleri ve antikorları temizlemesi ve bebeklere sağlık kazandırdığını hepimiz biliyoruz.

Bu konu hakkında, çeşitli deneyler yapılmakta ve sağlık bakanlığından izin alınarak 10 yıl sonrasında, piyasaya sürüleceği bilinmektedir.

GDO lu besinlerin, insan sağlığını tehdit etmesi sürecinde yapılan bu çalışmalar ile, çok sağlıklı hale getirileceği yönünde algı yönetimi yapılmaktadır.

Her şeyden önce besinlerin doğal ortamlarında yetişmesi ve gelişimini tamamladıktan sonra insan sağlığına faydalı ve yararlı olanların toplum tüketimine sunulması gerekir.

Besinlerde oynama veya ikamesinin laboratuvar ortamlarında yapılması, farklı ve bilmediğimiz hastalıkların çıkmasına ve doğal dengenin bozulmasına sebep olacaktır.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.com.tr

Merhaba Dostlarım

Dünya pazarlama piyasasının vazgeçilmezlerinden bir tanesi cahatbot marketing olacak.

Uluslararası ticarette yer alan her işletme, chatbot pazarlamasına geçiş yapıyor.

Müşteri ve Tüketici grupları ile canlı bağlantı kurularak iletişime geçiliyor.

Müşteri ve Tüketici grupları;

 • Kendilerine önem verilmesini,
 • İlgilenilmesini,

doğası gereği sevmektedir.

Ticari faaliyet gerçekleştirdiğiniz işletmeler, sizi sanal mecraları olan, web sitelerinde karşılamaktadırlar.

Sizinle, ilk iletişim chatbot’ lar aracılığı ile kurarlar.

Bizleri, karşınızda bir müşteri temsilcisi varmış gibi, Merhaba diyerek karşılayıp, bizlerin alıveriş yapmasını teşvik ederek, motive ederler.

Biz insanlar, yaratılış gereğimizce önemsenmekten mutlu olur, pozitif duygusal tepkiler veririz.

Pazarlama mantığı gereğince, müşteri istek ve ihtiyaçları temel alınırken,

Satış mantığı gereğince, ihtiyacımızı veya isteklerimizi bir emtia karşılığı değiş tokuş veya kasaya yapılan ödeme ile, ilgili ürün ve hizmete sahip oluruz.

2000 li yıllarda başlayan dijital teknoloji akımı ile 2020, 2021 ve çok daha ileriki zamanlarda, etkisini sürdürecektir.

Yapay Zeka ile gelen yenilikler bizleri; sistemden sesli mesajlar ile karşılayarak yönlendirecek, hologram ve arttırılmış sanal gerçek ile her türlü işlemlerimizi klavye kullanmadan rahat ve basitçe yapacağız.

Chatbot teknolojisinde temel hedef, müşteri ve tüketici gruplarına bir fiziki ürün olmadan, kolayca kullanım olanağı sağlamaktır.

Bizler, bir çok işlerimizi sadece sesimizi kullanarak chatbot vasıtasıyla yapacağız.

Chatbot kullanım mantığı ve nasıl yapılandırıldığı hakkındaki bilgileri öğrenmek isterseniz,  serkanuygur.marketing@gmail.com mail adresine sorularınızı veya katkı yapmak istediklerinizi yazıp gönderebilirsiniz.

Chatbot kullanımı yapıldığında, sisteme girilen her bilgi Big Data ya aktarılarak, anlamlandırılır.

Müşteri ve Tüketici gruplarının kullanım alışkanlıkları ve yaşadıkları deneyimler ilerleyen zamanlarda,

 • Müşteri Deneyimi (Customer Experience)
 • Kullanıcı Deneyimi (User Experience)

olarak karşımıza çıkar.

Ülkemizde chatbot sistemi yeni yeni kullanım alanları bulmakla birlikte, yurt dışında bu sistemler; e-ticaret sektörü ve bankacılık uygulamalarında kullanılmaktadır.

Toplum bireylerinin kullanım alanlarını genişletmek ve basit kullanımlarını sağlamak için sistem geliştirilmektedir.

Chatbot uygulamasını kullanırken, kullanım alışkanlığımıza bağlı olarak bir çok pop-up uygulamaları ile karşılaşırız.

Yaşanılan bu süreçte, internette yapmış olduğumuz aramalar, bizlerin; istemiş olduğu veya ihtiyacınız olan ürün ve hizmetler, sistem tarafından kayıt altına alınarak arka planda anlamlandırılır.

Sizler chatbot kullanırken, daha önce arama yaptığınız ve incelediğiniz her ürün ve hizmetin reklamları internette karşınıza çıkar.

Yıllardır internet ortamında yapılan ürün ve hizmet aramaları, sizlerin her hangi bir web sitesine girdiğinizde pop-up olarak karşınıza çıkmaktadır.

Dijital teknolojinin gelişmesi ve Yapay Zeka teknolojisinin gelişmesi ile artık kişiye özgü reklamlar sanal mecralarda hedefleme stratejisi ile görünüm kazanacaktır.

Bir çok ürün ve hizmet grubu, herkese sunulmaktan ziyada, hedefleme strateji ile ilgili ürün ve hizmetle ilgilenen müşteri gruplarına sunum yapılacaktır.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing & Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com